Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 141 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 15.12.2017  Обявa

Във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба в : ...........

Приложения:

Обявa

 13.12.2017  Съобщение

Инициатива на „Зелена Странджа“ ЕООД за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-5 „Зелена Странджа – Поляна“, за изграждане в имот ПИ № 032031, ЕКАТТЕ 57409, намиращ се в землището на с. Поляна, местност „Корията“, общ. Стралджа.

Приложения:

съобщение

 8.12.2017  Проект за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство.


Приложения:

проект за изменение
мотиви

 29.11.2017  Заповед

Нареждам: Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 г. на следните недвижими имоти-частна общинска собственост .....

Приложения:

Заповед

 28.11.2017  Съобщение

ПУП - ПР, касаещ кв. 86, гр. Стралджа

Приложения:

ПУП - ПР, касаещ кв. 86, гр. Стралджа

 28.11.2017  Съобщение

ПУП - ПР, касаещ кв. 140, гр. Стралджа

Приложения:

ПУП - ПР, касаещ кв. 140, гр. Стралджа

 27.11.2017  Съобщение

Съобщение за закриване на жилищни адреси

Приложения:

Съобщение

 8.11.2017  Проект Наредба №23

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за нова Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Приложения:

Проект
Мотиви

 8.11.2017  Проект на План - сметка за дейност

Обществено обсъждане на Проект на План - сметка за дейност "Чистота" за 2018г. и проект на Докладна записка от Кмета на Община Стралджа с Решение за одобряване на План - сметката.
Съгласно чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по Проекта в общинска администрация Стралджа - ет. 2, стая 24.

Приложения:

Проект на План - сметка за дейност "Чистота" за 2018г.

 31.10.2017  Съдебно решение 153 - 12.10.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 153 - 12.10.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Документ

 31.10.2017  Заповед

Определям: границите в района за гр. Стралджа, за който се предоставя услугата "организирано сметосъбиране и сметоизвозване" и следва да се заплати такса по чл.62 от ЗМДТ от юридическа и физическите лица, чийто недвижими имоти попадат в този район са както следва...

Приложения:

Заповед

 24.10.2017  Съобщение

Съобщаваме Ви, че в община Стралджа е депозиран проект:"ПУП- Парцеларен план за водопровод обслужващ хижа "Люляка".
Пълния текст на съобщението в прикачения файл.

Приложения:

Съобщение

 20.10.2017  Съдебно решение 147 - 14.10.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 147 - 14.10.2017 на Административен съд Ямбол .

Приложения:

Съдебно решение 147

 16.10.2017  Открит конкурс

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, насрочвам провеждане на открит конкурс от 14.00 часа на 27.10.2017г. за услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад.
Пълният текст на заповедта, график, задания и документация в прикачените файлове.

Приложения:

Заповед
Задания
График
Документация
Обект 1701
Обект 1702

 10.10.2017  Обявление

Обявление...........

Приложения:

Обявлениe

 2.10.2017  Заповед

Нареждам : Да се проведе публично оповестен конкурс по оферти за учредяване на безсрочно право на строеж върху следния имот общинска собственост....

Приложения:

Заповед

 27.9.2017  Обявa

До 07.11.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба в Сухопътните войски на Република България, както следва....

Приложения:

Обява

 18.9.2017  Заповед

Относно: Определяне на дати за провеждане на гроздобера в лозовите масиви в землището на гр. Стралджа.

Приложения:

Заповед

 13.9.2017  уведомление за инвестиционно предложение

обява за параметрите на инвестиционното предложение

Приложения:

обява

 11.9.2017  Съобщение

ДОКУМЕНТИ

удължаване срока за избор на социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Приложения:

CV
задание
покана
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net