Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 132 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 14.1.2016  Уведомление за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение " Рехабилитация на контактната мрежа в междугарието Зимница - Церковски, вкл. гара Стралджа". Информация - в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел "ТСУЕ", стая № 1.

Приложения:

Обява

 14.1.2016  Уведомление за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение: “Изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив – Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d)”. Информация - в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел "ТСУЕ", стая № 1.

Приложения:

Обява

 14.1.2016  Уведомление за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на междусистемна газова връзка Турция - България", фаза: Предпроектно проучване.
Подробна информация за инвестиционното предложение може да се намери в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел "ТСУЕ", стая № 1.

Приложения:

Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на междусистемна газова връзка Турция - България"

 13.1.2016  Уведомление за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение: "Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница"

Приложения:

уведомление за инвестиционно предложение

 11.1.2016  Проект на стратегия

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015-2019г
Проек на Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г.

В срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа.

Приложения:

Стратегия
Годишна програма

 11.1.2016  обява обществено обсъждане

Община Стралджа уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че датата на срещата за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова ВЛ 400кV от п/ст „Пловдив“ 400кV до п/ст „Бургас“ 400кV с разкъсване в п/ст „Марица Изток“ 400кV и нов електропровод от п/ст „Марица Изток“ 400кV до ТЕЦ „Марица Изток 3” се променя от 27.01.2016г. на 11.02.2016г.


Приложения:

обществено обсъждане на доклад по ОВОС

 6.1.2016  Съобщение

Общинска администрация информира всички наематели на общински пасища и мери, които нямат представена регистрация на животновъден обект, че във връзка с прилагането на чл.34и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Протокол от 15.12.2015г. на комисия назначена със Заповед номер3-756/11.12.2015г , че ще бъде прекратени в срок до 01.02.2016г. договорите подобно описани в приложените Протоколи към съобщението.

Приложения:

Протокол

 28.12.2015  обява обществено обсъждане

Доклад за ОВОС

Приложения:

доклад за ОВОС

 21.12.2015  ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА КЪМ 31.12.2014 г.- БАЛАНС и ДОКЛАД НА СППриложения:

ГФО
Одитен доклад

 17.12.2015  Заповед

Нареждам: да се проведе публичен явен търг за отдаването под наем , за срок от 6 години следните недвижими имоти- частна общинска собственост, за отглеждане на селско стопанска продукция:

Приложения:

Заповед

 9.12.2015  Обява инвестиционно предложение

Изграждане на система за капково напояване в собствен лозов масив в землището на с. Иречеково

Приложения:

Изграждане на система за капково напояване в собствен лозов масив в землището на с. Иречеково

 20.11.2015  План сметка

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ ЗА 2015 Г. - ПРОЕКТ
ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ ЗА 2016 Г.-ПРОЕКТ


Приложения:

Проект1
Проект2

 20.11.2015  Покана

Кметът на община Стралджа, г-н Атанас Киров на основание чл. 84, ал,2 от Закона за публичните финанси, поканва на 27.11.2015г. от 13 часа в клуба на пенсионера в гр. Стралджа, граждани от всички населени места в общината; общински съветници; представители на НПО; /читалища, младежки, спортни и др. организации/; кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2016 година.

Приложения:

съобщение

 17.11.2015  Съобщение

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове ПУБЛИКУВАМ Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проекта на адрес:
гр.Стралджа ул. Хемус № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в канцеларията на Общински съвет - Стралджа.
Живко Ангелов - Председател на Общински съвет

Приложения:

съобщение

 6.11.2015  Обява инвестиционно предложение

Обява за обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от НУРИОВОС за ИП „Изграждане на цех за производство на сладолед в поземлен имон № 010043 в землището на с. Атолово,, Община Стралджа“ с възложител „СПВ Инвест“ ООД

Приложения:

Информация по Приложение № 2 от НУРИОВОС за ИП „Изграждане на цех за производство на сладолед в поземлен имон № 010043 в землището на с. Атолово,, Община Стралджа“ с възложител „СПВ Инвест“ ООД

 6.11.2015  Обява инвестиционно предложение

Обява за обществен достъп до информация по Приложение № 2 от НУРИОВОС за ИП „Корекция на р. Мараш на участък с дължина 6,4 км. при с. Лозенец откм. 12+600 до км. 19+00, землища на гр. Стралджа и с. Лозенец“, Община Стралджа, област Ямбол. с възложител „Напоителни системи“ ЕАД

Приложения:

Информация по Приложение № 2 от НУРИОВОС за ИП „Корекция на р. Мараш на участък с дължина 6,4 км. при с. Лозенец откм. 12+600 до км. 19+00, землища на гр. Стралджа и с. Лозенец“, Община Стралджа, област Ямбол. с възложител „Напоителни системи“ ЕАД

 5.11.2015  Заповед

Свиквам първо заседание на новоизбрания общински съвет - Стралджа на 09.11.2015г. от 11:00 часа.

Приложения:

Документ

 4.11.2015  Съобщение за ползване на воден обект

Ползване на р. Мочурица за обект: "Транзитен газопровод "Турция - България"

Приложения:

Съобщение за ползване на воден обект

 29.10.2015  Заповед

Публикувам заповед за сметосъсъбирането по райони и честототата.

Приложения:

Заповед

 27.10.2015  Съобщение за заповед

Съобщение за заповед № З - 653/20.10.2015г. - ПУП-ПРЗ за ПИ № 69660.461.6 по КК на гр. Стралджа

Приложения:

Съобщение за заповед
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net