Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 142 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 27.10.2015  корекция р. Мараш

корекция р. Мараш

Приложения:

корекция р. Мараш

 16.10.2015  Встъпителна пресконференция по проект

Уважаеми госпожи и господа ,


Екипа по проект:"Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол" по програма Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” Ви кани на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 21.10.2015 г. от 13.00 ч. в залата на Центъра за обществена подкрепа на ул.„Г.Станчев”№ 2 а , гр.Стралджа.




Иван Иванов - ръководител на проекта

 12.10.2015  Уведомление за инвестиционно предложение

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци - с. Зимница

Приложения:

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци - с. Зимница

 6.10.2015  ФОРМИРАНЕ НА ПСИК

На 6.102015 г. се състояха консултации относно определяне съставите на ПСИК в община Стралджа. Участниците се споразумяха двете ПСИК да се състоят от по 5 члена.
Уведомяваме ПП и коалиции, че участниците в консултациите се споразумяха за следното разпределение:
ПП бр.членове ръководни места:

ПП ГЕРБ 4 2
БСП 2 1
ДПС 1 1
РБ 1 1
ПФ 1 1
ББЦ 1
АТАКА 0
АБВ 0


ПСИК 282200030
Председател: ГЕРБ
Зам. председател: РБ
секретар: ПФ
членове:ГЕРБ , БСП


ПСИК 282200031
Председател: БСП
Зам. председател: ДПС
секретар: ГЕРБ
членове: ГЕРБ , ББЦ

До 9.10.2015 г. очакваме предложенията на ПП и коалиции за поименен състав.

 5.10.2015  Съобщение

МИ/НР 2015 -ПОКАНА КОНСУЛТАЦИИ

Приложения:

съобщение

 2.10.2015  Съобщение


Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 589/23.09.2015г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Разширение на транзитен газопровод за Турция в участъка КС „Лозенеец”-очистно съоръжение „Недялско”, в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Лозенец, гр.Стралджа, с.Атолово, с.Маленово, с.Палаузово, община Стралджа.
С настоящото съобщение и на основание чл.61 от АПК, публикувам Заповед № З – 589/23.09.2015г и протокол на комисията назначена с моя Заповед №З-519/26.08.2015г.
Протокола на комисията може да се обжалва в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.


Приложения:

Протокол
Заповед

 2.10.2015  Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 466/22.07.2015г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Строеж3-реконструкция на КС Лозенец-Етап 2”, в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землището на с.Лозенец, , община Стралджа.
С настоящото съобщение и на основание чл.61, ал.3 от АПК, публикувам Заповед № З – 466/22.07.2015г и протокол на комисията назначена с моя Заповед №З-440/08.07.2015г.
Протокола на комисията може да се обжалва в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.


Приложения:

Протокол
Заповед

 28.9.2015  Заповед

НАРЕЖДАМ :
да се проведе публичен явен търг за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:


Приложения:

Заповед

 25.9.2015  СПРАВКА ЗА АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

Уважаеми дами и господа, чрез сайта на ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всеки избирател може да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/.

- Чрез стационарен или мобилен телефон, като се избира : 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 10.9.2015  Обява инвестиционно предложение

Корекция на р. Мараш

Приложения:

Корекция на р. Мараш

 9.9.2015  МИ/НР 2015 -ПОКАНА КОНСУЛТАЦИИ

Уважаеми дами и господа,
На основание чл. 91 от ИК и чл.7, ал. 4 от ЗПУГДВМС свиквам консултации за определяне съставите на СИК в общината. Публикувам пълният текст на поканата и примерно поименно предложение.

Приложения:

Покана

 4.9.2015  МЕСТНИ ИЗБОРИ И НР-ОБРАЗУВАНЕ СЕКЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ИК И ЧЛ. 7, АЛ. 4 ОТ ЗПУГДВМС, РЕШЕНИЕ № 1530-МИ/НР ОТ 19.08.2015 Г. НА ЦИК, ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНО ЗАПОВЕД № 522 ОТ 28.08.2015 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЕКЦИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КАКТО И ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ.

Приложения:

ЗАПОВЕД № З- 522 ОТ 28.08.2015 Г.

 3.9.2015  Заповед конкурс

Публикувам Заповед за открит конкурс за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина съгласно приложена заповед

Приложения:

Заповед

 25.8.2015  Провеждане на търг

Публикувам заповед относно провеждане на търг за продажба на трайни насаждения - лозя и ниви

Приложения:

Заповед

 3.8.2015  Покана за установяване на местно партньорство

ПОКАНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО



Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на неправителствения сектор,
Уважаеми представители на бизнеса,

Община Стралджа има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща, относно идеята за създаване на Местна инициативна група и подготовка на проект и кандидатстване по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Целта на срещата е да се учреди местно партньорство между общинaта, НПО сектора и бизнеса, и да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г.

Срещата ще се проведе на 24.08.2015 г. от 14:00 часа в заседателната зала на община Стралджа, ул.”Хемус” №12 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие”;
2.Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., относно създаване на МИГ.

Местните инициативни групи се създават по Програмата за развитие на селските райони с цел увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.



Митко Андонов
Кмет на Община Стралджа

 19.8.2015  СЪОБЩЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ

Уважаеми дами и господа,
публикуваме съобщение за провеждане на консултации при кмета на община Стралджа относно състава на ОИК Стралджа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове.
Консултациите ще се състоят на 24.08.2015 г. от 15,00 ч. в зала № 1 , ет. 2 на сградата на Общината.

Приложения:

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПП И КОАЛИЦИИ

 18.8.2015  Информация по Приложение № 2 - ОВОС

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци за напояване в ПИ с идентификатори 69660.501.4520, 69660.501.2355 и 69660.501.2363 по кадастралната карта на гр. Стралджа, Община Стралджа“




Приложения:

инвестиционно предложение: „Изграждане на нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци за напояване в ПИ с идентификатори 69660.501.4520, 69660.501.2355 и 69660.501.2363 по кадастралната карта на гр. Стралджа, Община Стралджа“

 12.8.2015  Избори за кметове

На основание § 17 от ПЗР към ИК, статут на кметство придобиват населените места , посочени в приложеното обявление и в тях ще се проведат избори за кметове.

Приложения:

ОБЯВЛЕНИЕ

 13.8.2015  Съобщение

Съобщение за Заповед № З-496/12.08.2015г. на Кмета на община Стралджа за одобряване на ПУП-ПРЗ,касаещ УПИ № I-975 и УПИ № II-975,кв.143 по ЗРП на гр.Стралджа

Приложения:

съобщение

 12.8.2015  Протокол от проверка по ЗГР

Приключи проверката на Комисия, назначена със заповед № З-472 от 24.07.2015 , относно спазване на разпоредбите на чл.92 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация.
В резултат на проверката, Комисията констатира, че извършените адресни регистрации за периода 01.07.2014 г. до 30.04.2015 г. в Община Стралджа, съответстват на разпоредбите на чл. 92 и 99а от ЗГР.
Пълният текст на Протоколът на комисия е публикуван в раздел "Административни съобщения".

Приложения:

ПРОТОКОЛ
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net