Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 132 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 16.2.2015  Заповед

Нареждам: Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години следните недвижими имоти: прикачен файл

Приложения:

Документ

 10.2.2015  Граждани с наст.адрес в чужбина

Община Стралджа съобщава, на всички на гражданите със заявен настоящ адрес в чужбина, които в момента живеят на територията на община Стралджа, че следва да подадат адресна карта за промяна на този настоящ адрес до края на месец март 2015 г. в Общинска администрация, съответното кметство или наместничество.
Това ще позволи да бъдат включени в избирателните списъци
Конкретният текст в Избирателния кодекс, Допълнителни разпоредби , §1, т. 4. "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 396 е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;»
За въпроси и консултации:
тел. 04761 6912, ГРАО при Община Стралджа.
За заявяване на настоящ адрес:
Общинска администрация, ул. „Хемус” № 12 , Център за услуги и информация, партерен етаж, раб. време от 8,00 ч до 17,00 ч.
За съставните села: Кметството/кметското наместничество.

 3.2.2015  съобщение

ПУП - ПП газопровод 2 Лозенец

Приложения:

ПУП - ПП газопровод 2 Лозенец

 28.1.2015  Преместено от Профила на купувача от дата 27.08.14

обява

избор на специалисти за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”, съответно за социален работник и медиатор по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване


Приложения:

Соц. работни координатор
Соц. работник
Медиатор

 28.1.2015  Преместено от Профила на купувача от дата 19.09.14

Обява

за избор на специалисти за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” за позиции: социален работник от 0 до 3 години, социален работник от 3 до 7 години, медиатор, педиатър, медицинска сестра, гинеколог, акушерка, психолог и юрист по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване


Приложения:

Акушерка
Гинеколог
Мед. сестра
Медиатор
Педиатър
Психолог
Соц. работник 0-3
Соц. работник 3-7
Юрист
Съобщение медиатор
Съобщение гинеколог
Съобщение медиатор 2
Психолог
Психолог 1

 28.1.2015  Преместено от Профила на купувача от дата 04.06.14

Избор на специалисти за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище ”, съответно за педагог и медиатор по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване


Приложения:

Документация
Документация
Съобщение
Съобщение 1

 28.1.2015  Преместено от Профила на купувача от дата 12.05.14

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

за избор на специалисти за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца”, съответно за педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включванеПриложения:

Документация
Документация
Документация
Документация
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение

 28.1.2015  Съобщение

ПУП-ПП КС Лозенец

Приложения:

ПУП-ПП КС Лозенец

 16.1.2015  СТАТУТ на Общински кукерски празник 2015


ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/ 64-64 , факс : 64-04,
e-mail:straldjainf@yahoo.comС Т А Т У Т

на общински кукерски празник – „Стралджа 2015”

Общинският кукерски празник „Стралджа – 2015“ ще се проведе на 07.03.2015 г. /събота/, от 10.00 ч. Той има за цел да покаже фолклорните традиции, свързани със зимните и пролетните български празници на кукерските игри и да съдейства за тяхното съхранение.
Общинският кукерски празник – „Стралджа – 2015” има конкурсен характер.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

Организатори на Общинският кукерски празник са Община Стралджа и НЧ „Просвета - 1892”– град Стралджа. Те изготвят програмата на празника и реда за явяване на групите в рекламното и състезателно дефиле по предварително подадени заявки за участие. Общинският кукерски празник ще се проведе на 07.03.2015 г. /събота/, от 10.00 ч. при следната

ПРОГРАМА

10.00 часа – сборен пункт - НЧ „Просвета - 1892” гр. Стралджа
Рекламно дефиле на всички групи до площад „Демокрация”.
10.30 часа – площад „Демокрация”
Тържествено откриване на празника.
10.45 часа – Състезателно дефиле на групите.

Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетентно жури.
Заявки за участие се приемат до 25.02.2015г. на адрес:
гр. Стралджа
Общинска администрация
ул. „Хемус” № 12


Допълнителна информация можете да получите на телефони:04761/64-68
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРАЗНИКА


В Общинският кукерски празник могат да участват групи от цялата страна . Те могат да бъдат кукерски ,сурвакарски и карнавални.

Групите се разделят в две категории:

І категория / детски / - групи с участници до 14 години
ІІ категория – групи с участници над 14 години

В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял обичай или част от него в рамките до 10 минути.


Преди състезателното дефиле, всички групи участват в рекламно дефиле от НЧ „Просвета - 1892” до площад „Демокрация”.


Допустимият максимален брой на участниците в състезателното дефиле от всяка група е до 25 . Пътните разходи са за сметка на групите или на институциите, които представляват. Организаторите осигуряват закуски за участниците.


НАГРАДИ

Наградния фонд на празника е 1000 лв. Ще бъдат присъдени - Специална награда, Наградата на Кмета на Общината, по три първи, втори и трети награди – в двете възрастови групи.

Всички групи ще получат специален диплом за участие в Общински кукерски празник – „Стралджа 2015”.


/Молим бъдете точни на сборния пункт при откриването на празника/ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
ОБЩИНСКИ КУКЕРСКИ ПРАЗНИК – „СТРАЛДЖА - 2015”


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕИме на групата :...........................................................................................

Представител на .........................................................................................

Ръководител :...............................................................................................
/ трите имена и ЕГН/

Възрастова група ……………………………………………

Адрес: ...........................................................................................................

Телефон / факс / :.........................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................

Брой на участниците .................................................................................

Групата ще се представи с .......................................................... …..

......................................................................................................................КРАТКА АНОТАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

/ИЗПРАТЕТЕ СЪС ЗАЯВКАТА/


Дата: .......................... Подпис: .......................

 16.1.2015  Заповед търг

З А П О В Е Д
№ З-2
Стралджа, 08.01.2015г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, във връзка с чл.53 и чл. 48, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №495 от Протокол №39/ 11.12.2014г. на Общински съвет Стралджа

Н А Р Е Ж Д А М :

І.Да се проведе публичен явен търг за:
1. Отдаване под аренда на следната земеделска земя - частна общинска собственост, за създаване на лавандулово насаждение за срок от 25/двадесет и пет/ години:
- Нива с площ 18.585дка., им.№000194, седма категория, местност”Каяджик” по КВС на с.Джинот, при начална годишна тръжна арендна вноска 260,00лв.
2. Отдаване под наем на следната земеделска земя - частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години:
- Нива с площ 8,426дка, им.№000240, трета категория, местност „Лъките”, по КВС на с.Каменец, при начална годишна тръжна цена 168.00лв.

Търгът да се проведе на 05.02.2015г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 02.02.2015г. да подадат в Информационния център на Община Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа – такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.
ІІ.За физически лица:
1.Заявление за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа.– такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел ИДОС за назначаване на комисия, която да проведе търга, състави протокол и класира участниците.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев-Зам. Кмет на Община Стралджа.


ИВАН ИВАНОВ
За Кмет на Община Стралджа

 16.1.2015  Заповед търг


З А П О В Е Д
№ З-3
Стралджа, 08.01.2015г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и във връзка с Решение №493 и Решение№494 от Протокол № 39/11.12.2014г. на Общински съвет-Стралджа.

Н А Р Е Ж Д А М :

да се проведе публичен явен търг за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
-Дворно място с площ от 2410 кв.м./две хиляди четиристотин и десет кв.м./, съставляващо УПИ XII-531 /римско-дванадесет, арабско-петстотин тридесет и едно/ в кв.61 /шестдесет и едно/ по регулационния план на с.Иречеково, общ.Стралджа с начална тръжна цена 7 230.00лв./седем хиляди двеста и тридесет лв./ без ДДС, определена от лицензиран оценител. Стъпка за наддаване 700.00 лв.
- Нива с площ от 8.906 дка /осем дка и деветстотин и шест кв.м./, представляващ им.№035041 по КВС на с.Зимница, общ.Стралджа с начална тръжна цена 17 812.00лв. /седемнадесет хиляди осемстотин и дванадесет лв./, определена от лицензиран оценител и Общински съвет-Стралджа. Стъпка за наддаване 900.00 лв.
Търга да се проведе на 04.02.2015г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 02.02.2015г. да подадат в Информационния център на Община Стралджа следните документи:

І.За юридически лица:
1.Заявление за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност на представителя на ЮЛ.
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
4.Решение за регистрация на фирмата.
5.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
5.Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, внесени на касата на Община Стралджа или по банков път-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа, IBAN: BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.
6.Пълномощниците, упълномощени от представителя на ЮЛ в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.

ІІ.За физически лица:
1.Заявление за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4.Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, внесени на касата на Община Стралджа или по банков път-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа, IBAN: BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.
5. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, която да проведе търга, състави протокол и класира участниците.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Иванов-Зам. Кмет на Община Стралджа.


ИВАН ИВАНОВ
За кмет на Община Стралджа

 7.1.2015  пОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ОПР 2007-2013

Уважаеми дами и господа,
В изпълнение на ЗРР и Правилника за неговото прилагане, кметът на общината публикува Доклад за Последваща оценка на ОПР 2007-2013, която ще бъде обсъдена на заседанието на ОбС Стралджа през м. януари.
За мнения, предложения и въпроси можете да се обръщате към Общинска администрация от формата за обратна връзка и на ел. адрес : straldjainf@yahoo.com.

Приложения:

Доклад за последваща оценка

 23.12.2014  Решение № 502

Решение № 502

Приложения:

Решение № 502

 23.12.2014  Решение № 498

Решение № 498

Приложения:

Решение № 498

 24.11.2014  Заповед

З А П О В Е Д
№ З-708
Стралджа, 21.11.2014 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и във връзка с Решение №466 от Протокол № 37/30.10.2014 г. на Общински съвет-Стралджа.

Н А Р Е Ж Д А М :

да се проведе публичен явен търг за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
- ПИ с идентификатор 69660.501.535 с площ от 4727 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол с начална тръжна цена 28 362 лв./двадесет и осем хиляди триста шестдесет и два лв./, определена от лицензиран оценител.
- ПИ с идентификатор 69660.501.534 с площ от 644 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол с начална тръжна цена 3 864 лв./три хиляди осемстотин шестдесет и четири лв./, определена от лицензиран оценител.
Търга да се проведе на 12.12.2014 г. от 14:00 часа в залата на Община Стралджа.
Стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
Желаещите да участват в търга следва до 16:00 часа на 10.12.2014 г. да подадат в информационния център на Община Стралджа следните документи:

І.За юридически лица:
1.Заявление за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност на физическото лице представляващо ЮЛ.
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата издадено не по-рано от 15 дни от датата на търга.
4.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
5.Удостоверение от НАП, че фирмата няма задължения.
6.Приходна квитанция за внесена сума за участие - 30.00 лв. и платен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имотите, внесени на касата на Община Стралджа или по банков път-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа, IBAN: BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.
7.Пълномощниците, упълномощени от представителя на ЮЛ в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.

ІІ.За физически лица:
1.Заявление за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4. Удостоверение от НАП, че лицето няма задължения.
5.Приходна квитанция за внесена сума за участие - 30.00 лв. и платен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имотите, внесени на касата на Община Стралджа или по банков път-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа, IBAN: BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.
6. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.
Депозита на кандидатите класирани на първо и второ място не се възстановяват в случай на отказ за сключване на договор.
Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, която да проведе търга, състави протокол и класира участниците.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев-Зам. Кмет на Община Стралджа.

МИТКО АНДОНОВ /П/
Кмет на Община Стралджа

 20.11.2014  Обявление

Препис-извлечение: на решение №472 от Протокол №37/30.10.2014г.

Приложения:

Документ

 20.11.2014  Покана

Кметът на община Стралджа, г-н Андонов основание чл. 84, ал,2 от Закон на публичните финанси, поканва на 27.11.2014год. от 10.30 часа в клуба на пенсионера в гр. Стралджа, за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2015 година.

Приложения:

Документ
Справка

 14.11.2014  Сметосъбиране и сметоизвозване

Публикувам заповед на Кмета на община Стралджа, относно границите на района на община Стралджа, за който се предоставя услугата "организирано сметосъбиране и сметоизвозване".

Приложения:

Заповед

 10.11.2014  ОПООС 2014-2020

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект на програма на :
Общинска програма за опазване на околната среда 2014-2020


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.Приложения:

Програма

 31.10.2014  ЛИПСА НА ЗАХРАНВАНЕ

Уведомяваме ви, че поради ремонт на мрежа CpH смущения в електрозахранването( без електрозахранване или кратковременни прекъсвания) ще има за живеещите от гр.Стралджа на 07.11.2014г. от 09.00ч. до 10.00ч. и от 15.00ч. до 16.00ч.

EVN България

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net