Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 146 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 20.10.2014  За ползвателите на земеделски земи

Съгласно разпоредбата на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички ползватели на земеделски земи, участници в споразумения, че следва да изплатят дължимите суми по чл. 37в/ т.н. бели петна/, ал. 3 , т.2, ЗА СТОПАНСКАТА 2014-2015 г., преди издаване заповедта по чл.37в,ал.4 от ЗСПЗЗ.

 14.10.2014  Актуализация Наредба 5

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за актуализация на :
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.


Приложения:

Приложение
Документ

 14.10.2014  съобщение за публично обявяване

водовземане от подземни води - с. Зимница

Приложения:

съобщение за публично обявяване

 13.10.2014  Съобщение Заповед № 3 - 602/08.10.2014 г.

Съобщение Заповед № 3 - 602/08.10.2014 г. за одобрен ПУП касаещ ПИ № 69660.267.103 по КК на гр. Стралджа

Приложения:

Съобщение Заповед № 3 - 602/08.10.2014 г.

 3.10.2014  съобщение за публично обявяване

Канализация, с. Воденичане

Приложения:

Канализация с. Воденичане

 24.9.2014  Списък на заличени

Публикувам списък на заличени за Парламентарни избори 2014

Приложения:

Списък

 12.9.2014  Заповед

Относно: образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Стралджа

Приложения:

Документ

 9.9.2014  Обява ОДЗ

Публикувам заповед РД-12-1574-123/05.08.2014 на комисиите за всички землища на община Стралджа във връзка със заявления по реда на чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и протокол на ОД"З" - гр.Ямбол за определяне на средното годишно рентно заплащане на земеделски земи за съответното землище

Приложения:

Документ

 3.9.2014  Заповед за търг

Публикувам заповед за провеждане на публичен явен търг за отдаване за изграждане на рибарник и развиване на рибпвъдна дейност за срок от 20 години

Приложения:

Документ

 1.9.2014  Уведомление

инвестиционно предложение на "Джамбаз - Агро" ООД - с. Зимница

Приложения:

уведомление

 25.8.2014  УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно намерение на фирма "Лукойл България" ЕООД

Приложения:

УВЕДОМЛЕНИЕ

 22.8.2014  Избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Приложения:

Списък

 21.8.2014  Съобщение провеждане консултации

СЪОБЩЕНИЕ
За провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014г.


На основание чл.91,ал.3 от ИК и съгласно Решение № 672-НС/13.08.2014г. на ЦИК
на 25.08.2014 г., от 15.00 часа в зала № 1 на Община Стралджа,

СВИКВАМ

консултации с общинските ръководства на политически партии и коалиции от партии за сформиране съставите на СИК за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014г.
Участниците в консултациите следва да представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.
Приложение: Решение № 672/13.08.2014г. на ЦИК
Решение №10-НС/20.08.2014г. на РИК
Таблица/предложение за членове на СИК от политическа партия,коалиция/


Митко Андонов:/п/
Кмет на община Стралджа


 14.8.2014  Решение № СЗ-2-ЕО/2014 г.

Решение № СЗ-2-ЕО/2014 г.за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Стралджа

Възложител:Община Стралджа
Приложения:

Решение № СЗ-2-ЕО/2014 г.

 4.8.2014  Съобщение

Община Стралджа уведомява населението на община Стралджа, че е разработила инвестиционно предложение за "Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Стралджа" по мярка 223 от ПРСР в землищата на с.Недялско, с.Люлин и с.Александрово.
В 14 дневен срок от публикуване на настоящото съобщение заинтерсуваните лица могат да изразят писмено становище относно бъдещото инвестиционно намерение на един от посочените адреси:
-По електронен път:
email:straldja_idos@abv.bg; straldjainf@yahoo.com
- в Информационния център на община Стралджа на адрес :гр.Стралджа, ул.Хемус 12, п.к.8680

Обществен достъп до цялостната документация в стая №105 отдел "ИДОС" на община Стралджа


Приложения:

документ

 14.8.2014  Заповед

Публикувам заповед за образуването на избирателните секции на територията на община Стралджа за провеждането на избори за народни представители

Приложения:

Документ

 14.8.2014  Заповед

Публикувам заповед за обявяването на избирателните списъци за провеждането на избори за народни представители на територията на община Стралджа

Приложения:

Документ

 14.8.2014  Заповед

Във връзка с провеждането на предизборната кампания за провеждане на избори за народни представители публикувам заповед на кмета на община Стралджа

Приложения:

Документ

 11.8.2014  Съобщение

Публикувам съобщение, че в община Стралджа е депозирани ПУП-ПР за 6 броя технологични площадки за входно/изходните газопроводи за връзка на КС Лозенец

Приложения:

Документ

 11.8.2014  Съобщение

Публикувам съобщение, че в община Стралджа е депозиран ПУП-Парцеларен план -линейна част на трасетата на входно/изходни газопроводи за връзка на КС Лозенец с магистрален водопровод

Приложения:

Документ
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net