Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 146 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 8.8.2013  Обявления за конкурси за държавни служители

Община Стралджа обявява конкурси за 6 длъжности за заемане по служебно правоотношение. Пълният текст на обявления е приложен и публикуван във в. Време.

Приложения:

Обявления

 8.8.2013  Заповед на ОД

Заповед за определяне комисия за всички землища на територията на област Ямбол във връзка със заявления по редя на чл.37б , ал.3 от ЗСПЗЗ със задача да ръководят сключването на споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

Приложения:

Заповед

 8.8.2013  Зов за помощ

В Общини Стралджа е получена молба за помощ от Пламен Желев, който се нуждае от инсулинова помпа. Публикуваме текста на молбата, разчитайки на хуманноста на хората от Стралджа и страната.

Приложения:

Молба

 6.8.2013  Обява

Обява от Общинска служба по земеделие и гори относно регистри във връзка с подготовка на споразумения

Приложения:

Документ

 30.7.2013  Конкурс за общо лого

Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва като:

изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика
представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език
представи предложението на хартиен и на електронен носител
представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението
изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.

Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители на оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на http://www.eufunds.bg/: https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742.

Наградени ще бъдат общо четири предложения:

1 място - 5000 лв. и тридневно пътуване за двама до Брюксел
2 място - 3000 лв.
3 място - 1000 лв.
Награда на широката общественост (Фейсбук) - 500 лв.

Пълната конкурсна програма и документи за участие са публикувани на следния интернет адрес : http://www.eufunds.bg/bg/pubs/4707. Повече информация можете да получите и в офиса на Областен информационен център-Ямбол на адрес:град Ямбол, ул.Търговска 34.

 13.7.2013  Прессъобщение

Община Стралджа изпълнява проект „Компетентна администрация-гарант за добро управление” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се реализира по приоритетна ос ІІ – Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Встъпителната пресконференция по проекта ще се проведе на 26.07.2013 г. от 11,00 ч. в залата на Клуб на пенсионера-гр. Стралджа. Пълният текст на прессъобщението можете да прочетете в прикачения документ.Приложения:

Прессъобщение за провеждане на встъпителна пресконференция

 5.7.2013  Решение

Решение № 8-ПР/2013г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция "Лозенец" - очистно съоръжение Недялско" с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД е достъпно на интернет страницата на МОСВ на адрес www.moew.government.bg в Индустрия / Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 2013г.

 28.6.2013  PUP - PRZ

ПУП - ПРЗ, одобрен със заповед № З - 456 / 26.06.2013г.

Приложения:

ПУП - ПРЗ, одобрен със заповед № З - 456 / 26.06.2013г.

 31.5.2013  обявление

Заповед № РД-02-14-397/23.04.2013 г. на МРРБ

Приложения:

документация

 27.5.2013  Заповед

Открит конкурс дървесина

Приложения:

Пълен текст на заповедта

 22.5.2013  обявление

обявление заповед МРРБ за транзитен газопровод

Приложения:

обявление заповед МРРБ за транзитен газопровод

 16.5.2013  Уведомление за инвестиционно предложение

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

от БКС -Христо Нанев


Съобщава, че има селданото инвестиционно предложение за"Площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на неопасни отпадъци"

Цялата информацията по чл.4, ал.2 от Наредбата по ОВОС е достъпна всеки ден от 08.00 - 17.00 ч. в сградата на Община Стралджа , стая 1, ет.1

 15.5.2013  obyavlenie

zadanie za PP gazoprovod

Приложения:

zadanie za PP gazoprovod

 15.5.2013  съобщение

издаване на разрешително за ползване на воден обект

Приложения:

издаване на разрешително за ползване на воден обект

 9.5.2013  Утре - пръскане против кърлежи и комари

Община Стралджа уведомява, че на 10 май, петък, от 9,00 ч. в зелените площи на централна градска част и по улиците "Димитър Благоев", "Гео Милев", "Панайот Хитов", "Васил Левски", "Христо Ботев", "Мати Рубенова" и "Тракия" ще се извърши пръскане с инсектицид против кърлежи, бълхи, комари и други насекоми. Препарата е безопасен за хора и животни. Да се вземат мерки за обезопасяване на пчелните семейства!

 9.5.2013  ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ - ПРОЕКТ ПО ОПАК

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ
ПО ПРОЦЕДУРА ПО ОПАК – Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Общинска администрация Стралджа заявява намерение да кандидатства с проектно предложение по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Проектът е насочен към повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация, работещи в социалните звена на общината чрез обучение в страната.
Изискване на Управляващия орган на ОПАК е бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни ценови оферти за всяка от дейностите.
В тази връзка, очакваме да ни предоставите оферта за следните дейности: Дейност : Модулно обучение на служители от Общинска администрация Стралджа по следните теми:
- І модул: Работа с уязвими групи граждани – деца в риск. Необходимо е да бъде използван интерактивен подход и разнообразни методи на обучение: ролеви игри, симулации, работа в малки групи, анализ на казуси и др.
- ІІ модул: Работа уязвими групи граждани – възрастни и самотно живеещи хора с проблеми при социалното включване
Изпълнителят трябва да организира и проведе тридневно обучение за група от по 80 служители с място на провеждане: хотел, категория 4 звезди, извън територията на област Ямбол, като за всеки модул:
- разработи обучителна програма и осигури лектори;
- предостави комплекти с обучителни и помощни материали за всички участници. Комплектите следва да включват минимум: папка, ноут-пад, химикал, както и презентациите, които ще бъдат представени по време на обучението; Всеки от обучителните материали трябва да бъде изработен съгласно Приложение № 13 към Насоките за кандидатстване по горецитираната процедура, достъпни на страницата на ОПАК.
- осигури зала и техническо оборудване за провеждане на обучението;
- организира регистрация на участниците в обучението и отчитане съгласно изискванията на ОПАК;
- организира, проведе и отчете анкета, съгласно изискванията на ОПАК;
- организира и поеме разходите за транспорт на обучаваните до и от населеното място, в което ще се проведе обучението;
- поеме разходите, свързани с престоя на обучаваните в хотела (2 нощувки) и храненето (4 кафе-паузи, 3 закуски, 3 обяда и 2 вечери), застраховка.

Дейност : Дейности за информация и публичност.
Описание:
• 2 пресконференции :
- Встъпителна пресконференция за откриване и започване изпълнението на проекта с не по-малко от 80 участника. Организираната пресконференция да представи финансиращата Оперативна програма, идеята, целите и начина на изпълнение на проекта, неговия незабавен, както и дългосрочен ефект върху дейността на Общинска администрация за изпълнение на нейната мисия.

- Заключителна пресконференция за отчитане изпълнението на проекта и постигнатите резултати – с не по-малко от 80 участника
• осигуряване на публичност на проекта в медиите – минимум 2 публикации
• Рекламни материали
- 80 пакета с рекламни материали (папка А4, химикал, блокнот с 20 листа) за участниците в обученията
- 100 дипляни, представящи идеята, целите и начина на изпълнение на проекта за встъпителната пресконференция;
- 100 брошури представящи резултатите от проекта, допринасящи за споделяне на опита по проекта.
- Изработване на информационен транспарант с размери 200 см х 80 см. За всички събития по време на изпълнението на проекта.
- 1 табела за проекта за поставяне на офиса на екипа по проекта;
Върху транспаранта и табелата се посочват:
− вида и името на проекта
− емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти и наименованието Европейски съюз
− логото и слогана на ЕСФ
− логото и слогана на ОПАК
Тези елементи следва да заемат минимум 25% от площта.
- рекламен банер за страницата на общината
Изисквания:
• поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с
проекта на:
1. флага на ЕС в съответствие с описаните в Приложение № 13 графични стандарти
(включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и думите: “Европейски съюз”
2. логото и слогана на ОПАК
3. поставяне на логото и слогана на ЕСФ
4. Включване във всички подходящи документи по проекта на изречението: “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

• спазване на описаните в приложение № 13 технически изисквания за информация и публичност съгласно Регламентите на ЕС.
• За малки рекламни материали /химикалки/ е задължително само знамето на ЕС.

Срокът за изпълнение на дейностите е 9 месеца.


Предвид крайния срок за внасяне на проектни предложения, очакваме да ни изпратите индикативната си ценова оферта не по-късно от 13.05.2013 г. (понеделник) на факс 04761/64-04 или сканираната оферта с подпис и печат на електронна поща: straldjainf@yahoo.com.

Важно!
Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена на участник в български лева (BGN) и като обща стойност (с и без ДДС)!
Информация относно отворената процедура е публикувана на интернет страницата на Оперативна програма „Административен капацитет” – www.opac.government.bg

 30.4.2013  обявление

ПУП - Парцеларен план за газоснабдяване на предприятие за тютюн

Приложения:

ПУП - Парцеларен план за газоснабдяване на предприятие за тютюн

 30.4.2013  обява

транзитен газопровод

Приложения:

транзитен газопровод

 26.4.2013  обявление

ПУП газопровод Булгартрансгаз

Приложения:

обявление

 26.4.2013  обявление

ПУП минерална вода

Приложения:

обявление
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net