Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 143 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 11.9.2017  Заявление

Образец на заявление за участие в конкурс за директор на ДВХУИ в с. Маленово.

Приложения:

Заявление

 5.9.2017  съобщение за публично обявяване

О Б Я В АНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение "ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ИМОТ 032031 ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ПОЛЯНА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА В МЕСТНОСТТА "КОРИЯТА" ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА БАДЕМОВИ НАСАЖДЕНИЯ В ИМОТ 032030 ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ПОЛЯНА ОБЩИНА СТРАЛДЖА В МЕСТНОСТТА "КОРИЯТА" с възложител "ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА" ЕООД.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, ет. 2, стая № 24. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 05.09.2017г.


Приложения:

Информация по Приложение № 2 от ЗООС

 30.8.2017  ПП на ОУП община Стралджа

ПП на ОУП община Стралджа

Приложения:

Опорен план Стралджа
ПП Стралджа
Схема инж. инфраструктура
Схема собственост
Схема зем. земи
Схема горски територии
Схема КИН
Схема транспорт
Обяснителна записка ПП

 29.8.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 28.8.2017  Обявa

До 29.09.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба във Военно медицинска академия.
Длъжностите са за лекари, фармацевт, лекар по дентална медицина и медицински сестри.

Приложения:

Обявa

 28.8.2017  Обявa

До 13.09.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване в Национална гвардейска част на Република България на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложения:

Обявa

 25.8.2017  Съобщение

ДОКУМЕНТИ

за избор на акушерка в услугите „Психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа ” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”


Приложения:

CV
задание
покана

 9.8.2017  съобщение за публично обявяване

Откриване на процедура за издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец, разположен в УПИ І-697, кв. 69 по плана на с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол.

Приложения:

съобщение

 8.8.2017  Съдебно решение 123 - 20.07.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 123 - 20.07.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Съдебно решение

 1.8.2017  Съобщение


ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД : Община Стралджа уведомява всички собственици и наематели на земеделски земи, че нефтена компания Лукойл , ще възстановява маркировката на магистрален нефтопродуктопровод преминаващ през землището на община Стралджа .
Всички засегнати собственици, ще бъдат обезщетени в пълен размер при евентуално засягане на засетите земеделски култури.

 1.8.2017  Съобщение

ДОКУМЕНТИ

за избор на социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”


Приложения:

CV
задание
покана

 28.7.2017  Проект Наредба №9

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за нова Наредба № 9 за символиката и отличията на община Стралджа

Мотиви към наредба за приемане на нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа
1.Причини, налагащи приемането на нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея.
- уточняване на съдържанието на Златната и Почетната книга на община Стралджа;
- определяне на точни суми за паричните награди определени в Наредбата;
-премахване на ограниченията на сроковете за внасяне на предложения за награждаване с Плакет на името на П.К.Яворов и др.

2. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея.
- Приемането на нова Наредбата и статутите към нея е с цел корегиране на текстовете касаещи причините налагащи промяната и същите да бъдат съобразени със законовите разпоредби в тази връзка.

3. Финансови други средства необходими за приемане на Наредбата за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея.
- Приемането на новата Наредбата и статутите не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея.

- Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганата нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


Приложения:

Проект

 26.7.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот и общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Приложения:

Заповед

 25.7.2017  Протокол

Протокол за разпределение на имоти от ДПФ С НТП "пасища, мери" и "ливади" по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ на територията на област Ямбол.

Приложения:

Протокол

 13.7.2017  Съобщение

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Приложения:

Съобщение

 12.7.2017  Обявление

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ Ви обявяваме, че с Решение номер 268 от Протокол 21/03.07.2017год. на Общински Съвет - град Стралджа е одобрен "Подробен устройствен план - Парцелен план на трасе на обект: "Оптичен кабел от с. Чарда до с. Джинот, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

Приложения:

Обявлениe

 7.7.2017  Обявление

На основание чл.124 б,ал.3 от ЗУТ Ви обясняваме, че с Допълнителна Заповед № ДС- 04-00007 от 03.07.2017 год. На Областен управител на област Ямбол се допълва Заповед № ДС 04- 00001, Ямбол 08.02.2017 год. На областен управител на област Ямбол за разрешаване изработването на ПУП-Парцелен план за обект:Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа”,с.Джинот,община Стралджа”
На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.


Приложения:

Обявлениe

 7.7.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 5.7.2017  съобщение за публично обявяване

Извършване на процедура за служебно изменение на разрешително № 31530498/18.10.2016г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения

Приложения:

съобщение

 5.7.2017  Съдебно решение 94 - 14.06.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 94 - 14.06.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Документ
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net