Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 146 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 24.4.2013  Обявление

Газопровод Набуко

Приложения:

обявление

 23.4.2013  ЗАПОВЕД

Относно поставянето на агитационни материали от предизборната кампания

Приложения:

Документ

 18.4.2013  Заповед

Провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем на пасища и мери .

Приложения:

Документ

 17.4.2013  обявление

Измервателен възел при КС Лозенец

Приложения:


обявление

 11.4.2013  Заповед

Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Приложения:

Документ

 10.4.2013  съобщение за публично обявяване

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Приложения:

разрешително за ползване на повърхностен воден обект

 4.4.2013  Съобщение

Писмо за провеждане на консултации относно определяне състава на СИК за произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013г..

Приложения:

Документ

 4.4.2013  Обявление

С Решение № 199 от Протокол № 16 от 21.02.2013 год. и Заповед № З-149 от 20.03.2013 год. на Кмета на Община Стралджа е допуснато изработване на парцеларен план, с който да се прокара водопровод за термална вода от Сондаж № Р- хг до № 69660.267.103 по КК на гр.Стралджа, преминаващ по полски път №69660.267.103.

Приложения:

Изтегли документа

 4.4.2013  Обявление

С Решение № 200 от Протокол № 16 от 21.02.2013 год. и Заповед № З-148 от 20.03.2013 год. на Кмета на Община Стралджа е допуснато изработване на ПУП – ПРЗ, с който в част от ПИ № 69660.501.73 по КК на гр.Стралджа се обособи УПИ с отреждане „За трафопост”.

Приложения:

Изтегли документа

 4.4.2013  Обявление

Със Заповед № З-151 от 20.03.2013 год. на Кмета на Община Стралджа е допуснато изработване на ПУП – ПРЗ, касаещ УПИ № II-183 и УПИ № Х-185 в кв.26 по ЗРП на с.Маленово, общ.Стралджа.

Приложения:

Изтегли документа

 4.4.2013  Обявление

С Решение № 201 от Протокол № 16 от 21.02.2013 год. и Заповед № З-150 от 20.03.2013 год. на Кмета на Община Стралджа е допуснато изработване на парцеларен план за прокарване на електроразпределителна мрежа, свързваща подстанция в ПИ № 013055 в земл. с.Недялско, общ.Стралджа с ветроенергийни съоръжения и националната електроразпределителна мрежа.

Приложения:

Изтегли документа

 3.4.2013  ЗАПОВЕД

Заповед за търг с.Александрово

Приложения:

Документ

 30.3.2013  Съобщение

Община Стралджа и местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, съобщават, че съгласно пар.11, ал.3 право на левова компенсация по чл.7, ал.1 имат лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище до 5 /пет/ години от влизането в сила на този Закон - 21 ноември 2013 г. Съгласно пар.11,ал.4 изплащането на левови компенсации се извършва от НКЖФ чрез местните комисии по чл.8, ал.2 по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до 31 декември 2019 г.

 28.3.2013  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Издаване е на Разрешително за водовземане от минерални води.

Приложения:

СЪОБЩЕНИЕ

 26.3.2013  Обявление

На основание чл.124 б, ал.2. от ЗУТ Ви обявяваме със заповед No РД-02-14-276/11.03.2013г. на Заместник-Министър на министерстжото на регионалното развитие и благоустройство е разрешено да се изработи окончателен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект "Газопровод-Набуко" в участъка на територията на Р.България. Заповедта не подлежи на оспорване.

Приложения:

Обявление
Заповед

 18.3.2013  ЗАПОВЕД

На територията на община Стралджа на 01.04.2013г да бъдат обявени избирателните списъци за провеждане на избори за народни представители 12.05.2013г.

Приложения:

Пълен текст на заповедта

 18.3.2013  ЗАПОВЕД

За образуване на избирателни секции за провеждане на избори за народни представители на 12.05.2013г.

Приложения:

Документ

 13.3.2013 

Информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, схема на парцелите засадени с винени лозя, справка за собственици и арендатори на парцели за инвестиционно намерение:"Изграждане ан капково напояване на винени лозя в ОбектІ - "Венец - Запад" в землищата на с.Венец, общ.Карнобат и Лозенец , общ.Стралджа са на разположение в сградата на общинска администрация Стралджа ,стая № 9 , ет.2 от 8.00-17.00 ч. всеки работен ден

 13.3.2013 

Становище по предложенията, препоръките,мненията и възраженията в резултат на проведзените обществени обсъждания на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на отсечка от газопровод "Набуко"


Цялото становище е налично в Общинска администрация , стая № 9 от 8.00-17.00 ч. всеки работен ден.

 26.2.2013  Заповед

Заповед № З-98 от 25.02.2013 г. относно утвърждаване формулите за разпределяне на средствата в системата на образованието в община Стралджа за 2013 г.
Правила към формулите за разпределяне на средствата в системата на образованието в община Стралджа за 2013 г.Приложения:

документи
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net