Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 134 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 14.2.2013  Публично съобщение

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Приложения:

документ

 28.1.2013  Покана

Кметът на община Стралджа, г-н Митко Андонов на основание чл.11, ал.6 и чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, поканва на 04.02.2013 год. от 14.00 часа в клуб на пенсионера, граждани от всички населени места в общината; общински съветници; представители на НПО /читалища, младежки, спортни и др.организации/; кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на отчета по бюджет 2012 год. и макро рамката на проекта за общински бюджет за 2013 година.

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на община Стралджа


Приложения:

Цели и приоритети
Обсъждане на бюджет 2013

 25.1.2013  ПОКАНА

На 04.02.2013г. от 13.30ч. в Клуб на пенсионера гр. Стралджа ще се проведе публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг към фонд ФЛАГ за реализиране на проекти:
"Ремонт сграда на Народно Читалище ”Светлина-1928” с.Лозенец”
„Ремонт сграда на Народно Читалище”Възраждане-1926”с.Зимница”

Приложения:

Пълен текст на поканата за с.Лозенец
Пълен текст на поканата за с.Зимница

 21.1.2013  ОБУЧЕНИЕ НА СИК ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА

НА 24.01.2013 г. , от 10,00 часа в салона на Читалище "Просвета" гр. Стралджа, РИК-Ямбол ще проведе обучение на СИК от община Стралджа за произвеждане на Национален референдум 2013.

 21.1.2013  Решение

На основание параграф 4 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стралджа и в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове публикувам Решение №15226 от 30.11.2012г. на Върховен административен съд във връзка с Решение № 1/01.02.2012г. на Административен съд-Ямбол.

Приложения:

Решения

 2.1.2013  Задължение на търговските обекти

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците от 13.07.2012 г., се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Това изискване влиза в сила от 01.01.2013 г.
Съгласно новия закон, разделно трябва да се събират всички отпадъци от:
• Хартия и картон
• Стъкло
• Пластмаса
• Метали
За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради трябва да сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, съобразно чл. 35 от закона, както и организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Въвеждането на това изискване в никой случай не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти. Необходимо е единствено да бъде сключен договор с фирма, която да обслужва това задължение. В България организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки са: “ЕКОБУЛПАК” АД, “ЕКОПАК България” АД, “РЕПАК” АД, “БУЛЕКОПАК” АД, “ЕКОРЕСУРС БЪЛГАРИЯ” АД, “ЕКОКОЛЕКТ” АД.
За сведение:
На територията на община Стралджа вече няколко години организацията, която извършва дейностите по оползотворяване на отпадъци от опаковки е “ЕКОБУЛПАК” АД, с адрес: гр. София 1680, кв.”Борово”, ул. “Дечко Йорданов” №64, Тел: 02/ 434 16 10, лице за контакти за област Ямбол: Ваня Атанасова – тел. 0888198085
Какви са глобите и санкциите при неспазване?
За неспазване на изискването за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице. Тази глоба се заплаща в случай, че не се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци.
Нарушенията се констатират при проверка от инспектори от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) към Министерството на околната среда и водите, а санкциите се налагат в зависимост от степента на нарушенията и в зависимост от количествата на отпадъците, за които е констатирано, че не се събират разделно или предават по съответния ред.
За допълнителна информация:
Повече информация относно задълженията на търговските обекти по отношение на масово разпространените отпадъци, глобите и санкциите, може да получите от Закона за управление на отпадъците. Законът е качен в сайта на МОСВ - www.moew.government.bg.

 1.1.2013  Съобщение

Решение №СЗ-112-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.1 т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда
и чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за ОВОС
Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:"Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електронно и електротехническо оборудване, събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори, както и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 69660.501.2480 в гр.Стралджа, Община Стралджа
Възложител:"ДЖИ ЕС"ЕООД , гр.Ямбол

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 3.1.2013  Съобщение

На 06.02.2013 г. от 10.00 часа в гр. Стралджа в сградата на ЦОП на ул."Г.Станчев" № 2 а ще се провде среща за обществено обсъждане на на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка степента на въздействието (ДОСВ) при реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод Набуко“ на територията на община Стралджа.
Мястото и времето за обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него, както и мястото за предоставяне на писмени становища или други предложения по доклада е в стая № 9 в сградата на Община Стралджа, гр. Стралджа, ул. „Хемус“ № 12, в рамките на работното време на общината, както и в сградите на съответната Регионална инспекция по околна среда, гр. Стара Загора – в рамките на нейното приемно време.
Докладът за оценка степента на въдействие е публикуван на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес – www.moew.government.bg ключова тема Натура 2000.

 27.12.2012  Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ"Любяна" ООД гр.Карнобат, ул."Христо Смирненски" № 15, вх.А, ет.1

Наименование на инвестиционното предложение:"Базова площадка за техническо обслужване и зимуване на вертолети КА - 26 в ПИ № 381/част от УПИ І, кв.13/ землището на с.Маленово, общ.Стралджа, област Ямбол"

Цялото Уведомление е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа .

 1.1.2013  Заповед

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.61, ал.1 от Наредба 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Тарифата за базисни цени за отдаване под наем на нежилищни имоти.

 14.12.2012  Съобщение за публично обявяване

чл.62а, ал.1 от Закона за водите

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект (съгласно чл.46, ал. 1, т.2 във връзка с чл.52, ал.1, т.3 „б“ от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г./
ОБЕКТ: ЯЗОВИР „ЧАРДА”,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000075 С ПЛОЩ 178,025 ДКА, РАЗПОЛОЖЕН В ЗЕМЛИЩЕТО С. ЧАРДА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Цел на заявеното използване на водите Аквакултури и свързаните с тях дейности, без използване на съоръжения за осъществяване на дейността
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите Язовир „Чарда“, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000075 с площ 178,025 дка в землището с. Чарда, община Стралджа
Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването Неприложимо
Място на използване на водите -местност, административно- териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ Землище на с. Чарда, поземлен имот №000075, Община Стралджа, Област Ямбол
ЕКАТЕ: 80220
Проектни параметри на използването Ползване на цялата водна площ от водно тяло - ЯЗОВИР „ЧАРДА“ с обща площ 178,025 дка.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите Забрана за изпускане на води от язовира с цел улов на аквакултури

Място за представяне на писмени възражения и предложения на заинтересованите лица Гр. Стралджа, ул.“Хемус“ №12, Община Стралджа

Срок – 14 дни от датата на обявяване

 12.12.2012  Обява

ПРИЕМ НА ВОЙНИЦИ

В Областния военен отдел – Ямбол се приемат документи за 305 длъжности за войници за военни формирования /поделения/ в градовете Карлово, Казанлък, Стара Загора и Хасково.
Документите ще се приемат до 18.01.2013 г. Желаещите да постъпят на военна служба да се явят в „Бюрото за прием на военнослужещи” гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 ежедневно от 09.00 до 17.30 часа.
Основните изисквания са:
- възраст – до 32 г.
- образование – средно или висше
- не осъждани
- физически и психически здрави

Справки на телефон: 66 22 56, 66 22 41 или 661577
GSM 089 55 99 687, 0884 301345


СТАРШИ ЕКСПЕРТ ОТ ОВО – ЯМБОЛ
ВАЛЕНТИН ВЕЛЕВ

 11.12.2012  Съобщение

Годишен план за ползване на дървесина на община Стралджа за 2013 година.

Приложения:

Документация

 28.11.2012  Съобщение

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проекти за изменение на :
- Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци.


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.

Приложения:

Проект на наредба 12

 26.11.2012  Съобщение

З А П О В Е Д
№ З-708
22.11.2012 г., гр.Стралджа

Относно : Образуване на избирателни секции за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 71, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс
О Б Р А З У В А М:
30 /тридесет/ избирателни секции за провеждане на национален референдум, на 27.01.2013 г., на територията на Община Стралджа и утвърждавам тяхната номерация и адрес , както следва:
№ Населено място Място за гласуване Адрес
312200001 гр. Стралджа Ритуална зала ул. „Хемус „ № 12
312200002 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200003 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200004 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200005 гр. Стралджа СОУ „П. К. Яворов” ул. „Г. Станчев” № 17а
312200006 гр. Стралджа СОУ „П. К. Яворов” ул. „Г.Станчев” № 17а
312200007 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200008 с. Александрово Читалището ул.„Стамболийски”63
312200009 с. Атолово Училището ул. „ Тракия” № 2
312200010 с. Богорово Училището ул. „ Х. Димитър” № 17
312200011 с. Воденичане Кметство – Рит. зала Ул.„Г. Димитров” №16
312200012 с. Войника ОУ” Хр. Ботев” ул. „ Ленин” № 1
312200013 с. Джинот Читалище – Клуб ул. „ Г.Димитров” № 24
312200014 с. Зимница Училището ул. „Сан Стефано”№ 24
312200015 с. Зимница Читалището ул. „Хан Аспарух” 5а
312200016 с. Иречеково Читалището пл.„Освобождение” № 2
312200017 с. Каменец Читалището ул. „Г. Димитров” № 47
312200018 с. Леярово Кметството ул. „А. Калайджиев”№ 11
312200019 с. Лозенец Читалището ул. „П. Кабаков” № 18
312200020 с. Люлин Читалището ул. „1-ви май” № 10
312200021 с. Маленово Читалището ул. „Г. Димитров” № 16
312200022 с. Недялско Читалището ул. „ Дружба” № 3
312200023 с. Палаузово Читалище ул. „ Г. Димитров” № 17
312200024 с. Поляна Кметство-Ритуална зала ул. „ Г.Димитров” № 16
312200025 с. Правдино Читалище ул. „ А.Господарев”№ 8
312200026 с. Първенец Читалището ул.” Ген. Заимов” № 5
312200027 с. Саранско Многофунк.зала ул. „ Г.Димитров” № 19
312200028 с. Тамарино Читалище- І етаж ул.„Йорд. Кондова” № 1
312200029 с. Чарда Читалището ул. „ 1-ви май” № 1
312200030 Подвижна избирателна секция ЦОП-Клуб на пенсионера ул. Г.Станчев №2а


Заповедта да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка за провеждане на национален референдум за сведение и изпълнение, и да се обяви публично.
Отдел АПО да изпрати копие от заповедта ТЗ ГРАО, Обл.управетел на област с адм.център гр. Ямбол и РИК-Ямбол.

Контрол по изпълнението възлагам на секретаря на общината – Атанаска Христова.

Съгласно чл. 71, ал.3 от ИК, заповедта може да бъде обжалвана в 7-дневен срок пред Обл.управител на област с адм. център гр. Ямбол.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 22.11.2012 

Разрешение № 312/31.10.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ"Поляна", разположена в землищата на с.Поляна, с.Каменец и с.Леярово, общ.Стралджа, обл.Ямбол

на основание чл.49, ал.2, във връзка с чл.7, ал.2, т.7, чл.39, ал.1,т.1, чл.5,т.1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т.16 от Протокол № 38 от заседанието на Министерския съвет на 10 октомври 2012 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на "Инертни материали - Ямбол" АД , гр.Ямбол да извърше за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми в площ"Поляна", разположена в землищата на с.Поляна, с.Каменец и с.Леярово, общ.Стралджа, обл.Ямбол


Цялото Разрешение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа ,на интернет страницата на Община Стралджа.

 5.11.2012 

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ
ПО ПРОЦЕДУРА ПО ОПАК – Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Общинска администрация Стралджа заявява намерение да кандидатства с проектно предложение по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
Проектът е насочен към повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучение в страната.
Изискване на Управляващия орган на ОПАК е бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни ценови оферти за всяка от дейностите.
В тази връзка, очакваме да ни предоставите оферта за следната дейност: Две модулни обучения на служители от Общинска администрация Стралджа по следните теми:
- І модул: създаване и работа в екип, мотивиране на членовете на екипа, управление и решаване на конфликти, лидерски умения, водене на работни срещи и съвещания, презентационни умения, управление на времето и стреса. Необходимо е да бъде използван интерактивен подход и разнообразни методи на обучение: ролеви игри, симулации, работа в малки групи, анализ на казуси и др.
- ІІ модул: Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и глухонеми.
Изпълнителят трябва да организира и проведе две изнесени тридневни обучения за групи от по 60 служители с място на провеждане: хотел, категория 4 звезди, извън територията на област Ямбол, като за всеки модул:
- разработи обучителна програма и осигури лектори;
- предостави комплекти с обучителни и помощни материали за всички участници. Комплектите следва да включват минимум: папка, ноут-пад, химикал, както и презентациите, които ще бъдат представени по време на обучението; Всеки от обучителните материали трябва да бъде изработен съгласно Приложение № 13 към Насоките за кандидатстване по горецитираната процедура, достъпни на страницата на ОПАК.
- осигури зала и техническо оборудване за провеждане на обучението;
- организира регистрация на участниците в обучението;
- организира и поеме разходите за транспорт на обучаваните до и от населеното място, в което ще се проведе обучението;
- поеме разходите, свързани с престоя на обучаваните в хотела (2 нощувки) и храненето (4 кафе-паузи, 3 закуски, 3 обяда и 2 вечери), застраховка.

Предвид крайния срок за внасяне на проекти предложения, очакваме да ни изпратите индикативната си ценова оферта не по-късно от 13..11.2012 г. (вторник) на факс 04761/64-04 или сканираната оферта с подпис и печат на електронна поща: straldjainf@yahoo.com.

Важно!
Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена на участник в български лева (BGN) и като обща стойност (с и без ДДС)!
Информация относно отворената процедура е публикувана на интернет страницата на Оперативна програма „Административен капацитет” – www.opac.government.bg

 23.10.2012 


О Б Я В Л Е Н И Е


Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година, назначена със Заповед № РД-12-2085-141/06.08.2012 година на Директора на ОД”Земеделие” гр.Ямбол съобщава, че са изготвени проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея, на основание чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ за землищата на населените места от община Стралджа, както следва:
1. Александрово
2. Воденичане
3. Войника
4. Джинот
5. Каменец
6. Леярово
7. Люлин
8. Правдино
9. Саранско
10. Тамарино

Обявата за изготвените предварителни регистри e публикувана в сградата на Общинската служба по земеделие гр. Стралджа и в кметствата на населените места от община Стралджа, както и на интернет страниците на община Стралджа и Областна дирекция “Земеделие” гр.Ямбол
Тодор Железов
Председател на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

 22.10.2012 

ОБЯВА
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 15, ал.3 и във връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.10, ал.1, т.18 и чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълмемието на дейности в гордките територии - държавна и общинска собственост, публикуваме следната заповед:

Изтегли документа

 17.10.2012 

8 ноември- "Св.Архангел Михаил" - ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

П Р О Г Р А М А

25 октомври 2012г.-четвъртък
10,30ч.- НЧ"Възраждане-1926г."-Зимница - фотоизложба "Зимница през годините"
18,30ч.- НЧ"Просвета-1892г."- Стралджа- "Вражалец" Ст.Л.Костов- премиера на театралния колектив при читалището

26 октомври 2012г.-петък - с.Зимница
9,00ч.-храм "Св.Димитър"- Света литургия и благодарствен молебен
10,00ч.-пред паметниците в селото - поднасяне на венци и цветя на признателност
10,30ч.-НЧ"Възраждане-1926г."- куклен театър за децата на Зимница
18,00ч.-НЧ"Възраждане-1926г."-тържествено събрание за 200-годишнината от заселване на селото и празничен концерт

27 октомври 2012г.-събота
19,30ч.-НЧ"Проф.А.Златаров-1927г."- Каменец - 100 г. от Балканските войни

29 октомври 2012г.- понеделник
11,30ч.- НЧ"Просвета-1892г."-Стралджа - куклен театър за децата на Стралджа

30 октомври 2012г.- вторник
17,00ч.-залата на ОбС- творческа среща с поета Валери Станков

31 октомври 2012г.- сряда
10,00ч.- ритуална зала - Стралджа - откриване фотоизложба на Красимир Толев
11,00ч.- НЧ"Възраждане - 1928г."-Войника- концерт посветен на Деня на народните будители
17,00ч.-пенсионерски клуб -Стралджа- 100 г. от Балканските войни

1 ноември 2012г.- четвъртък- Ден на народните будители
11,00ч.- НЧ"Просвета-1892г."- Стралджа - фотоизложба "Незабрава", посветена на 120г. читалище-Стралджа
11,30ч.- поднасяне венци пред паметника на П.Кр.Яворов
14,00ч.- стадиона - Стралджа- турнир по футбол на малки врати
15,00ч. - Народно събрание на РБългария - "Час на класния"- посещение на ученици от СОУ"П.Яворов"

2 ноември 2012г.-петък
17,30ч.- НЧ"Просвета-1892г."-Стралджа- 120г.читалище "Просвета-1892г."-Стралджа

3 ноември 2012г.- събота
11,00ч.- залата на ОбС-Стралджа- Обявяване резултатите от Първия национален литературен конкурс"Дървото на живота"
11,00ч.- клуб на пенсионера - "Златна сватба"
21,00ч.-ресторант"Хемус"- младежка дискотека

4 ноември 2012г.-неделя
10,00ч.-площада на с.Джинот - Празник на традициите
18,00ч.-читалище-Воденичане - празничен концерт

5 ноември 2012г.-понеделник
15,00ч.- Център за обществена подкрепа - Парад на плодовете и зеленчуците
16,30ч.- Общински музей - "Багри от миналото"- изложба традиционно облекло на различни етноси
18,00ч- пенсионерски клуб-Стралджа - 20 г. клуб "Дълголетие"

6 ноември 2012г.-вторник
17,00ч.-площада на с.Александрово - празничен концерт
18,30ч.-читалище -Поляна - 90 г. от учредяването

7 ноември 2012г.-сряда
8,00ч.- турнир по спортна стрелба
15,00ч. - ЦСИР - Стралджа - 6 г. от създаването

8 ноември 2012г.-четвъртък- ДЕН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
9,00ч.-парк"Младост"- поднасяне на венци пред паметниците на загиналите
9,30ч.- храм"Св.Архангел Михаил"- Света литургия и благодарствен молебен
10,30ч.-площад"Демокрация" - ритуал по издигане на националното знаме, знамето на общината и знамето на ЕС
- слово на кмета Митко Андонов
- празничен концерт

9 ноември 2012г.-петък
20,00ч.- читалище Иречеково - празничен концерт

10 ноември 2012г. -събота
9,00ч.-ресторант "Хемус" - турнир по спортен бридж

17 ноември 2012г.-събота
11,00ч.- с.Богорово - 100 г. от построяването на храма "Св.Архангел Михаил"

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net