Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 140 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 15.10.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проекти за изменение на :
- Наредба №6 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на Община Стралджа


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Изтегли документа

 12.10.2012 

ОБЯВА
На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“ в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и във връзка с изготвения доклад от комисията, назначена със Заповед N РД-12-2085-141/06.08.2012 г. И представеното доброволно споразумение, публикуваме следните заповеди :

Изтегли всички заповеди

 10.10.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проекти за изменение на :
- Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Изтегли документа

 29.9.2012 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” С. ВОЙНИКА, ОБЩ. СТРАЛДЖА, ОБЛ. ЯМБОЛ

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ :

ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС ПО ПМС № 308/2010 Г. И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО VІІІ КЛАС ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО


ПОЗИЦИЯ 2: ДОСТАВКА НА ХРАНА /КЕТЪРИНГ/ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 ПО ОП РЧР

Изтегли документите

 24.9.2012 


З А П О В Е Д
№ З-546
Стралджа, 13.09.2012г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землищата на с.Поляна, с.Войника, с.Люлин, с.Саранско, с.Каменец, с.Правдино, с.Първенец, с.Тамарино, с.Маленово, с.Александрово.
Обект на търга са земеделските земи, подробно описани по имотни номера, категория и местности в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска собственост, които са обявени и изложени на информационното табло в общината.
Началните годишни тръжни цени са следните:
- за ІІІ и ІV категория – 20.00лв./дка.;
- за V категория – 18.00лв./дка.;
- за VІ категория – 16.00лв./дка.;
- за VІІ и VІІІ категория – 14.00лв./дка.;
- за ІХ категория – 12.00лв./дка.
- за Х категория – 8.00лв./дка.

Търгът да се проведе на 10.10.2012г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 08.10.2012г. да подадат в Информационния център на Община Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа – такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.

ІІ.За физически лица:
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа.– такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, която да проведе търга, състави протокол и класира участниците.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев - Зам. Кмет на Община Стралджа.МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

 24.9.2012 

СТАТУТ
на Първи Национален литературен конкурс "Дървото на живота", Стралджа 2012

Организатори
Първият Национален литературен конкурс "Дървото на живота" се организира от Община Стралджа под патронажа на кмета на общината и е част от програмата за тържествата, посветени на празника на общината, 8 ноември и нейния покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в гр.Сливен и прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, където се намира бащиния й дом.

Цел
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя.

Регламент
Националният конкурс "Дървото на живота" се провежда на всеки две години и се финансира от бюджета на общината, дарители и други източници и се оповестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа.

Конкурсът е явен и се провежда в следните направления:
- поезия - стихотворение /до три броя/
- проза - кратък разказ или есе/до три броя и до 5 машинописни страници/, придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на кандидата.

Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.
Материалите за участие се приемат с препоръчана кореспонденция от 25 септември до 25 октомври 2012г. на адрес:
8680 гр.Стралджа, ул."Хемус" 12 Община Стралджа/ за Националния конкурс "Дървото на живота"/

Конкурсните произведения се оценяват от 5-членно жури, утвърдено от Кмета на общината, включващо литературни критици, поети, писатели и представители на организаторите.

Награди
За поезия се присъждат следните награди:
първа награда - грамота и парична награда
втора награда - грамота и парична награда
трета награда - грамота и парична награда

За проза се присъждат следните награди:
първа награда - грамота и парична награда
втора награда - грамота и парична награда
трета награда - грамота и парична награда

Специална награда на Кмета на Общината.

На 3 ноември от 11,00 ч. в Клуба на пенсионера - Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за откриването и връчването на наградите.

Допълнителни разпоредби
Националният конкурс "Дървото на живота" завършва с литературно четене на наградените творци.

За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:
8680 гр.Стралджа, ул."Хемус" 12 Община Стралджа, за Национален конкурс "Дървото на живота",
тел. 04761/ 64-68
e-mail - straldjainf@yahoo.com

От организаторите

 14.8.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

Обява за приемане на служба на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти на основание заповед № ОХ-541/07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС

Изтегли документа

 1.1.2012 

Решение № СЗ-11-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на основание чл.81, ал.1, чл.85, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, чл.14, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.1 и ал.4 и ал.6 от ЗБР, чл.4, чл.8, т.2, чл.37,ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимосттана планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представено становище от РЗИ гр.Ямбол

Реших:

да не се извършва екологична оценка и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за "Актуализация на общинска програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2008-2013 г." на Община Стралджа "

Възложител: Община Стралджа, гр.Стралджа , обл.Ямбол

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа .
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно - процесуалния кодекс пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му .

 10.8.2012 

ОБЯВА
Общинска служба по земеделие Стралджа във връзка с чл.72б(1) от ППЗСПЗЗ и на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ със заповед РД-12-2085-141/06.08.2012г на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Ямбол са определени комисии, които имат задача да ръководят сключването на споразумения между собствениците и ползвателите за създаването на масиви за ползване.

Изтегли документа

 8.8.2012 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Стралджа уведомява всички заинтересувани лица, че са изготвени предварителни регистри във връзка с подготовката на споразумения за стопанската 2012/2013 г. за землищата от община Стралджа, съгласно чл. 72/3/ от ППЗСПЗЗ.
Промени в тях земеделските производители могат да правят до 15 август 2012 г. при промяна в декларациите /заявленията, както и за допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрени заявления от заинтересуваните лица.

ОСЗ - Стралджа

 16.7.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проекти за приемане на :
- ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – ОБЩИНА СТРАЛДЖА

В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Изтегли документа

 13.7.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проекти за изменение на :
- Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
- Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Проект на наредба 2

Проект на наредба 5

 6.6.2012 

Заповед за провеждане на публичен явен търг за продажба на земеделски земи, находящи се в с. Иречеково, с. Зимница, с. Палаузово и с. Лозенец...

Изтегли документа

 30.5.2012 

Във връзка с чл.14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии общинска собственост, публикуваме Заповед №З-300/29.05.2012г. за откриване на конкурс за дърводобив.

Изтегли документа

 29.5.2012 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.7 от Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проект по чл. 4 от Закона за общинския дълг:

Община Стралджа организира обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг към ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/. Този дълг ще е на стойност до 100 000 лв. , с цел осигуряване покупката на съдове, тип „Бобър”, за дейност „Чистота”.Заема е безлихвен, за срок от пет години, ще се погасява периодично от такса „Битови отпадъци”.

Общественото обсъждане ще се състои на 28.06.2012 г от 13.30 часа в Клуба на пенсионера на ул.”Г.Станчев” № 2, гр.Стралджа.

Документацията - общинска Програма за управление на отпадъците; правила и изисквания за отпускане на заеми от ПУДООС е на разположение на интересуващите се в период от 28.05.2012 г. до 28.06.2012 г.

Лица за контакти: Милена Йорданова и Анна Грозева – гл.специалист отдел „ТСУ”, стая № 9, тел. 69-86.

 1.1.2012 

Решение № СЗ-33-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на основание чл.93, ал.1, т.1,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.4 и ал.6 от ЗБР, чл.40, ал.5 във връзка с чл.2, ал.1, т.1, чл.8, ал.1, т.2, чл.40 ,ал.3 и ал.4 от Наредбата за ОС

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение : „ Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от животински и растителни отпадъци и оранжерия за селскостопански култури с мощност 170 кW топлинна енергия” в имот № 040019 в землището на с.Зимница, Община Стралджа "

Възложител: Румен Петров Жеков , гр.Ямбол

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа ,на интернет страницата на Община Стралджа, както и на определените за целта места в кметство с.Зимница , Община Стралджа.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно - процесуалния кодекс пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му .

 9.5.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за допълнение на :
- Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Изтегли документа

 3.5.2012 

Инициативата "Да изчистим България за един ден!" ще намери приложение в Стралджа на 5 май. Такова е решението на общинското ръководство. Във връзка с предстоящото провеждане на двете национални прояви - Конкурса -надпяване "С песните на Вълкана" и народния събор "Мараш пее", които съвпадат с определения срок за национално почистване 12 май, в Стралджа организацията се изтегля за 5 май. Общината ще осигури чували и ръкавици за желаещите да участват в инициативата както и транспорт за извозване на събраните отпадъци.

 23.4.2012 

Покана и заявка за участие
Изтегли документа

Статут на Осми Конкурс-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”
Изтегли документа

Статут на традиционния събор на народното творчество „МАРАШ ПЕЕ 2012” – 12 И 13 МАЙ 2012 Г.
Изтегли документа

 18.4.2012 

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
/ по § 56, ал. 1 от ЗУЕС/АДРЕС: с. Войника, ул. Вл. И. Ленин, № 55, вх. А,Б

Кметът на община Стралджа, на основание §56, ал.1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 25.4.2012г. от 18 часа, пред блока, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане правилник за вътрешния ред.
2. Избор на управителен съвет (управител) и касиер.
3. Избор на контролния съвет (контрольор).
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа
ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
/ по § 56, ал. 1 от ЗУЕС/АДРЕС: , ул. Хемус, № 59, вх. А,Б,В,Г,Д

Кметът на община Стралджа, на основание §56, ал.1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 27.04.2012г. от 19 часа, пред блока, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане правилник за вътрешния ред.
2. Избор на управителен съвет (управител) и касиер.
3. Избор на контролния съвет (контрольор).
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа


ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
/ по § 56, ал. 1 от ЗУЕС/АДРЕС: , ул. Хемус, № 57, вх. А,Б,В

Кметът на община Стралджа, на основание §56, ал.1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 27.04.2012г. от 18 часа, пред блока, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане правилник за вътрешния ред.
2. Избор на управителен съвет (управител) и касиер.
3. Избор на контролния съвет (контрольор).
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа


ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
/ по § 56, ал. 1 от ЗУЕС/АДРЕС: , ул. Хемус, № 55, вх. А,Б

Кметът на община Стралджа, на основание §56, ал.1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 26.04.2012г. от 19 часа, пред блока, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане правилник за вътрешния ред.
2. Избор на управителен съвет (управител) и касиер.
3. Избор на контролния съвет (контрольор).
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
/ по § 56, ал. 1 от ЗУЕС/АДРЕС: , ул. Хемус, № 53, вх. А,Б

Кметът на община Стралджа, на основание §56, ал.1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 26.04.2012г. от 18 часа, пред блока, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане правилник за вътрешния ред.
2. Избор на управителен съвет (управител) и касиер.
3. Избор на контролния съвет (контрольор).
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа
ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
/ по § 56, ал. 1 от ЗУЕС/АДРЕС: , ул. Хемус, № 49, вх. А,Б

Кметът на община Стралджа, на основание §56, ал.1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 25.04.2012г. от 19 часа, пред блока, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане правилник за вътрешния ред.
2. Избор на управителен съвет (управител) и касиер.
3. Избор на контролния съвет (контрольор).
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
/ по § 56, ал. 1 от ЗУЕС/АДРЕС: , ул. Хемус, № 47, вх. А,Б

Кметът на община Стралджа, на основание §56, ал.1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 25.04.2012г. от 18 часа, пред блока, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане правилник за вътрешния ред.
2. Избор на управителен съвет (управител) и касиер.
3. Избор на контролния съвет (контрольор).
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа
ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
/ по § 56, ал. 1 от ЗУЕС/АДРЕС: , ул. Хемус, № 7, вх. А

Кметът на община Стралджа, на основание §56, ал.1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 25.04.2012г. от 19 часа, пред блока, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане правилник за вътрешния ред.
2. Избор на управителен съвет (управител) и касиер.
3. Избор на контролния съвет (контрольор).
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа


ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
/ по § 56, ал. 1 от ЗУЕС/АДРЕС: гр. Стралджа, ул. Хемус, № 5, вх. А,Б,В

Кметът на община Стралджа, на основание §56, ал.1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 25.04.2012г. от 18 часа, пред блока, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане правилник за вътрешния ред.
2. Избор на управителен съвет (управител) и касиер.
3. Избор на контролния съвет (контрольор).
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net