Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 132 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 30.3.2012 


Покана за предоставяне на индикативна оферта

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет”, Приоритетна ос: “Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Община Стралджа като допустим бенефициент ще кандидатства с проектно предложение.
Целевата група на проекта е: служителите на общинската администрация –100 служители на общинската администрация, включително и служителите в 21 кметства.
Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК кандидатът – Община Девин, следва да представи с проектното предложение индикативна оферта за цената на предвидения в проекта разход. В тази връзка Община Стралджа Ви кани да представите индикативна оферта за следните дейности от проекта:
• Индикативна ценова оферта за Дейност 1: Изготвяне на документация за провеждане на процедури по ЗОП за избиране на изпълнител на отделните дейности.
Описание:
Разработване на следните пакети документи за избор на изпълнител :
- Пакет тръжна документация за възлагане на поръчка по ЗОП за извършване на функционален анализ на Общинска администрация Стралджа по Единна методология за извършване на функционален анализ на администрацията;
- Пакет тръжна документация за възлагане на поръчка по ЗОП за разработване на Вътрешни правила за работа на Общинска администрация Стралджа.
- Пакет тръжна документация за възлагане на поръчка по ЗОП за провеждане на съпътстващи обучения по прилагане на новите Вътрешни правила за работа на Общинска администрация Стралджа.
- Пакет тръжна документация за възлагане на поръчка за реализиране на дейности по информация и публичност.
Изпълнителят осигурява необходимият брой от всеки пакет.

• Индикативна ценова оферта за Дейност 2: Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ
Оферираното изпълнение трябва да включва идентифициране на възможностите за оптимизиране на структурата и функциите на Общинска администрация –Стралджа:
1.Оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общината.
2.Подобряване на ефективността от дейността на общинската администрация, прецизиране на мисията и целите на общината.
3.Подобряване на ефикасността и икономичността от дейността на общината.
І. Описание на дейността – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в общинската администрация:
1.Планиране и подготовка на функционалния анализ – сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределение на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност.
2. Провеждане на функционалния анализ – анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране на области за подобрение, формулиране на предложения за подобрение.
3.Приключване на функционалния анализ – приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие, изготвяне на проект на доклада, подготовка и провеждане на обсъждане, изготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни.
4.Мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ – анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; публичност на резултатите от функционалния анализ.
І. Методи за изпълнение на функционалния анализ:
1.Проучване на документи и информация.
2.Провеждане на анкети на служители от различни нива.
3.Провеждане на фокус групи. Фокус групите ще бъдат две – от представители на ръководния състав и от служители - от общинската администрация и представители на кметства. Те ще се състоят от по 10 човека. Фокус групите ще обсъдят работния вариант на направения анализ и получените резултати, след което изпълнителят ще пристъпи към окончателното им изготвяне.
4.Наблюдение.
5.Експертна оценка.
ІІ. Очаквани резултати:
• Препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията – извеждане извън администрацията на нетипични функции, премахване на излишни и дублиращи се функции, по-добро разпределение на функциите между звената, по- прецизно дефиниране на функциите на звената, координация и комуникация между звената и др.
• Препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията – прецизиране на формулировките на мисията и визията на администрацията, подобряване формулировката на целите на администрацията и на нейните звена с оглед спазването на изискванията за конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност във времето, подобряване степента на изпълнение на целите на администрацията и нейните звена;
• Препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността – прецизиране на показатели за измерване на постигнатите резултати, използваните ресурси и съотношенията между тях, определяне на възможности за по-икономично използване на ресурсите (финансови и човешки) и за подобряване на резултатите от дейността.
• Разработен план за действие, който да отразява препоръките за подобряване на дейността, начина по който ще бъдат изпълнявани препоръките, обвързани със съответните срокове за това.
• Съгласуван Окончателен доклад за проведения функционален анализ.
• Изготвена информация за заинтересованите страни за евентуални бюджетни и организационни промени в резултат на анализа.
• Проведена информационна среща със заинтересованите страни за представяне на изготвената информация за евентуални бюджетни и организационни промени в резултат на анализа.
• Извършен анализ на изпълнението на препоръките.
• Проведена информационна среща и презентация на PowerPoint за мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ със служителите на общинската администрация.
• Проведена информационна среща за представяне на изпълнението на резултатите от функционалния анализ на заинтересованите страни, вкл. Общински съвет - Стралджа, като орган одобряващ общата численост и структурата на общинската администрация. Евентуално решение на Общински съвет за организационни промени.
• Индикативна ценова оферта за Дейност 3: Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в и между структурните звена.
І. Описание на дейността
1.След изготвяне на окончателния анализ и направените препоръки за подобряване на ефикасността, ефективността и оптимизиране на функциите и организационното структуриране, ще се изготвят нови Вътрешни правила за работа на Общинска администрация Стралджа.
ІІ. Очаквани резултати
Изготвени нови Вътрешни правила за работа на Общинска администрация Стралджа.

• Индикативна ценова оферта за Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за прилагане на новите правила
І. Описание на дейността
1.Организиране и провеждане на обучение на ръководния състав и съжителите за прилагане на разработените вътрешни правила.
2. Обучението ще се проведе на 2 групи от по 50 участника. Обучението на всяка от групите ще бъде двудневно, извън територията на общината.
3. Оценка на придобитите знания чрез тест на участниците.
4. Проучване мнението на участниците относно полезността на проведеното обучение, логистика и др.
ІІ. Очаквани резултати
• Проведено двудневно обучение на ръководния състав и служителите.
• Извършена оценка на придобитите знания.

• Индикативна ценова оферта за Дейност 5 : Реализиране на дейности за информация и публичност
Описание:
• 2 пресконференции :
- Встъпителна пресконференция за откриване и започване изпълнението на проекта с не по-малко от 80 участника. Организираната пресконференция да представи финансиращата Оперативна програма, идеята, целите и начина на изпълнение на проекта, неговия незабавен, както и дългосрочен ефект върху дейността на Общинска администрация за изпълнение на нейната мисия –обслужване на гражданите

- Заключителна пресконференция за отчитане изпълнението на проекта и постигнатите резултати – с не по-малко от 80 участника
• осигуряване на публичност на проекта в медиите – минимум 2 публикации
• Рекламни материали
- 100 пакета с рекламни материали (папка А4, химикал, блокнот с 20 листа) за участниците в обученията
- 100 дипляни, представящи идеята, целите и начина на изпълнение на проекта за встъпителната пресконференция;
- 100 брошури представящи резултатите от проекта, допринасящи за споделяне на опита по проекта.
- Изработване на информационен транспарант с размери 200 см х 80 см. За всички събития по време на изпълнението на проекта 1 табела за проекта за поставянена офиса на екипа по проекта; Върху транспаранта се посочват:
− вида и името на проекта
− емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти и наименованието Европейски съюз
− логото и слогана на ЕСФ
− логото и слогана на ОПАК
Тези елементи следва да заемат минимум 25% от площта на транспарнта.
Изисквания:
• поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с
проекта на:
1. флага на ЕС в съответствие с описаните в Приложение № 13 графични стандарти
(включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и думите: “Европейски съюз”
2. логото и слогана на ОПАК
3. поставяне на логото и слогана на ЕСФ
включване във всички подходящи документи по проекта на изречението: “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

• спазване на описаните в приложение № 13 технически изисквания за информация и публичност съгласно Регламентите на ЕС.
• За малки рекламни материали /химикалки/ е задължително само знамето на ЕС.
Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.
Индикативната оферта трябва да се изпраща до Община Стралджа на адрес: гр.Стралджа , пк.8680, областЯмбол, ул. „Хемус” № 12, факс:04761/64-06, e-mail: straldjainf@yahoo.com.
Важно!
В зависимост от конкретните позиции индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български лева (BGN) и като обща стойност (с и без ДДС)!
ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!
Крайният срок за подаване на индикативните оферти е 04 април 2012 г.

 27.3.2012 

В община Стралджа постъпи Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на нов производствен комплекс в община Стралджа от "Целзиан" ООД. Подробна информация може да намерите в прикачения файл.

Изтегли документа

 15.3.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за изменение на :
- Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Изтегли документа

 7.3.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за изменение на :
- Наредба за управление на горските територии собственост на община СтралджаВ срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Изтегли документа

 1.3.2012 

На 01.03.2012 , в заседателната зала на община Тунджа се проведе обсъждане по повод изказаното от страна на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово намерение да кандидатстват съвместно с проект по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие“.
Водеща роля при реализирането на проекта ще има община Тунджа.
След обсъждането, присъстващите се обединиха, че основна цел, която проекта си поставя е насочена към насърчаване създаването и развитието на единен регионален туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг на територията на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово, основаващ се на базата на общи културни, природни, географски, социално-икономически и други ресурси. Освен това проектът си поставя за цел да постигне и:
- развитие на местната регионална инфраструктура в областта на повишаване нивото на капацитет по отношение човешкия ресурс в сферата на туризма;
- създаване на ефективни предпоставки за осъществяване на качествено нов тип маркетинг и реклама на туристическия потенциал на региона;
- подкрепа на стари и разкриване на нови дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращ природното, културно и историческо наследство на региона;
- осъществяване на диверсификация на туристическия потенциал и ресурси на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово
- привличане на нови туристически потоци и разкриване възможностите за туризъм в региона на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово;
- насърчаване използването на нови и съвременни методи на туристически маркетинг и изработване на нова маркетингова стратегия за туризъм в региона.
- разширяване на потенциалното търсене и предлагане на туристически продукти.
- насърчаване партньорството между местните власти от една страна и местните власти и туристическите сдружения от друга, с цел подобряване качеството и пазарната стойност на туристическите продукти, както и съвместно маркетингово обслужване на туристическите дестинации;

 1.3.2012 

По повод анонимното искане за вписване на адреси на ел.пощи на служителите - всяко писмо отправено до Общината чрез обратната връзка достига до отговорният служител сред резолюция от кмета на общината.

 27.2.2012 

ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал1. т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.11нот Закона за общинските бюджети и Протоколи от обсъжданията с директорите на училищата и ЦДГ от 08.02.2012г. се утвърждава следното :


Заповед
Правила

 16.2.2012 

Решение № КОС-01-1645-ПРК/2012г. за прекратяване процедура по глава шеста на ЗООС

Реших:

Прекратявам процедура по глава шеста от ЗООС
за инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол , Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа” в землищата на с.Хаджидимитрово и с.Дражево с
възложител: "Община Ямбол"

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа, на интернет страницата на Община Стралджа

Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му пред Административен съд Стара Загора по реда на АПК.

 9.1.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

ПУБЛИКУВАМ

Годишен план за ползване на дървесина на община Стралджа за 2012 и опис на насажденията, в които ще се ползва дървесина.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Изтегли приложението

 24.1.2012 

ПОКАНА
Кметът на община Стралджа, г-н Митко Андонов, на основание чл.11, ал.6 и чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, поканва на 02.02.2012 год. от 10.30 часа в залата на ОбС в сградата на Общинска администрация, граждани от всички населени места в общината; общински съветници; представители на НПО /читалища, младежки, спортни и др.организации/; кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на отчета по бюджет 2011 год. и макро рамката на проекта за общински бюджет за 2012 година.

Приложения :
Покана
Цели и приоритети
Капиталови разходи
Разходи
Приходи

 18.1.2012 

Обява
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ!
УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОВИЯ РЕГЛАМЕНТ, СВЪРЗАН СЪС СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2012/2013 ГОДИНА:

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори. Общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви.
Декларацията по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ се подава в срок до 31 май 2012 г. лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година -2012/2013 г.
В срок до 31.05.2012 г. ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост.
Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 15 юни на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие".
Споразумението съдържа данните от подадените декларации, подписва се от ползвателите и комисията и се представя на общинската служба по земеделие, областната дирекция "Земеделие", съответната община и на кмета на населеното място. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ /заповеди за изземване и бели петна/ за предходните стопански години. Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.
Когато между ползвателите не се постигне споразумение, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви до 15 август на съответната година по следния ред:
1. правото за ползване на отделния масив се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива;
2. площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.
Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие", който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по ал. 3, т. 2 /бели петна/, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 септември на съответната година.
Заповедта на директора на ОД „Земедлие” се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие" в срок до 10 септември. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
Ползвател на земеделски земи, който се ползва от заповедта на директора на ОД „З” в частта за земите по ал. 3, т. 2 /бели петна/, внася по банкова сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до 1 юли на съответната година. Сумите са депозитни и се изплащат от общината на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" в тригодишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6 /изземване на имота/.
Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите /бели петна/.
Масивите се отразяват върху извадка от картата на землището и се обявяват публично в кметството и общинската служба по земеделие.
Земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта на директора на ОД „З” могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.
За земи от държавния и общинския поземлен фонд, които се ползват без правно основание, се прилага чл. 24, ал. 7 съответно чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ.
Когато в срок до 01.09.2012 г. директорът на областната дирекция "Земеделие" не издаде заповедта, всяко заинтересовано лице може да поиска издаването й от министъра на земеделието и храните.
Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице издава заповедите в едномесечен срок от поискването им по реда на ЗСПЗЗ.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЯМБОЛ!

 18.1.2012 

Решение № СЗ-2-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл.93, ал. 1, т. 1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.4 и ал.6 от ЗБР, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл.40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС

Реших:

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение : „ Изграждане на ветроенергиен парк за произвадство на електрическа енергия, състоящ се от 38 ветрогенератора с обща мощност до 114 МW в ПИ в землище с. Недялско, землище с. Маленово и землище с. Палаузово, общ. Стралджа" което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: "ИВЦ България 3" ЕООД, гр. Добрич, ул. "Батак" № 4

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа, на интернет страницата на Община Стралджа, както и на определените за целта места в кметство с. Недялско, с. Маленово и с. Палаузово, Община Стралджа.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно - процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица .

 12.1.2012 

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект на Правилник за за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ
В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в канцеларията на общински съвет Стралджа.

Атанаска Кабакова
Председател на общински съвет - Стралджа

Изтегли приложението

 12.1.2012 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за изменение на :
- Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Изтегли приложението

 5.1.2012 

Във връзка с проведено обществено обсъждане на Доклад по оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно намерение „Изграждане на регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”, е предоставен обществен достъп до становището на Община Ямбол по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от общественото обсъждане.
Становището, както и възражение от жителите на с. Хаджи Димитрово, становище от жителите на с. Дражево и становище от Движение с екологична насоченост, са на разположение на заинтересованите лица и организации в сградата на общинска администрация Стралджа, стая № 9 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден до 19.01.2012г.

 28.12.2011 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

На Решение № 24 от Протокол № 3/28.12.2011г.


На основание чл.5, ал.1, ал.3 и чл.7, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ №24

1.В годишния план за 2012г. за ползване на дървесина, съответно съгласуван с горскостопанския план, да се включат следните отдели от общински горски фонд на община Стралджа.

Широколистна дървесина - дърва за огрев :

- отдел 235 Д - 867 пр. куб. м. в землището на с.Каменец

- отдел 235 E - 285 пр. куб. м. в землището на с.Каменец

- отдел 234 В - 866 пр. куб. м. в землището на с.Каменец

- отдел 235 В - 242 пр. куб. м. в землището на с.Каменец

2.Ползването на дървесината от отделите подробно цитирани в точка едно да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.

3. Упълномощава кмета на общината да организира всички дейности по одобряване на Годишния план и добива на дървесина.

Председател на ОбС : А. Кабакова

 29.12.2011 

ОБЯВА
Публикувам заповед за разпределение на масивите за ползване на землището на с.Войника и приложение 2 Регистър "Бели петна" към него за стопанската 2011/2012 година

Изтегли приложението

 28.12.2011 

Решение № 43-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на основание чл.93, ал.2 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.4 и ал.6 от ЗБР, чл.40, ал.5 във връзка с чл.2, ал.1 и ал.3 от Наредбата за ОС

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : „ Лот 2.4 път ІІ-53 Ямбол - Средец от км 144+575 до км 2140544.95 - основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново строителство"

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа ,на интернет страницата на Община Стралджа, както и на определените за целта места в кметство с.Саранско, с.Тамарино и с.Войника, Община Стралджа.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Изтегли приложението

 22.11.2011 

О Б Я В А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл.7 от Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг

Община Стралджа организира обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дълг към фонд „ФЛАГ”. Този дълг ще е за обезпечаване на разплащанията преди възстановяване на направените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” за изпълнение на проект „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за обследване и доизграждане на смесена канализация и водопроводна мрежа в с. Зимница, общ. Стралджа», финансиран от Кохезионния фонд и Държавния бюджет на Република България по Мярка: BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.».

Стойност на дългосрочния дълг – 98 766 лв.

Общественото обсъждане ще се състои на :
29.11.2011г. от 14,00 часа в Дневен център за възрастни хора намиращ се на ул. ”Г. Станчев”, гр. Стралджа

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода 22.11.2011г. до 30.12.2011г.

Лице за контакти : Анна Грозева – гл. специалист отдел „ТСУЕ” , стая № 9 , тел. 69 - 86Митко Андонов
Кмет на Община Стралджа

Изтегли приложението

 22.11.2011 

О Б Я В А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл.7 от Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг

Община Стралджа организира обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг към фонд „ФЛАГ”. Този дълг ще е за обезпечаване на разплащанията преди възстановяване на направените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” за изпълнение на проект „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, разделна канализация и водопроводна мрежа в гр. Стралджа, общ. Стралджа”, финансиран от Кохезионния фонд и Държавния бюджет на Република България по Мярка: BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.».

Стойност на дългосрочния дълг – 260 130 лв.

Общественото обсъждане ще се състои на :
29.11.2011г. от 13,00 часа в Дневен център за възрастни хора намиращ се на ул. ”Г. Станчев”, гр. Стралджа

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода 22.11.2011г. до 30.12.2011г.

Лице за контакти : Милена Йорданова – гл. специалист отдел „ТСУЕ” , стая № 9 , тел. 69 - 86Митко Андонов
Кмет на Община Стралджа

Изтегли приложението

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net