Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 135 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 15.11.2011 

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет ,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в канцеларията на общински съвет Стралджа.

Уточнение:
Временната комисия ще заседава на 21.11.2011г.Ако настъпят промени в така публикуваният проект за Правилник, същите ще бъдат отразени на сайта.

Атанаска Кабакова
Председател на общински съвет - Стралджа

Изтегли документа

 7.10.2011 

ОБЯВА
Публикувам заповеди за разпределение на масивите за ползване на съответното землище и приложенията към него за стопанската 2011/2012 година, съответно за землището на село Поляна

Изтегли заповедта

 27.9.2011 

З А П О В Е Д
№ З-554
27.09.2011 г.,гр. Стралджа

На основание чл. 44, ал. 2 и във връзка с чл. 134, ал.3 от ИК

З А П О В Я Д В А М :

1. Агитационните материали от предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове на партии, коалиции и независими кандидати в гр. Стралджа да се поставят на металните пана пред ЖП-подлеза /до Бар „Кредо”/ и метално съоръжение/гараж/ на ул. Хемус № 13.
2. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
3. Поставянето на транспаранти става след издаване на писмено разрешение от Община Стралджа, след съгласуване на мястото на поставяне с отдел ТСУИ. Партиите, коалициите от партии и инициативни комитети съгласуват със съответните институции /КАТ и електроразпределително дружество/ мерките за безопасност по поставяне на транспаранта.
4. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения в Изборния кодекс ред , до края на изборния ден.
5. След приключване на изборите партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 3 дни да премахнат поставените агитационни материали.

Заповедта да се обяви чрез средствата за масово осведомяване, в Интернет-страницата на Община Стралджа и чрез поставяне на табло за съобщения.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на ОИК и на общинските ръководствата на политическите партии, коалиции.

Заповедта да се връчи на Екипа за ОТП на изборите за сведение и изпълнение.
И. Иванов
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 10.9.2011 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ обявяваме приложените заповеди за разпределение на масивите за ползване на съответните землища и проложенията към тях за стопанската 2011/2012 година, съответно за землищата на селата :

Александрово

Каменец

Леярово

Люлин

Първенец

Поляна

Правдино

Саранско

Тамарино

 12.9.2011 

ИЗБОРИ 2011

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
fspkm_28-22-00-000.doc


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
fsppr_28-22-00-000.doc

 2.9.2011 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА
Политическа партия ГЕРБ
Коалиция за България
Политическа партия ДПС
Политическа партия Атака
Синята коалиция
Политическа партия НДСВ
ГР. СТРАЛДЖАСЪОБЩЕНИЕ
За провеждане на консултации за определяне съставите на СИК за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на РБългария, общински съветници и кметове на23.10.2011 г.

На 07.09.2011 г., от 14,00 часа в зала № 1 на Община Стралджа,

СВИКВАМ
консултации с общинските ръководства на политически партии и коалиции от партии за определяне съставите на СИК и подвижна СИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.

Участниците в консултациите следва да представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижна СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.
Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа

 30.8.2011 

ОБЯВА

Общинска служба по земеделие Стралджа уведомява всички заинтересувани лица, че е изготвен проект за служебно разпределение на масивите за ползване и регистър към него за землището на село ПОЛЯНА

ОСЗ Стралджа

 25.8.2011 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувам
Заповед
З-480/25.08.2011г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.3 от ИК
ЗАПОВЯДВАМ
На територията на Община Стралджа на 12.09.2011г. да бъдат обявени избирателните списъци:
I.За гр.Стралджа
№ секция Място за обявяване адрес
2822000001 гр.Стралджа Партерен етаж блок на Булгаргаз ул."Хемус "№5
2822000002 гр.Стралджа Партерен етаж блок на Булгаргаз ул."Хемус "№5
2822000003 гр.Стралджа Партерен етаж блок на Булгаргаз ул."Хемус "№5
2822000004 гр.Стралджа Партерен етаж блок на Булгаргаз ул."Хемус "№5
2822000005 гр.Стралджа Клуб на пенсионера ул."Г.Станчев "№2а
2822000006 гр.Стралджа Клуб на пенсионера ул."Г.Станчев "№2а
2822000007 гр.Стралджа бивш Битов Комбинат ул."Хемус "№10

II.За кметствата и населените места от общината
282200008 с. Александрово Читалището ул.„Стамболийски”63
282200009 с. Атолово Кметството ул. „ Радецки” № 2
282200010 с. Богорово Кметството ул. „ Х. Димитър” № 7
282200011 с. Воденичане Кметство ул.„Г. Димитров” №16
282200012 с. Войника Читалище ул. „ Вл.И.Ленин” № 52
282200013 с. Джинот Читалище ул. „ Г.Димитров” № 24
282200014 с. Зимница Училището ул. „Сан Стефано”№ 24
282200015 с. Зимница Читалището ул. „Хан Аспарух” 5а
282200016 с. Иречеково Читалището пл.„Освобождение” № 3
282200017 с. Каменец Центъра ул. „Г. Димитров” № 41
282200018 с. Леярово Кметството ул. „А. Калайджиев”№ 11
282200019 с. Лозенец срущу кметството ул. „П. Кабаков” № 17
282200020 с. Люлин хранителен магазин ул. „Христо Ботев ” № 8
282200021 с. Маленово Центъра ул. „Проф.Колев ”
282200022 с. Недялско Читалището ул. „ Дружба” № 3
282200023 с. Палаузово Читалището ул. „ Г.Димитров ”
282200024 с. Поляна Кметство ул. „ Васил Левски ” № 16
282200025 с. Правдино Читалище ул. „ А.Господарев”№ 8
282200026 с. Първенец Кметство ул.” Ст.М.Денев” № 14
282200027 с. Саранско Кметство ул. „ Т.Тодоров ” № 1
282200028 с. Тамарино Читалище ул.„Йорд. Кондова” № 1
282200029 с. Чарда Читалището ул. „ 1-ви май” № 1


Заповедта да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка на изборите за сведение и изпълнение, и да се обяви публично.

Контрол по изпълнението възлагам на зам. кмет Иван Иванов

 22.8.2011 

СЪОБЩЕНИЕ

ПУБЛИКУВАМ
Заповед З-446/10.08.20011г относно:Образуване на избирателни секции за провеждане на избори за президент, общински съветници и кметове на 23.10.20011г.

Изтегли заповедта

 22.8.2011 

ОБЯВА
Общинска служба по земеделие Стралджа обявява, че във връзка с чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ уведомява всички заинтерсовани лица, че са изготвени проекти на картата на масивите за ползване и на регистри към тях въз основа на споразумение за землищата на селата Правдино, Тамарино, Люлин и Първенец.

ОСЗ Стралджа

 16.8.2011 

Централна избирателна комисия
________________________________________
РЕШЕНИЕ
№ 271-ПВР/МИ
София, 15.08.2011
ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стралджа, област Ямбол, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-189 от 12.08.2011 г. от кмета на Стралджа, област Ямбол, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.
Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г. и от 08.08.2011 г.
Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Стралджа.
Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател и за секретар на ОИК в община Стралджа.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стралджа, област Ямбол, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надка Манчева Моллова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Снежана Христова Енчева
СЕКРЕТАР: Мирослав Николов Маринов
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Стойчева Урумова
Зафирка Тодорова Тончева
Атанас Димитров Димитров
Таня Георгиева Митева
Мария Тенева Георгиева
Йорданка Георгиева Николова
Елена Димитрова Чакърова
Милена Стоянова Йорданова
Йордан Койчев Йорданов
Стоянка Атанасова Вангелова
Станимир Георгиев Иванов`
Таня Георгиева Вълчева
Желязка Кунева Желева
Красимира Михова Костова

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.
3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 25.7.2011 

СЪОБЩЕНИЕ
За провеждане на консултации за определяне състава на ОИК за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на РБългария, общински съветници и кметове на23.10.2011 г.На 03.08.2011 г., от 10,00 часа в зала № 1 на Община Стралджа,

СВИКВАМ

консултации с общинските ръководства на политически партии и коалиции от партии за определяне състава на ОИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.

Участниците в консултациите следва да представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага ;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
в) пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.


Иван Иванов
За Кмет на община Стралджа

 12.7.2011 

ОБЯВА
Общинска служба земеделие-Стралджа
Публикувам График за провеждане на срещи м/у ползвателите за създаване на споразумение за масиви на ползване на земеделски земи

Изтегли графика

 8.7.2011 

Решение № СЗ-43-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение : „ Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения в имоти №№ 020021, 020023 , 020024 , 020025 , 020036 и 018001 в землището на с.Поляна", Община Стралджа
Възложител: "Детелина ПГ" ЕООД

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа , както и на определените за целта места в кметство с.Поляна.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 4.7.2011 

СЪОБЩЕНИЕ
Публикуване на заповед РД-12-2023-152/30.06.2011г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"гр.Ямбол, която изменя Приложение на заповед РД-12-1851-148/15.06.2011г. и допълва състав на комисии за споразуменията между ползвателите в община Стралджа

Архив на докуметите

 30.6.2011 

ОБЯВА
Общинска служба земеделие-Стралджа
Публикувам График за провеждане на срещи м/у ползвателите за създаване на споразумение за масиви на ползване на земеделски земи по чл.37 в от ЗСПЗЗ

Изтегли графика

 27.6.2011 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЪЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ППТП)

Дата: 27.06.2011 г.
Заем от Световна банка №: 7612 - BG
Наименование на заема от Световна банка: Проект за социално включване


1. Министерство на труда и социалната политика получи заем от Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проекта за социално включване, като част от средствата от този заем ще бъдат използвани за извършване на легитимни плащания по договора за СМР по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”.

2. Община Стралджа – бенефициент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”.

3. Тръжната документация (и допълнителни екземпляри от нея) може да бъде закупена от община Стралджа, гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12, срещу такса, неподлежаща на възстановяване, в размер на 100 (сто) лева с включен ДДС за всеки комплект. Заинтересованите кандидати за участие в търга могат да получат допълнителна информация на същия адрес и на телефони 04671/69 80 и 04671/64 67, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

4. Тръжните предложения трябва да са валидни за срок от 90 календарни дни, след датата на отваряне на тръжните предложения и да бъдат придружени от Гаранция за участие в търга в размер на 1 000 (хиляда) лв.

5. Кандидатите подават тръжните си предложения в община Стралджа, гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12, до или преди 13:30 часа на 27.07.2011 г. Електронни документи не са позволени. Тръжните предложения ще бъдат отворени физически в присъствието на кандидатите, които пожелаят да присъстват лично на сесията по откриването на търга.

6. Тръжните предложения, получени след изтичане на крайния срок, ще бъдат отхвърлени и върнати неразпечатани на кандидатите.

 15.6.2011 

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл.72б от ППЗСПЗЗ и на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ публикувам заповед РД-12-1851-148/15.06.2011г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"гр.Ямбол

Изтегли приложенията

 10.6.2011 

ОБЯВА
Във връзка с постъпили заявления за споразумение за землището на с.Тамарино, общ.Стралджа ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СТРАЛДЖА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ТАМАРИНО, ОБЩ.СТРАЛДЖА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИСТЪР И КАРТА НА МАСИВИТЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ.
Регистърът и картата съдържат данни за:
- номерата на имотите от картата на възстановената собственост, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации за включване в масив за ползване и заявления за участие в споразумения
- имоти, за чието ползване е установено дублиране по данни от заявленията и от декларациите
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ
Посочените регистри и карти се намират в сградата на Общинска служба по земеделие гр.Стралджа и могат да бъдат разгледани в рамките на работното време от 09.00 до 17.30 часа.
Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 20 юни при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.


Общинска служба по земеделие Стралджа

 10.6.2011 

ОБЯВА
Във връзка с постъпили заявления за споразумение за землището на с.Първенец, общ.Стралджа ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СТРАЛДЖА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩ.СТРАЛДЖА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИСТЪР И КАРТА НА МАСИВИТЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ.
Регистърът и картата съдържат данни за:
- номерата на имотите от картата на възстановената собственост, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации за включване в масив за ползване и заявления за участие в споразумения
- имоти, за чието ползване е установено дублиране по данни от заявленията и от декларациите
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ
Посочените регистри и карти се намират в сградата на Общинска служба по земеделие гр.Стралджа и могат да бъдат разгледани в рамките на работното време от 09.00 до 17.30 часа.
Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 20 юни при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.


Общинска служба по земеделие Стралджа

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net