Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 143 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 10.6.2011 

ОБЯВА
Във връзка с постъпили заявления за споразумение за землището на с.Правдино, общ.Стралджа ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СТРАЛДЖА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ПРАВДИНО, ОБЩ.СТРАЛДЖА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИСТЪР И КАРТА НА МАСИВИТЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ.
Регистърът и картата съдържат данни за:
- номерата на имотите от картата на възстановената собственост, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации за включване в масив за ползване и заявления за участие в споразумения
- имоти, за чието ползване е установено дублиране по данни от заявленията и от декларациите
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ
Посочените регистри и карти се намират в сградата на Общинска служба по земеделие гр.Стралджа и могат да бъдат разгледани в рамките на работното време от 09.00 до 17.30 часа.
Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 20 юни при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.


Общинска служба по земеделие Стралджа

 10.6.2011 

ОБЯВА
Във връзка с постъпили заявления за споразумение за землището на с.Поляна, общ.Стралджа ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СТРАЛДЖА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ПОЛЯНА, ОБЩ.СТРАЛДЖА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИСТЪР И КАРТА НА МАСИВИТЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ.
Регистърът и картата съдържат данни за:
- номерата на имотите от картата на възстановената собственост, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации за включване в масив за ползване и заявления за участие в споразумения
- имоти, за чието ползване е установено дублиране по данни от заявленията и от декларациите
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ
Посочените регистри и карти се намират в сградата на Общинска служба по земеделие гр.Стралджа и могат да бъдат разгледани в рамките на работното време от 09.00 до 17.30 часа.
Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 20 юни при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.


Общинска служба по земеделие Стралджа

 10.6.2011 

ОБЯВА
Във връзка с постъпили заявления за споразумение за землището на с.Люлин, общ.Стралджа ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СТРАЛДЖА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЛЮЛИН, ОБЩ.СТРАЛДЖА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИСТЪР И КАРТА НА МАСИВИТЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ.
Регистърът и картата съдържат данни за:
- номерата на имотите от картата на възстановената собственост, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации за включване в масив за ползване и заявления за участие в споразумения
- имоти, за чието ползване е установено дублиране по данни от заявленията и от декларациите
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ
Посочените регистри и карти се намират в сградата на Общинска служба по земеделие гр.Стралджа и могат да бъдат разгледани в рамките на работното време от 09.00 до 17.30 часа.
Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 20 юни при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.


Общинска служба по земеделие Стралджа

 10.6.2011 

ОБЯВА
Във връзка с постъпили заявления за споразумение за землището на с.Воденичане, общ.Стралджа ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СТРАЛДЖА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОДЕНИЧАНЕ, ОБЩ.СТРАЛДЖА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИСТЪР И КАРТА НА МАСИВИТЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ.
Регистърът и картата съдържат данни за:
- номерата на имотите от картата на възстановената собственост, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации за включване в масив за ползване и заявления за участие в споразумения
- имоти, за чието ползване е установено дублиране по данни от заявленията и от декларациите
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ
Посочените регистри и карти се намират в сградата на Общинска служба по земеделие гр.Стралджа и могат да бъдат разгледани в рамките на работното време от 09.00 до 17.30 часа.
Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 20 юни при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.


Общинска служба по земеделие Стралджа

 10.6.2010 

ОБЯВА
Във връзка с постъпили заявления за споразумение за землището на с.Александрово, общ.Стралджа ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СТРАЛДЖА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩ.СТРАЛДЖА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИСТЪР И КАРТА НА МАСИВИТЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ.
Регистърът и картата съдържат данни за:
- номерата на имотите от картата на възстановената собственост, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации за включване в масив за ползване и заявления за участие в споразумения
- имоти, за чието ползване е установено дублиране по данни от заявленията и от декларациите
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ
Посочените регистри и карти се намират в сградата на Общинска служба по земеделие гр.Стралджа и могат да бъдат разгледани в рамките на работното време от 09.00 до 17.30 часа.
Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 20 юни при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.



Общинска служба по земеделие Стралджа

 17.5.2011 

О Б Я В А

Община Стралджа на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Парцеларен план за обект: "Кабелна линия 20 кV от бетонов стълб № 68 на извод "Воденичане" от подстанция "Стралджа" до нови БКТП в ПИ № 160241 и ПИ № 160311, землище с.Палаузово, общ.Стралджа".
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок до един месец след обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в отдел "ТСУЕ" на Община Стралджа и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 17.5.2011 

Решение № СЗ-25-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение : „Интегриран проект за доизграждане на смесена канализация , водопроводна мрежа и ПСОВ ” в имот № 038085 в землището на с.Зимница , община Стралджа
Възложител: Община Стралджа

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа , както и на определените за целта места в кметство с.Зимница.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 19.4.2011 

Община Стралджа на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е одобрен ПУП - Парцеларен план за обект :" Ел.кабел 20 кV подземно трасе от ПИ № 080189, с.Атолово, община Стралджа, област Ямбол, до стълб 20 кV в ПИ № 000258, с.Венец, община Карнобат, област Бургас".

 13.4.2011 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за изменение на :
- Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
- Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Стралджа

В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Проект на наредба 1

Проект на наредба 5

 1.4.2011 

Решение № СЗ-11-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение : "„Изграждане на пилотна инсталация за приемане , временно съхранение и физикохимично третиране на биосуровини от растителен и животински произход за производство на биодизел” в ПИ №№ 239,245,246,248,521,522 и 538 в землището на с.Войника ,общ.Стралджа
Възложител: "Евротранс" ЕООД с.Войника

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа , както и на определените за целта места в кметство с.Александрово.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 31.3.2011 

Община Стралджа има следното инвестиционно предложение

„Интегриран проект за доизграждане на смесена канализация, водопроводна мрежа и ПСОВ в с. Зимница, общ. Стралджа”
Инвестиционното предложение обхваща следните обекти от ВиК системата на с. Зимница:
1. Доизграждане на канализационната мрежа , с цел да се осигури достъпа до услугата – канализация за цялото население на село Зимница – 25 144 м;
2. Подмяна на водопроводни клонове (с ф<160мм) по цялата улична мрежа на с. Зимница с обща дължина – 25 952 м;
3. Изграждане на ПСОВ за отпадни води на село Зимница.

 21.3.2011 

Община Стралджа на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и приет "План за първична регулация и застрояване на територия от гр.Стралджа", с обхват:
север - ж.п.ареал,
изток - ул."Св.Иван Рилски",
юг - ул."Младост"
запад - ПИ № 2266 по КК включително
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок до един месец след обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в отдел "ТСУИЕ" на Община Стралджа и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 16.3.2011 

СЪОБЩЕНИЕ

ПУБЛИКУВАМ

Проект за Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015) община Стралджа.
Приканваме гражданите да направят предложения и становища по плана на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 28.2.2011 

Утвърдени формули за разпределение на стредствата в системата на образувание за 2011 гидина в община Стралджа.

Заповед

Правила

ФОРМУЛА за разпределение на средствата за сам форма на обучение за у-щата от общ.Стралджа за 2011г.

Формула за разпределение на средствата за училищата с ППГ за 2011 г.

Формула за разпределение на средствата за училищата от общ.стралджа за 2011 г.

Формула за разпределение на средствата в ЦДГ от общ.СТРАЛДЖА за 2011г

 7.2.2011 

Общинска преброителна комисия - Стралджа напомня на всички граждани, че до 9 февруари включително се провежда електронно преброяване. Преброителите ще започнат своята работа от 10 февруари. До тази дата те могата да обиколят преброителните си участъци, но не могат да провеждат анкета с цел извършване на преброяване.

 31.1.2011 

Общинска преброителна комисия - Стралджа съобщава на преброители и контрольори от гр. Стралджа, че раздаването на преброителните материали ще се извърши на 01.02.2011 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация, зала № 2, ет. 2.
Получаването става лично от преброителя/контрольора срещу подпис.

 10.1.2011 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска преброителна комисия – Стралджа съобщава , че
1. Обучението на преброители, контрольори и резервни преброители ще се проведе в 2 групи, както следва:
- І група- на 26.01.2011 г. от 9,30 ч. в Клуб на пенсионера - за гр. Стралджа, с. Зимница и с. Лозенец.
- ІІ група – на 28.01.2011 г., от 9,30 ч. в Клуб на пенсионера – за всички останали села.
2. Получаването на обучителни материали ще се извърши при следния график:
- на 21.01.2011 г. – за гр. Стралджа, стая № 10, ет.2 на Общината
- от 20 до 24.01.2011 - за селата, от кмета/км.наместник
Получаването става лично, срещу подпис от всеки одобрен кандидат.
3. Общинска преброителна комисия, обявява

Списък на одобрените преброители, контрольори и резервни преброители за община Стралджа

№ по ред ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ КР ПУ НАСЕЛЕНО МЯСТО
1 Анелия Драгомирова Стефановапреброител 006 2 гр. Стралджа
2 Атанаска Янкова Георгиева преброител 004 4 гр. Стралджа
3 Божана Величкова Великова преброител 013 1 с. Джинот
4 Валентина Иванова Иванова преброител 029 1 с. Чарда
5 Веселина Митева Стоянова преброител 015 1 с. Зимница
6 Видка Господинова Стоянова преброител 016 2 с. Иречеково
7 Виолета Вичева Стойкова контрольор 014 с. Зимница
8 Вичо Миков Колев контрольор 026 с. Първенец
9 Галина Стоянова Стоянова преброител 003 4 гр. Стралджа
10 Ганка Атанасова Георгиева преброител 005 2 гр. Стралджа
11 Гергана Димитрова Емануилова контрольор 022 с. Недялско
12 Денка Иванова Георгиева преброител 002 4 гр. Стралджа
13 Денка Иванова Тодорова преброител 002 2 гр. Стралджа
14 Димка Георгиева Каравичева преброител 005 1 гр. Стралджа
15 Димчо Георгиев Димитров контрольор 013 с. Джинот
16 Динка Георгиева Славова контрольор 020 с. Люлин
17 Динка Колева Пачова контрольор 007 гр. Стралджа
18 Дияна Росенова Георгиева - Великоваконтрольор 004 гр. Стралджа
19 Добринка Марчева Василева преброител 014 1 с. Зимница
20 Донка Иванова Георгиева преброител 027 1 с. Саранско
21 Донка Йорданова Узунова контрольор 023 с. Палаузово
22 Донка Панайотова Вълева резерва
23 Донка Петрова Иванова резерва
24 Елена Генчева Стоянова контрольор 021 с. Маленово
25 Елена Димитрова Петрова преброител 004 2 гр. Стралджа
26 Елена Димитрова Чакърова резерва
27 Емилия Дойчева Дойчева преброител 029 2 с. Чарда
28 Желязка Георгиева Иванова преброител 005 3 гр. Стралджа
29 Желязка Иванова Колева преброител 008 1 с. Александрово
30 Живка Андонова Жечева контрольор 011 с. Воденичане
31 Живка Антанасова Богданова преброител 003 3 гр. Стралджа
32 Загорка Стоянова Андонова контрольор 017 с. Каменец
33 Златка Стоянова Калева преброител 007 4 гр. Стралджа
34 Иван Куртев Атанасов контрольор 012 с. Войника
35 Иван Стоянов Велев контрольор 008 с. Александрово
36 Иванка Илчева Иванова преброител 021 1 с. Маленово
37 Иванка Митева Събева преброител 019 1 с. Лозенец
38 Илиана Жекова Драганова преброител 011 1 с. Воденичане
39 Йордан Парушев Парушев контрольор 001 гр. Стралджа
40 Йорданка Георгиева Милчева преброител 019 3 с. Лозенец
41 Йорданка Георгиева Николова контрольор 006 гр. Стралджа
42 Йорданка Димитрова Грозева преброител 012 2 с. Войника
43 Каля Михалева Атанасова преброител 025 1 с. Правдино
44 Керанка Стоянова Недковска преброител 023 1 с. Палаузово
45 Керанка Стоянова Толева преброител 002 3 гр. Стралджа
46 Кети Иванова Пенева преброител 015 2 с. Зимница
47 Кина Димова Петрова преброител 028 1 с. Тамарино
48 Красимира Петрова Неделчева преброител 005 4 гр. Стралджа
49 Кремена Живкова Ненчева контрольор 018 с. Леярово
50 Кристина Жекова Иванова контрольор 010 с. Богорово
51 Магдалена Желязкова Стояноваконтрольор 029 с. Чарда
52 Маргарита Колева Станчева преброител 007 1 гр. Стралджа
53 Марийка Неделчева Колева преброител 017 1 с. Каменец
54 Марина Кунева Добрева резерва
55 Маринка Йорданова Митева преброител 007 3 гр. Стралджа
56 Маринка Стоянова Стоянова преброител 017 2 с. Каменец
57 Мария Видева Велева преброител 026 2 с. Първенец
58 Мария Петрова Димитрова преброител 021 2 с. Маленово
59 Мария Петрова Митева преброител 002 5 гр. Стралджа
60 Мария Стоянова Стоянова контрольор 025 с. Правдино
61 Мария Стоянова Танева преброител 007 2 гр. Стралджа
62 Мария Тодорова Колева преброител 014 2 с. Зимница
63 Мария Христова Стоянова преброител 012 1 с. Войника
64 Мила Миланова Милчева резерва
65 Мими Кръстева Ташкова - Стоянова контрольор 005 гр. Стралджа
66 Минка Петрова Георгиева преброител 013 2 с. Джинот
67 Мита Атанасова Жекова контрольор 024 с. Поляна
68 Митка Василева Иванова контрольор 015 с. Зимница
69 Митка Велчева Ангелова преброител 001 1 гр. Стралджа
70 Митка Димитрова Дакова преброител 024 2 с. Поляна
71 Митка Стоянова Русчева преброител 001 2 гр. Стралджа
72 Митко Ангелов Вълков преброител 010 1 с. Богорово
73 Надя Йорданова Василева преброител 002 1 гр. Стралджа
74 Неделчо Драгиев Неделчев контрольор 016 с. Иречеково
75 Недялка Илиева Капитанова преброител 020 1 с. Люлин
76 Нели Димитрова Радкова преброител 014 4 с. Зимница
77 Николинка Живкова Иванова преброител 006 1 гр. Стралджа
78 Пенка Ванева Куманова резерва
79 Пенка Димитрова Иванова преброител 024 1 с. Поляна
80 Пенка Димитрова Колева преброител 018 1 с. Леярово
81 Пенка Захариева Бояджиева контрольор 009 с. Атолово
82 Пенка Иванова Тончева резерва
83 Пенка Койчева Кремъкова преброител 004 3 гр. Стралджа
84 Полина Борисова Адений преброител 015 4 с. Зимница
85 Радка Ангелова Видева преброител 026 1 с. Първенец
86 Радка Радева Иванова преброител 017 3 с. Каменец
87 Радка Стоянова Русева преброител 003 2 гр. Стралджа
88 Радостина Андонова Жечева преброител 011 2 с. Воденичане
89 Райна Железчева Кондева преброител 014 3 с. Зимница
90 Росица Канева Иванова преброител 019 2 с. Лозенец
91 Силвия Георгиева Панайотова преброител 001 3 гр. Стралджа
92 Стамена Христова Христова контрольор 002 гр. Стралджа
93 Станка Василева Маркова контрольор 027 с. Саранско
94 Станка Василева Маркова контрольор 028 с. Тамарино
95 Станка Николова Атанасова - Маринова контрольор 019 с. Лозенец
96 Стела Тодорова Щилиянова преброител 004 1 гр. Стралджа
97 Стефанка Танева Генчева преброител 016 1 с. Иречеково
98 Стефка Кунева Пенева преброител 006 3 гр. Стралджа
99 Стоянка Андонова Пенева преброител 003 1 гр. Стралджа
100 Стоянка Василева Георгиева преброител 015 3 с. Зимница
101 Стоянка Димова Боева преброител 022 1 с. Недялско
102 Тана Енчева Димитрова преброител 016 3 с. Иречеково
103 Танка Желева Атанасова преброител 012 3 с. Войника
104 Татяна Георгиева Жечкова преброител 004 5 гр. Стралджа
105 Тодорка Стоянова Иванова преброител 022 2 с. Недялско
106 Христо Ангелов Петков преброител 009 1 с. Атолово
107 Янко Стоянов Добрев контрольор 003 гр. Стралджа



Председател на ОбПК-Стралджа:Ив. Георгиев

 23.11.2010 

Решение № СЗ-86-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение : "Реконструкция и модернизация на съществуващи стопански сгради за отглеждане на 200 до 500 бр. телета в ПИ № І - 337, кв.61 по плана на с.Александрово ,общ.Стралджа
Възложител: "Българско село" ООД , гр.Бургас, ж.к."Лазур" , бл.120 , ет.2 , ап.6

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа , както и на определените за целта места в кметство с.Александрово.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 9.11.2010 

Уважаеми дами и господа,

Общинска преброителна комисия стартира приема на документи за преброители и контрольори във връзка с провеждане на Преброяване 2011. Лицата, които желаят да работят като преброители и контрольори в преброяването представят заявление по образец чрез Общинската преброителна комисия до директора на териториалното статистическо бюро, придружено от европейски формат на автобиография не по-късно от 07 декември 2010 година. Документи ще се приемат в Центъра за услуги и информация в Община Стралджа.
Изискванията към кандидатите за преброители и контрольори са приети на заседание на Централната преброителна комисия, проведено на 21 октомври 2010 година.
Списък на одобрените преброители и контрольори ще бъдат оповестени не по-късно от 10 януари 2011 г. в Община Стралджа и в ТСБ.
Назначаването на преброителите и контрольорите се извършва чрез
подписване на граждански договор между тях и директора на ТСБ не по-късно от 25 януари 2011 година.

Подробна инструкция, формуляр на заявление и автобиография можете да намерите на адрес в Интернет : http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=6&sp2=35.

 20.10.2010 

ОБЯВА
За набиране на индикативни оферти
Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма „Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос I . Добро Управление, Община Стралджа, като допустим бенефициент, заявява желанието си да кандидатства с проектно предложение по подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество".
Предвид изискванията на Управляващия орган на ОПАК, бюджетът на конкретните проектни предложения да бъде базиран на две индикативни оферти за всички дейности, очакваме да ни бъде предоставена индикативна ценова оферта за следните дейности:
Дейност 1:
Изготвяне на документации за провеждане на процедури по ЗОП/НВМОП ” – един брой открита процедура по ЗОП, един брой открита процедура по НВМОП, и шест броя – процедури по миминум 3 оферти.
Дейност 2
Анализ и проучване, оценка на текущото състояние - за въвеждане на нови технологии за обратна връзка с гражданите, мониторинг, отчетност, контрол и възможността за предлагането им в електронен вид чрез взаимстване на добри практики.
Дейност 3
Организиране на обмяна на добри практики в идентична Общинска администрация в ЕС /Испания / и Съвместна инициатива за въвеждане на нови технологии за обратна връзка с гражданите, мониторинг, отчетност, контрол и възможността за предлагането им в електронен вид. Обмен на експерти, стажове.
Дейност 4
Създаване на информационен портал за обмен на информация в областта на доброто управление с цел последващо сътрудничество с идентични общински администрации в ЕС
Дейност 5
Съпътстващи обучения в областта на доброто управление.
Дейност 6
Разработване на методология, вътрешни правила, процедури, инструкции и наръчници за подобряване качеството на доброто управление, за осигуряване на прозрачност, отчетност и контрол.
Дейност 7
Дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта.

Дейност 8:
Провеждане на одит за изпълнението на проекта


Индикативните ценови оферти следва да бъдат изготвени с посочени цени за всяка дейност поотделно.
Очакваме Вашите оферти до 01 ноември 2010 г. :
- на факс: 64-04 код 04761
- ел. поща: straldjainf@yahoo.com
- пощенски адрес – Община Стралджа, гр. Стралджа, п.к. 8680, ул. Хемус № 12 .

Забележка: Обръщаме Ви внимание, че предоставените ценови оферти са само с индикативен характер и ще спомогнат за оценка на реалистичността на заложените в бюджета разходи по проекта. На етап изпълнение на проекта, бенефициентът не се обвързва по никакъв начин с предоставените индикативни ценови оферти и ще избере оферта, валидна към конкретния момент, след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. При провеждане на процедурата е възможно наименованията и описанията на дейностите по проектите да претърпят текстови редакции с цел прецизиране на формулировките.

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net