Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 136 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 13.10.2010 

Община Стралджа има следното инвестиционно предложение:

„Частично надзиждане на диги в критични участъци на р. Мочурица от клм. 11+300 до клм. 17+100”
Резюме на предложението
Инвестиционното предложение касае надзиждане на диги в участъци на р. Мочурица, които са проблемни - при високи води дигите са били скъсвани, и въпреки че след това са били възстановени, при нови критични ситуации, съседните на възстановените участъци се явяват податливи на нови скъсвания.
Ремонтните дейности по надграждането на дигите включват: Предварителна подготовка – прочистване от тревна и храстова растителност откъм сухия и мокрия откос, отнемане на част от повърхностния слой и остъпаляване. Следват насипни дейности по дължината на дигата, която се надгражда с височина, съобразно работните проекти, базирани на извършените геодезични замервания и уплътняване на дигата посредством валиране. Дейностите приключват с оформяне на откосите. Височината на надзиждане варира в различните участъци между 25 и 80 см.
Местата на интервенция – надзиждане на дигите, са в землището на село Воденичане, община Стралджа.Точните километри са: 11+300, 14+750 и 17+100.

 20.8.2010 

Решение № СЗ-57-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение : " Изграждане на кравеферма за 80 бр.крави и закупуване на оборудване и специализирана техника в имот № 052004 в землището на с.Маленово,общ.Стралджа
Възложител: Гюлхан Айвазова , гр.Стралджа , ул."Тунджа" № 5

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 29.7.2010 

Община Стралджа има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция и доизграждане на отводнителна система в с. Атолово, Община Стралджа”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението
Инвестиционното предложение касае възстановителни и довършителни дейности на отводнителна система в с. Атолово, целящи превенция на случващите се с голяма честота наводненията на селото, поради факта, че то е изградено в бившето Стралджанско блато.
Конкретните дейности са следните:
Канавките в северозападната четвърт на селото ще се продълбочат и оформят, и ще се включат в преминаващия северно отводнителен канал.
Водите от североизточната част се отвеждат в съществуваща канавка, която също ще се продълбочи и оформи. В североизточния край на селото същата се включва в отводнителния канал, посочен по-горе.
Отводнителните съоръжения от цялата южна част се включват в преминаващата успоредно на уличното платно, пресичащо селото от запад на изток, канавка. Предвижда се уширяване и продълбочаване на тази канавка, оформяне на откосите и и облицоване. Облицовката ще се изпълни с бетонови плочи на пясъчна възглавница. Канавката се зауства в р. Мараш, преминаваща източно от селото. При високи нива на водите на реката, обратния клапан, поставен на дигата се затваря и по този начин водите от цялата южна част няма къде да се оттекат и наводняват селото. За решаване на проблема, проектното предложение предвижда изграждане на събирателна шахта, непосредствено преди дигата, от която да се изпомпват и прехвърлят в реката чрез новоизградена помпена станция, надвишаващите капацитета на канавката водни количества.
Всички съществуващи канавки в рамките на населеното място ще се продълбочат и оформят.

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвата площ.
Обектът е линеен. Общата дължина на отводнителната система е около 4 км.

 27.7.2010 

ПОКАНА

Кметът на община Стралджа, г-н Митко Андонов на основание чл.11,ал.6 от Закона за общинските бюджети и във връзка със изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., поканва на 03.08.2010 год. от 13.30 часа в голямата зала на сградата на общината, граждани от всички населени места в общината; общински съветници; представители на НПО /читалища, младежки, спортни, ромски и др.организации/; кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за обществено обсъждане на макрорамката на проект за актуализация на общинския бюджет за 2010 година.

 27.7.2010 

Решение № СЗ-47-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение : " Изграждане насистема за капково напояване на овощни насъждения и стопански постройки на обща площ от 138,249 дка в имот № 01062 в землището на с.Поляна ,общ.Стралджа
Възложител: "Зелена Странджа" ЕООД , гр.Стралджа , ул."П.Яворов" № 59

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 26.7.2010 

Община Стралджа има следното инвестиционно предложение:

„Възстановяване и укрепване на язовирна стена в имот № 000082 / язовирно езеро /, в землището на с. Люлин, Община Стралджа”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението
Инвестиционното предложение касае възстановяване и укрепване на язовирна стена, и изграждане на изпускателно съоръжение.
Изпускателят ще се изгради в южната /разрушена/ част от стената. Предвижда се нова входна шахта, шибърна шахта със затворни органи /основен и резервен/ и енергогасител. Изграждането на основния изпускател е предвидено със стоманена тръба, двукратно обмазана с битум и положена в бетоново легло /кожух/.
Насипването на отнесената част от стената ще се изпълни с песъкливо-глинеста почва. За предпазване на въздушния откос от суфозия и свличане се предвижда да се изпълни т. нар. облегнат дренаж, състоящ се от последователни пластове пясък, чакъл и едроломен камък. Горната част на въздушния откос ще се затреви.
Откъм водния откос се предвижда изграждането на каменна броня от трошен чакъл.

2. Язовирът, обект на инвестиционото предложение, се намира в землището на с. Люлин, община Стралджа, област Ямбол - имот № 000082, южно от населеното място. Имотът е публична общинска собственост. Площта на имота е 26,625 дка.

 26.7.2010 

Община Стралджа има следното инвестиционно предложение:„Изграждане на отводнителен канал в землището на с. Воденичане, Община Стралджа”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението
Инвестиционното предложение касае изграждане на отводнителен канал, предвиден да
поеме повърхностните води, стичащи се по терена от север към с. Воденичане. Отводнителния канал започва от североизточната част на с. Воденичане, преминава по околовръстни улици на селото, полски пътища и зауства в съществуващ отводнителен канал в западната част на землището. Частта от отводнителния канал, която се намира в регулация е предвидено да се изпълни облицована. За основа на канала се използват готови стоманобетонови елементи. Облицовката ще се изпълни с бетонови плочи на пясъчна възглавница.

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвата площ.
Обектът е линеен. Общата дължина на канала е 2 450 м., а ширината варира между 1,20 и 2,60 м. Общата дължина на канала в регулация е 864,50 м.

Местоположение на площадката:

Началната точка на отводнителния канал е в североизточния край на с. Воденичане, община Стралджа, област Ямбол. Съоръжението преминава в непосредствена близост до северната регулационна граница на селото и продължава в западна посока, където на около 1 600 м. се зауства в съществуващ отводнителен канал. Имотите през които преминава трасето на отводнителното съоръжение са общинска собственост.


 16.7.2010 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за изменение на :
- Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
- Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа

В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 14.6.2010 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Митко Панайотов Андонов – кмет на община Стралджа

ОТНОСНО: Актуализация на Наредба № 8 за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Стралджа

Изтегли пълния текст на докладната записка

 10.6.2010 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за изменение на Наредба №8 за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Стралджа.
В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проекта на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 10.6.2010 

СЪОБЩЕНИЕ

ПУБЛИКУВАМ

Проект за актуализация на Общински план за развитие на община Стралджа.
Приканваме гражданите да направят предложения и становища по плана на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 13.5.2010 

Решение № СЗ-22-ПР/29.04.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : " Изграждане на площадка за разкомплектоване на на излезли от употреба моторни превозни средства и събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали в имот № 89660.460.960 в землището на гр.Стралджа община Стралджа.

Възложител: "Берета Трейдинг"ООД , гр.София

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 29.4.2010 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Стралджа.
В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проекта на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Изтегли проекта на Наредба 1

 27.4.2010 


Статут на Традиционния събор на народното творчество „Мараш пее - 2010” 16 май 2010 г.

Статут на Седми конкурс – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова” 15 май 2010 г.

 22.4.2010 

Решение № СЗ-20-ПР/15.04.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : " Изграждане на система за капково напояване на лозово насъждение в имот № 022006 в землището на с.Зимница , община Стралджа.

Възложител: "Джи Би Трейдинг"ООД , гр.София

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 1.4.2010 

Решение № СЗ-17-ПР/25.03.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : " Изграждане на система за капково напояване на лозово насъждение в имот № 034001 в землището на с.Недялско , община Стралджа.

Възложител: "Джи Би Трейдинг"ООД , гр.София

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето.

 19.3.2010 

Представяме Ви проект на Стратегия за местно развитие на цялата територия на община Стралджа.

Разработването на Стратегията за местно развитие – Стралджа обхваща цялата територия на община Стралджа и е съобразена с Общата селскостопанска политика на ЕС, Договора за присъединяване на Република България към ЕС, ПРСР на РБългария, регламентите на ЕС касаещи селскостопанската политика, особеностите на територията на община Стралджа и предложенията на гражданите, представителите на стопанския, неправителствения и публичния сектор в община Стралджа.

При нейното разработване са използвани характеристиките и добрите практики на подхода „Лидер”, както и изискванията на Наредба 14 от 03.04.2008 г. и Наредба № 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ.

Резюме на стратегията за местно развитие

 16.3.2011 

„Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”


П О К А Н А

за провеждане на учредително събрание за учредяване на неправителствена организация в обществена полза „Местна инициативна група – Стралджа”

Съобразено с изразената широка подкрепа от проведените срещи с гражданите , представителите на стопанския и нестопанския сектор , а така също и Решение № 304 от 24.02.2010г. на Общински съвет – гр.Стралджа за участие в подготовката на заявление за избор на МИГ по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка 431-1”Управление на местни инициативни групи , придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за МИГ , прилагащи стратегии за местно развитие”от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./ имаме удоволствието да поканим гражданите, представителите на стопанския и нестопанския сектор на територията на Община Стралджа да вземат участие в учредително събрание на МИГ – Стралджа , което ще се проведе на 25.03.2010 г. от 15.00 часа в залата на Дневен център за възрастни хора на ул. „Г.Станчев” № 2 а , гр.Стралджа.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред :

1. Избор на ръководство на събранието.
2. Информация за възможността за участие на МИГ – Стралджа по проект на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./ ос 4 ЛИДЕР по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка 431-1”Управление на местни инициативни групи , придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие”.
3. Приемане на Устав на сдружението.
4. Избор на органи на управление.

Учредителите трябва да отговарят на изискванията на Закона за регистриране на неправителствени организации в обществена полза и Наредба № 23 от 18.12.2009 г. на Министерството на земеделието и храните.

Документите по учредяването се намират на разположение в Община Стралджа , стая № 9.Устав

 24.2.2011 

О Б Я В А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.7 от Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг

Община Стралджа организира обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дълг към фонд „ФЛАГ”. Този дълг ще е за обезпечаване на разплащанията преди възстановяване на направените разходи от управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.” за реализиране на проект :”СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА СТРАЛДЖА” финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”.

Стойността на дългосрочния дълг – 500 000 лв.

Общественото обсъждане ще се състои на :
04.03.2010г. от 13,00 часа в Дневен център за възрастни хора намиращ се на ул.”Г.Станчев”

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода 24.02.2010г. до 05.04.2010г.

Лице за контакти : Милена Йорданова – гл. специалист отдел „ТСУИЕ”, стая №9 , тел. 69 - 86


Митко Андонов
Кмет на Община Стралджа

 22.2.2010 

З А П О В Е Д

№ З - 31
гр. Стралджа, 22.01.2010г.


На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Протоколи от обсъжданията с директорите на училищата и ЦДГ от 15.01.2010г.

УТВЪРЖДАВАМ:

1. А. Формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за един ученик, между училищата в община Стралджа, както следва:

СФ = 80% *ЕРС* БУ + 5%ДИП + 4%ДГТ + 3%ДПУ + 3%ДУПИГ + 5%Р
или
СФ = 80% * ЕРС* БУ+ 4.39лв на кв.м. използваема площ + 280.22лв на разходна норма на ГТ + 201.83лв. по БПУ + 100.92лв. по БУПИГ + 5%Р

В която :

СФ – СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици
ДИП – добавка за използваема площ
ДГТ – добавка за горивни технологии
ДПУ – добавка за пътуващи ученици
ДУПИГ – добавка за ученици в полуинтернатни групи
Р - Р е з е р в за нерегулярни разходи = /5% * ЕРС*БУ/

Средствата се формират на база 80% от основни компоненти от броя на учениците / БУ/ и единния разходен стандарт / ЕРС / и допълнителни компоненти за разпределение по формулата в съотношение:

1. Използваема площ от училищната сграда 5 % или 4.39лв на кв.м. из.площ
2. Горивна технология 4% или 280.22лв на разходна норма
3. Пътуващи ученици от други населени места 3 % или 201.83лв за всеки ПУ
4. Ученици в полуинтернатни групи 3% или100.92лв за всеки у-к в ПИГ
5. Р е з е р в за нерегулярни разходи 5 % или ЕРС * БУ/в у-щето/ * 0.05


1Б. Формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за едно 6-год. дете в полудневна подготвителна група в училищата, както следва:

СФ = 80% *ЕРС* БД + 7%ДИП + 8%ДГТ + 5%Р

или

СФ = 80% *ЕРС* БД + 32.06лв на кв.м. използваема площ + 4177лв за ГТ + 5%Р

В която :

СФ – СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА
ЕРС – единен разходен стандарт
БД – брой деца
ДИП – добавка за използваема площ
ДГТ – добавка за горивни технологии
Р - Р е з е р в за нерегулярни разходи = /5% * ЕРС*БУ/

Средствата се формират на база 80% от основни компоненти от броя на децата / БД/ и единния разходен стандарт / ЕРС / и допълнителни компоненти за разпределение по формулата в съотношение:

1. Използваема площ от училищната сграда 7% или 32.06лв на кв.м.из.площ

2. Горивна технология : 8% или 2610лв за ТГ+1567лв за Тв.Г
а/ течни 5% или 2610лв за течни горива
б/ твърди 3% или 1567лв за твърди горива

3. Р е з е р в за нерегулярни разходи 5 % или ЕРС * БУ/в у-щето/ * 0.05

1В. Формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за един ученик в самостоятелна форма на обучение

СФ = 95% *ЕРС* БУ + 5%Р

В която :

СФ – СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици
Р - Р е з е р в за нерегулярни разходи = /5% * ЕРС*БУ/

Средствата се формират на база 95% от основни компоненти от броя на учениците / БУ/ и единния разходен стандарт / ЕРС / и допълнителни компоненти за разпределение по формулата в съотношение:

1.Р е з е р в за нерегулярни разходи 5 % или ЕРС * БУ/в у-щето/ * 0.05

2. Формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за едно дете, между целодневните детски градини, в община Стралджа , както следва:

СФ = 80% * ЕРС * БД + 5%ДИП + 7%ДГТ + 3%ДПД +5%Р

или

СФ = 80% * ЕРС * БД + 6.55лв на кв.м. използваема площ + 523.12лв на разходна норма + 264.23лв по БПД + 5%Р

В която :

СФ – СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА
ЕРС – единен разходен стандарт
БД – брой деца
ДИП – добавка за използваема площ
ДГТ – добавка за горивни технологии
ДПД – добавка за пътуващи деца
Р - Р е з е р в за нерегулярни разходи = /5% * БД*ЕРС/

Средствата да се формират на база 80% от основните компоненти /единния разходен стандарт / ЕРС / и броя на децата / БД/ и допълнителни компоненти за разпределение по формулата в съотношение:

1. Използваема площ от училищната сграда 5 % или 6.55лв на кв.метър
2. Горивна технология 7 % или 523.12лв на разходна норма
3. Пътуващи деца от други населени места 3 % или 264.23лв за всеко ПД
5. Р е з е р в за нерегулярни разходи 5 % или ЕРС * БД/в ЦДГ/ * 0.05

Препис от заповедта да се връчи на директорите на УВЗ от общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението и възлагам на Атанаска Кабакова – Зам. кмет на община Стралджа.


МИТКО АНДОНОВ
Кмет на община Стралджа

Заповед № З - 31

Формула за разпределение на средствата за училищата от общ.стралджа за 2010 година

Формула за разпределение на средствата в ЦДГ от общ.СТРАЛДЖА за 2010 година

Формула за разпределение на средствата в ЦДГ от общ.СТРАЛДЖА за 2010 година

Формула за разпределение на средствата за училищата с ППГ за 2010 година

Правила

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net