Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 144 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 11.1.2010 

П О К А Н АКметът на община Стралджа, г-н Митко Андонов на основание чл.11,ал.6 от Закона за общинските бюджети кани на 18.01.2010 год. от 14.00 часа в голямата зала на сградата на общината, гражданите от всички населени места в общината, общински съветници, представители на НПО /читалища, младежки, спортни, ромски и др.организации/, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на училища, детски градини, детска ясла и социални заведения за обществено обсъждане на макрорамката на общинския бюджет за 2010 година.


Бюджет 2010 - Макрорамка

 21.12.2009 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ 40 – ПР/2009 г.

На основание чл. 93, ал.2 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1и чл.8 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 40, ал. 4 във връзка с чл.2, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10 , ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : „Реконструкция и комуникации на други ведомства – пресичания на електро проводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали , изместване на напоителни канали , преминаване на тръбопроводи, реконструкция на газопровод и др. от обект АМ „Тракия”, Лот 2 , Лот 3 и Лот 4, от км 210+100 до км 325+280” , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони


Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София 1606 , бул.”Македония” № 3


Цялото Решение е на разположение в стая № 9 в сградата на Община Стралджа.

 14.12.2009 

Решение № СЗ-114-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
на основание чл.81 , ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение : " Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 бр. дойни крави и млекосъбирателен пункт към нея" в ПИ 69660.420.970 в гр.Стралджа , община Стралджа.

Възложител: Стоян Стефанов Георгиев и Георги Стефанов Неделчев

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето.

 16.10.2009 

Решение №СЗ-109 -ПР/2009г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:"Изграждане на мотел , заведение за хранене и паркинг в имот № 015130 в землището на с.Зимница , Община Стралджа"

Възложител: Иван Георгиев Грудев

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето 5.10.2009 

Решение №27-ПР/2009г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
На основание чл.93 , ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда , чл.7 ал.1 и чл.8 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС , чл.31 , ал.8 от ЗБР , чл40 , ал.5 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове , програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на ЗЗ

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:"Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив - Бургас"

Възложител: Нацинална компания "Железопътна инфраструктура" , гр.София 1233 , бул."Княгиня Мария Луиза" № 110 ; ИД № 130823243

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа , както и на определените за целта места в кметство с.Зимница

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс . 18.8.2009 

Решение №СЗ-90-ПР/2009г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:"Канализация с.Зимница от о.т. 176 до брегово заустване - ІІ етап и ПСОВ"

Възложител: Община Стралджа, ул."Хемус"№ 12

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето


 13.8.2009 

ОБЩИНА СТРАЛДЖАПОКАНА


за провеждане на работна среща за избор на представители от стопанския и нестопанския сектор за създаване на местна инициативна групаУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Общинска администрация при Община Стралджа има удоволствието да Ви покани да присъствате на работна среща между представителите на местната власт, стопанския и нестопанския сектор с цел запознаване с проект и подготовка на документи за кандидатстване по мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи” от Програмата за развитие на земеделските и селските райони 2007 – 2013 г.
Срещата ще се проведе на 18.08.2009г. от 14.00 часа в гр.Стралджа, залата на Общински съвет – гр.Стралджа.


ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи” от Програмата за развитие на земеделските и селските райони 2007 – 2013 г., Ос 4 – ЛИДЕР.
2. Определяне на участниците от стопанския и нестопанския сектор.Митко Андонов
Кмет на Община Стралджа

 31.7.2009 

На основание чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс днес 31.07.2009г. обявявам настоящата заповед:

ЗАПОВЕД
№З-381/16.07.2009г.


На основание чл.67, ал.1 от Закона за собствеността и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и констативен протокол от 14.02.2007г.

НАРЕЖДАМ:


1.Отнемам правото на строеж върху общински поземлени имоти:
-УПИ І-975 в кв.143 с площ от 500 кв.м. по регулационен план, ПИ с идентификатор 69660.501.2391 по кадастрална карта на гр.Стралджа, отстъпено със заповед №446/06.09.1995г. и договор от 06.09.1995г. на Андон Добрев Андонов.
-УПИ ІV-975 в кв.143 с площ от 480 кв.м. по регулационен план, ПИ с идентификатор 69660.501.2394 по кадастрална карта на гр.Стралджа, отстъпено със заповед №440/01.09.1995г. и договор от 01.09.1995г. на Йорданка Петрова Христова.
2.Настоящата заповед да се връчи на Иван Иванов- Зам. Кмет на Община Стралджа, гл.счетоводител-Таня Дичева и на лицата- Андон Добрев Андонов и Йорданка Петрова Христова за сведение.МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

 24.7.2009 

МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ”НС”ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” – ЯМБОЛ
“ОПЕРАТИВЕН КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЬР”

Изх.№ОКИЦ - 619 / 23.07.2009г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


До Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово Стралджа, Напоителни системи ,ОД на МВР-Ямбол и РЦЗ-Ямбол

Днес 23.07.2009г. в 11:55часа.
Съдържание: Получено е предупреждение от СЦ-МИС относно:
Прогноза за времето за периода (24-25).07. 2009 г.

По данни на НИМХ - БАН:

Прогноза за гореща вълна на 24 и 25 юли 2009 г.
На 24 и 25 юли България ще бъде засегната от гореща вълна. Температурите ще се повишат до екстремно високи стойности.
В по-голямата част от страната в следобедните часове температурите ще надвишат 35°, а в отделни райони в низините ще бъдат над 40°, до 42-43°. По-ниски, под 35° се очаква да се задържат температурите по Черноморието, но там влажността на въздуха ще бъде висока. Захлаждане ще настъпи в неделя, 26.07.2009 г., когато от северозапад ще нахлуе по-хладен въздух и температурите ще се понижат чувствително с 10-15°.
МИС препоръчва на гражданите:
• Да се избягват обедните часове за извършване на дейности на открито, особено от страдащи от сърдечносъдови и мозъчни заболявания, както и от възрастни хора.
• За предпазване от топлинни и слънчеви удари да се носят шапки, светли и леки дрехи.
• Да се поемат достатъчно течности, с цел да се избегне обезводняване на организма.
• Приемът на плодове и зеленчуци възстановява по-бързо изгубените от топлината течности.
• Употребата на алкохол (концентрат) може да ускори настъпването на топлинен удар и да предизвика сърдечни проблеми.
• Не повече от 10-12 градуса трябва да бъде разликата между температурата на климатизирано помещение и външната температура. Честата смяна на такива пространства – напр. влизане или излизане от кола, паркирана на открито (в която температурата може да достигне и над 40 градуса) и в охладено помещение трябва да става внимателно. При влизане в автомобила, трябва да се отворят прозорците и по възможност да се проветри. Аклиматизацията в студено помещение става за около минута-две. Резкият "преход" от топло към студено и обратно при температурна разлика над 10 градуса, може да предизвика колапс, особено при пациенти със сърдечно-съдови заболявания.
• Първите признаци на слънчевия и топлинния удар са: зачервена, суха кожа, липсата на потене, липса на слюноотделяне, човек не може да преглъща. Възможно е да се появи световъртеж, промени в зрението, гадене, главоболие и повръщане. Много е важно пострадалият да се пренесе веднага на хладно място и да се уводни, да приема течности през устата по възможност и да се потърси квалифицирана помощ на тел. 112.

Във връзка с подадената информация да се има за изпълнение следното:

1.Да се обърне внимание на повишената опасност от възникване на пожари.
2. Да се предприемат мерки за намаляване на евентуалните последствия за населението.
3.При възникване на кризисна(бедствена) ситуация, своевременно да се уведомява ОД в ОКИЦ на ТД „ГЗ”.

Връзка с дежурен в “ОКИЦ” чрез:
Телефон: 046/63 31 12 ; 046/66 65 12 ; Факс: 046/63 31 12
Е – mail: okic.yb@gmail.com
Дежурен в “ОКИЦ” -Ямбол

Тодор Тодоров

 26.6.2009 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

В работата си Общинска администрация Стралджа следва следната политика по качеството:
• Общинската администрация да повишава непрекъснато качеството на предлаганите услуги;
• Да спазва стриктно националното законодателство;
• Да въвежда европейски норми за управление на качеството;
• Да участва активно в организации с нестопанска цел, които имат за цел обсъждането и решаването въпросите, свързани с развитието на общините;
• Непрекъснато да се повишава квалификацията на персонала чрез обучение, съобразено с промяната на нормативна база и предоставяне възможност за индивидуално развитие;
• На работещите в общината да се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;
• Да се оценят и преоценяват доставчиците, като се работи само с одобрени доставчици;
• Да се следи и оценява удовлетвореността на потребителите на услуги дали начина на предоставяне на услугите отговаря на изискванията и очакванията на потребителите;
• Своевременно да се реагира на всички постъпили жалби и предложения за подобряване на извършваните услуги;
• Да не се допуска конфликт на интереси;
• Да се разработват програми чрез които общината да кандидатства за структурни фондове за развитие на инфраструктурата, природните и човешки ресурси;
• Систематично да се анализират данни и информация, като база за оценка и преоценка на политиката на общината;
• Да се разработват адекватни на Политиката по качеството цели, които да са измерими и изпълнението им да се анализира и оценя на определен период.

Политиката е разпространена на всички нива, съгласно структурната схема на общината;
Ръководството на Общината се ангажира да анализира ефективността на въведената СУК, както и да поощрява непрекъснатото и развитие.Кмет Община Стралджа: :Митко Андонов

 26.6.2009 

Решение №СЗ-69-ПР/2009г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:"Изграждане на два вятърни генератора в имот № 330054 в землището на с.Иречеково , община Стралджа .

Възложител:"ТВ - МЕТ"ЕООД , гр.София , Мл - 3 ,N 380 ,ет.2,ап.8

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето

 8.5.2009 

З А П О В Е Д
№ З-234
08.05.2009 г., гр.Стралджа

Относно : Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за НС - 2009 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закон за избиране на народни представители

О Б Р А З У В А М:
29 /двадесет и девет/ избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 05.07.2009 год., на територията на Община Стралджа и утвърждавам тяхната номерация и адрес , както следва:
№ Населено място Място за гласуване Адрес
312200001 гр. Стралджа Ритуална зала ул. „Хемус „ № 12
312200002 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200003 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200004 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200005 гр. Стралджа СОУ „П. К. Яворов” ул. „Г. Станчев” № 17а
312200006 гр. Стралджа СОУ „Яворов” ул.„Г.Станчев”№ 17а
312200007 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200008 с. Александрово Читалището ул.„Стамболийски”63
312200009 с. Атолово Училището ул. „ Тракия” № 2
312200010 с. Богорово Училището ул. „ Х. Димитър” № 17
312200011 с. Воденичане Кметство – Рит. зала Ул.„Г. Димитров” №16
312200012 с. Войника ОУ” Хр. Ботев” ул. „ Ленин” № 1
312200013 с. Джинот Читалище – Клуб ул. „ Г.Димитров” № 24
312200014 с. Зимница Училището ул. „Сан Стефано”№ 24
312200015 с. Зимница Читалището ул. „Хан Аспарух” 5а
312200016 с. Иречеково Читалището пл.„Освобождение” № 2
312200017 с. Каменец Читалището ул. „Г. Димитров” № 47
312200018 с. Леярово Читалището ул. „Г. Димитров”№ 20
312200019 с. Лозенец Читалището ул. „П. Кабаков” № 18
312200020 с. Люлин Читалището ул. „1-ви май” № 10
312200021 с. Маленово Читалището ул. „Г. Димитров” № 16
312200022 с. Недялско Читалището ул. „ Дружба” № 3
312200023 с. Палаузово Кметството ул. „ Ат. Тачев” № 7
312200024 с. Поляна Кметство-Ритуална зала ул. „ Г.Димитров” № 16
312200025 с. Правдино Читалище ул. „ А.Господарев”№ 8
312200026 с. Първенец Читалището ул.” Ген. Заимов” № 5
312200027 с. Саранско Многофунк.зала ул. „ Г.Димитров” № 19
312200028 с. Тамарино Читалище- І етаж ул.„Йорд. Кондова” № 1
312200029 с. Чарда Читалището ул. „ 1-ви май” № 1Заповедта да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка на изборите за сведение и изпълнение, и да се обяви публично.
Отдел АПО да изпрати копие от заповедта ГД ГРАО при МРРБ, Обл.управетел на област с адм.център гр. Ямбол и да информира РИК- Ямбол, след назначаването й.

Контрол по изпълнението възлагам на зам. кмет Иван Михайлов.

Съгласно чл. 40, ал.3 от ЗИНП, заповедта може да бъде обжалвана в тридневен срок пред Обл.управител на област с адм. център гр. Ямбол.Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 22.4.2009 

З А П О В Е Д
№ З-194
21.04.2009 г.,гр. Стралджа

На основание чл. 44, ал. 2 и във връзка с чл. 64, ал.3 от ЗИЧЕПРБ

З А П О В Я Д В А М :

Агитационните материали от предизборната кампания за избиране на членове на ЕП на партии и коалиции да се поставят на металните пана пред ЖП-подлеза /до Бар „Кредо”/ и на колоната за афиши в градинката пред Читалище „Просвета”.
Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения в закона ред, до края на изборния ден.
След приключване на изборите ПП, коалиции и инициативни комитети в срок до 3 дни да премахнат поставените агитационни материали.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на РИК и де се обяви публично.
Заповедта да се връчи на Екипа за ОТП на изборите за сведение и изпълнение.
МИТКО АНДОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 22.4.2009 

З А П О В Е Д
№ З-193
21.04.04.2009 година, гр. Стралджа

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ

З А П О В Я Д В А М:

На територията на Община Стралджа на 27.04.2009 г. да бъдат обявени избирателните списъци – част І както следва:
І. За гр. Стралджа
№ секция Място за обявяване
312200001 гр. Стралджа Център за соц.интеграция и рехабилитация
312200002 гр. Стралджа Център за соц.интеграция и рехабилитация
312200003 гр. Стралджа Магазин Петлето
312200004 гр. Стралджа Магазин Петлето
312200005 гр. Стралджа Клуб на пенсионера
312200006 гр. Стралджа Клуб на пенсионера
312200007 гр. Стралджа Магазин Петлето

ІІ. За кметствата и населените места от общината – на видно място в района на избирателните секции.


Заповедта да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка на изборите за сведение и изпълнение, и да се обяви публично.
Контрол по изпълнението възлагам на зам. кмет Иван Иванов.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 8.4.2009 

З А П О В Е Д
№ 170
08.04.2009 година, гр. Стралджа

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ

О Б Р А З У В А М:

На територията на Община Стралджа 29 /двадесет и девет/ избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 07.06.2009 година, и утвърждавам тяхната номерация и адрес както следва:
№ Населено място Място за гласуване Адрес
312200001 гр. Стралджа Ритуална зала ул. „Хемус „ № 12
312200002 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200003 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200004 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200005 гр. Стралджа СОУ „П. К. Яворов” ул. „Г. Станчев” № 17а
312200006 гр. Стралджа СОУ „Яворов” ул.„Г.Станчев”№ 17а
312200007 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200008 с. Александрово Читалището ул.„Стамболийски”63
312200009 с. Атолово Училището ул. „ Тракия” № 2
312200010 с. Богорово Училището ул. „ Х. Димитър” № 17
312200011 с. Воденичане Кметство – Рит. зала Ул.„Г. Димитров” №16
312200012 с. Войника ОУ” Хр. Ботев” ул. „ Ленин” № 1
312200013 с. Джинот Читалище – Клуб ул. „ Г. Димитров” № 24
312200014 с. Зимница Училището ул. „Сан Стефано”№ 24
312200015 с. Зимница Читалището ул. „Хан Аспарух” 5а
312200016 с. Иречеково Читалището пл.„Освобождение” № 2
312200017 с. Каменец Физ. салон на училището ул. „Г. Димитров” № 45
312200018 с. Леярово Читалището ул. „Г. Димитров”№ 20
312200019 с. Лозенец Читалището ул. „П. Кабаков” № 18
312200020 с. Люлин Читалището ул. „1-ви май” № 10
312200021 с. Маленово Читалището ул. „Г. Димитров” № 16
312200022 с. Недялско Читалището ул. „ Дружба” № 3
312200023 с. Палаузово Кметството ул. „ Ат. Тачев” № 7
312200024 с. Поляна Кметство-Ритуална зала ул. „ Г. Димитров” № 16
312200025 с. Правдино Читалище ул. „ А.Господарев” № 8
312200026 с. Първенец Читалището ул.” Ген. Заимов” № 5
312200027 с. Саранско Многофунк.зала ул. „ Г. Димитров” № 19
312200028 с. Тамарино Читалище- І етаж ул.„Йорд. Кондова” № 1
312200029 с. Чарда Читалището ул. „ 1-ви май” № 1Заповедта да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка на изборите за сведение и изпълнение, и да се обяви публично.
Отдел АПО да изпрати копие от заповедта ГД ГРАО при МРРБ, Обл.управетел на област с адм.център гр. Ямбол и да информира РИК- Ямбол, след назначаването й.

Контрол по изпълнението възлагам на зам. кмет Иван Михайлов.

Съгласно чл. 45, ал.3 от ЗИЧЕПРБ, заповедта може да бъде обжалвана в тридневен срок пред Обл.управител на област с адм. център гр. Ямбол

Митко Андонов:
Кмет на община Стралджа 18.3.2009 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за Наредба № 5 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг.

В срок до 7 април 2009 година гражданите могат да подават предложения по проекта на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

Документи :

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено бсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг

 9.3.2009 

ЗАПОВЕД

№ З - 88
гр. Стралджа, 25.02.2009г.

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Протоколи от обсъжданията с директорите на училищата и ЦДГ от 13.02.2009г.

УТВЪРЖДАВАМ:

1. А. Формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за един ученик, между училищата в община Стралджа, както следва:

СФ = 80% *ЕРС* БУ + 5%ДИП + 4%ДГТ + 3%ДПУ + 3%ДУПИГ + 5%Р

или

СФ = 80% * ЕРС* БУ+ 4.65лв на кв.м. използваема площ + 297.31лв на разходна норма на ГТ + 192.89лв. по БПУ + 138.49лв. по БУПИГ + 5%Р

В която :

СФ – СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици
ДИП – добавка за използваема площ
ДГТ – добавка за горивни технологии
ДПУ – добавка за пътуващи ученици
ДУПИГ – добавка за ученици в полуинтернатни групи
Р - Р е з е р в за нерегулярни разходи = /5% * ЕРС*БУ/

Средствата се формират на база 80% от основни компоненти от броя на учениците / БУ/ и единния разходен стандарт / ЕРС / и допълнителни компоненти за разпределение по формулата в съотношение:

1. Използваема площ от училищната сграда 5 % или 4.65 лв на кв.м. из.площ
2. Горивна технология 4% или 297.31 лв на разходна норма
3. Пътуващи ученици от други населени места 3 % или192.89 лв за всеки ПУ
4. Ученици в полуинтернатни групи 3% или 138.49 лв за всеки у-к в ПИГ
5. Резерв за нерегулярни разходи 5 % или ЕРС * БУ/в у-щето/ * 0.05

1.Б. Формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за едно 6-год. дете в полудневна подготвителна група в училищата, както следва:

СФ = 80% *ЕРС* БД + 7%ДИП + 8%ДГТ + 5%Р

или

СФ = 80% *ЕРС* БД + 32.05лв на кв.м. използваема площ + 4176лв за ГТ + 5%Р

В която :

СФ – СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА
ЕРС – единен разходен стандарт
БД – брой деца
ДИП – добавка за използваема площ
ДГТ – добавка за горивни технологии
Р - Резерв за нерегулярни разходи = /5% * ЕРС*БУ/

Средствата се формират на база 80% от основни компоненти от броя на децата / БД/ и единния разходен стандарт / ЕРС / и допълнителни компоненти за разпределение по формулата в съотношение:

1. Използваема площ от училищната сграда 7% или 32.05 лв на кв.м.из.площ
2. Горивна технология 8% или 2610лв за ТГ+1566лв за Тв.Г
а/ течни 5% или 2610 лв за течни горива
б/ твърди 3% или 1566 лв за твърди горива

3. Резерв за нерегулярни разходи 5 % или ЕРС * БУ/в у-щето/ * 0.05

1.В. Формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за един ученик в самостоятелна, индивидуална форама на обучение

СФ = 95% *ЕРС* БУ + 5%Р

В която :

СФ – СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици
Р - Резерв за нерегулярни разходи = /5% * ЕРС*БУ/
Средствата се формират на база 95% от основни компоненти от броя на учениците / БУ/ и единния разходен стандарт / ЕРС / и допълнителни компоненти за разпределение по формулата в съотношение:

1. Резерв за нерегулярни разходи 5 % или ЕРС * БУ/в у-щето/ * 0.05

2. Формула за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти за едно дете, между целодневните детски градини, в община Стралджа , както следва:

СФ = 80% * ЕРС * БД + 5%ДИП + 7%ДГТ + 3%ДПД +5%Р

или

СФ = 80% * ЕРС * БД + 6.74лв на кв.м. използваема площ + 538.45лв на разходна норма + 262.58лв по БПД + 5%Р

В която :

СФ – СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА
ЕРС – единен разходен стандарт
БД – брой деца
ДИП – добавка за използваема площ
ДГТ – добавка за горивни технологии
ДПД – добавка за пътуващи деца
Р - Резерв за нерегулярни разходи = /5% * БД*ЕРС/

Средствата да се формират на база 80% от основните компоненти /единния разходен стандарт / ЕРС / и броя на децата / БД/ и допълнителни компоненти за разпределение по формулата в съотношение:

1. Използваема площ от училищната сграда 5 % или 6.74 лв на кв.метър
2. Горивна технология 7 % или 538.45 лв на разходна норма
3. Пътуващи деца от други населени места 3 % или 262.58 лв за всеко ПД
4. Резерв за нерегулярни разходи 5 % или ЕРС * БД/в ЦДГ/ * 0.05

Препис от заповедта да се връчи на директорите на УВЗ от общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението и възлагам на Атанаска Кабакова – Зам. кмет на община Стралджа.

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на община Стралджа

Документи :

Заповед № З – 88 / гр. Стралджа, 25.02.2009 г.

Правила към формулите за разпределение на средствата в системата на образованието в община Стралджа за 2009 г.

Формула за разпределение на средствата за сам и инд.форма на обучение за у-щата от община Стралджа за 2009 г.

Формула за разпределение на средствата за училищата с ППГ за 2009 г.

Формула за разпределение на средствата в ЦДГ от община СТРАЛДЖА за 2009 г.

Формула за разпределение на средствата за училищата от община Стралджа за 2009 г.

 10.2.2009 

ПОКАНА

Кметът на община Стралджа, г-н Митко Андонов, на основание чл.11,ал.6 от Закона за общинските бюджети, поканва на 16.02.2009 год. от 13.30 часа в голямата зала на сградата на общината граждани от всички населени места в общината; общински съветници; представители на НПО /читалища, младежки, спортни, ромски и др.организации/; кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за обществено обсъждане на макрорамката на общинския бюджет за 2009 година.

 30.1.2009 

30.1.2009 г. РИОСВ - Стара Загора
Решение №СЗ-5-ПР/21.01.2009г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
за инвестиционно предложение:"Изграждане на система за капково напояване на лозов масив в имоти №№ 130023 , 130072 , 130016 , 130073 в землището на с.Иречеково , община Стралджа .

Възложител:"Мегаполис имоти"ЕООД , гр.София , ул."Искърско шосе"№ 7

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето

 26.1.2009 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.40, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Стралджа прави настоящето обявление :

Община Стралджа информира всички граждани на общината, че са постъпили два броя заявления от на 23.01.2009 г., за замяна на частна земеделска земя с общинска земеделска земя както следва:

1.Лозе-частна общинска собственост с площ от 16.00 дка, категория V,VІ, м.”Сусли търла” с имотен №130015 в землището на с.Иречеково с ЕКАТТЕ 32771, общ Стралджа с цел подновяване на лозовия масив и присъединяване към новосъздаден такъв.

2.Нива-частна общинска собственост с площ от 10.500 дка, категория ІІІ, съставляваща имот №69660.170.153 в землището на гр.Стралджа, общ.Стралджа с цел създаване на трайни насаждения

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на община Стралджа

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net