Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 130 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 10.1.2009 

РИОСВ - Стара Загора
Решение №СЗ-1-ПР/06.01.2009г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
за инвестиционно предложение:"Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали в имот № 69660.501.2480 в гр.Стралджа , община Стралджа .

Възложител:"Джи Ес"ЕООД , гр.Ямбол , ул."Железничарска" № 65

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето

 7.1.2009 

Съобщение

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

1.Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги /Докладна записка/.

2.Проект за изменение на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

В срок до 21 януари 2009 година гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 21.7.2008 

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Стара Загора
Решение №СЗ-62-ПР/2008г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
за инвестиционно предложение:"Изграждане на инсталация за приемане , временно съхранение и преработка на биологични отпадъци и насипни биосуровини от растителен произход с цел производство на биогорива" в с.Войника , община Стралджа

Възложител:"ЕВРОТРАНС"ЕООД с.Войника , община Стралджа

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето

 11.7.2008 

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Стара Загора
Решение №СЗ-106-ПР/2008г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
за инвестиционно предложение:"Изграждане на площадка за събиране , временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали " в землището на гр.Стралджа имот № 000516

Възложител:"СИРЕНА"ЕООД , гр.Сливен , ул."Панайот Волов"№ 11

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето

 10.7.2008 

7/10/2008 Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Стара Загора
Решение №СЗ-101-ПР/2008г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
за инвестиционно предложение:"Монтаж на котли в съществуващи помещения : за производство на пара с мощност 1,05 MW , водогреен котел в административна сграда с мощност 0,126 MW и водогреен котел в ремонтна работилница с мощност 0,31 MW в "Керамична къща" ЕООД гр.Стралджа

Възложител:"Керамична къща Стралджа"ЕООД , гр.Стралджа , Индустриална зона

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето

 23.6.2008 

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Стара Загора
Решение №СЗ-94-ПР/2008г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
за инвестиционно предложение:"иЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ И ОТОПЛИТЕЛНО СТОПАНСТВО С ГОРИВО НА БИОГАЗ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СВИНЕФЕРМА"в землището на с.Воденичане , общ.Стралджа
Възложител:ЕТ"Булмакс - ДМ"с.Воденичане , община Стралджа

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 17.6.2008 

Обява за инвестиционно предложение

Уведомяваме , Ви че "Керамична къща Стралджа"ЕООД , България има следното инвестиционно предложение:
"Изграждане на котелно помещение за технологична пара"

Характеристика на инвестиционното предложение :
1.Резюме на предложението:
1.1 Изграждане в съществуваща производствена сграда , в сектор подготовка на глината на котелно помещение за технологична пара .
1.2 Монтаж в съществуваща ремонтна работилница на котел за отопление
1.3 Монтаж в административната сграда на котел за отопление

Местоположение на обекта:
гр.Стралджа , община Стралджа , Индустриална зона

 18.3.2008 

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Стара Загора
Решение №СЗ-42-ПР/2008г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
за инвестиционно предложение "Осигуряване на проводимостта чрез изнасяне (добив) на наносни материали от коритото на р.Мараш в землището на с.Горно Александрово , общ.Сливен и гр.Стралджа
Възложител:"ДИ-ЕВ"ООД гр.Ямбол , ул."Антим I"№28

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ВЪЗРАЖЕНИЕ

От Митко Панайотов Андонов –кмет на община Стралджа

Относно: Инвестиционно намерение на „ДИ-ЕВ”ООД гр.Ямбол за добив на инертни материали от река Мараш

УВАЖАЕМА Г-ЖО НАЧЕВА ,

През последните години посочения участък от р.Мараш в землището на гр.Стралджа , който е предмет на предложението е експлоатиран многократно , особено интензивно през периода преди 1989г.
Добивът е извършван без точно съобразяване на основните екологични критерии. Много често е добивано по-голямо количество баластра от разрешеното.В следствие на което коренно се е променило коритото на реката и се е нарушил водния баланс в този район.
В предвид горепосоченото , смятам че не е целесъобразен добива на инертни материали в исканите количества и не съм съгласен с реализирането на това инвестиционно намерение.

 12.3.2008 

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Стара Загора
Решение №СЗ-41-ПР/2008г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения"в землището на с.Иречеково , общ.Стралджа
Възложител:"МЕГАПОЛИС ИМОТИ"ЕООД гр.София

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 4.3.2008 

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Стара Загора
Решение №СЗ-35-ПР/2008г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение "Изготвяне на ПУП за изграждане на оранжерия за зеленчуци и цветяс капково напояване"в землището на гр.Стралджа
Възложител:Тодор Димитров Бойчев , гр.Ямбол


Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 29.2.2008 

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Стара Загора
Решение № СЗ-36-ПР/2008г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда

Реших:
да не се извършва ОВОС за
инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване за нуждите на съществуващ лозов масив" в землището на с.Недялско , общ.Стралджа
Възложител "Профит"АД гр.Ямбол


Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 21.2.2008 

Министерството на околната среда и водите
РИОСВ-Стара Загора
Решение №СЗ-23-ПР/2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

На основание чл.81 , ал.1 , т.2 и чл.93 , ал.т.1 ,ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда


Реших:
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване и ветрогенератори " в землището на гр.Стралджа
възложител:Тодор Димитров Бойчев

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 30.1.2008 

Обява за инвестиционно предложение

Уведомяваме , Ви че фирма "Профит"АД гр.Ямбол , представлявана от Иван Гочев Иванов , земеделски производител, Ви уведомява ,че има инвестиционно предложение :
"Изграждане на капкова поливна система на лозов масив от 675,220 дка с.Недялско , общ.Стралджа , обл.Ямбол"
Характеристика на инвестиционното предложение :
Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода върху или в почвата.Чрез капковото напояване постоянно се поддържа високо ниво на вода в почвата , което е много бизко до ППВ.Това постоянно ниво на влагата влияе благоприятно и на други почвени фактори , от които зависи развитието на растението . При капковото напояване се скъсява вегетационния период на културите.Това се обяснява с факта , растенията загубват енергия за "поискване " на вода ,т.к. корените практически се намират винаги във влажна среда.
Местоположението на лозето :Местност-"Трон Баир", имоти с №090003 с площ 565,220 дка и №090004 с площ 110 дка, с.Недялско, общ.Стралджа.
Водоползването ще се осъществява от воден обект намиращ се в местността "Каваците"ЕКАТТЕ44666 в землището с.Люлин и с.Недялско, общ.Стралджа , обл.Ямбол

 15.11.2007 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора 6000 тел. 042 / 692 200 факс 042 / 602 447
ул. “ Стара Планина ” № 2 е–mail: riosvsz@stz.bg

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-159-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение "Шато "Диманш" в имот №090002 в землището на с. Недялско

възложител "Профит"АД - гр. Ямбол

Цялото Решение е обявено на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Стралджа

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Дата: 15.11.2007г.

 4.9.2007 

9/4/2007 З А П О В Е Д
№ 629
30.08.2007 година, гр. Стралджа

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закон за местните избори

О Б Р А З У В А М:

На територията на Община Стралджа 29/двадесет и девет/ избирателни секции за произвеждане на местни избори на 28.10.2007 година, и утвърждавам тяхната номерация и адрес както следва:
№ Населено място Място за гласуване Адрес
001 гр. Стралджа Ритуална зала ул. „Хемус „ № 12
002 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
003 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
004 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
005 гр. Стралджа СОУ „П. К. Яворов” ул. „Г. Станчев” № 17а
006 гр. Стралджа СОУ „Яворов” ул.„Г.Станчев”№ 17а
007 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
008 с. Александрово Читалището ул.„Стамболийски”63
009 с. Атолово Училището ул. „ Тракия” № 2
010 с. Богорово Кметството ул. „ Х. Димитър” № 17
011 с. Воденичане Кметство – Рит. зала Ул.„Г. Димитров” №16
012 с. Войника ОУ” Хр. Ботев” ул. „ Ленин” № 1
013 с. Джинот Читалище – Клуб ул. „ Г. Димитров” № 24
014 с. Зимница Училището ул. „Сан Стефано”№ 24
015 с. Зимница Читалището ул. „Хан Аспарух” 5а
016 с. Иречеково Читалището пл.„Освобождение” № 2
017 с. Каменец Физ. салон на училището ул. „Г. Димитров” № 45
018 с. Леярово Читалището ул. „Г. Димитров”№ 20
019 с. Лозенец Читалището ул. „П. Кабаков” № 18
020 с. Люлин Читалището ул. „1-ви май” № 10
021 с. Маленово Читалището ул. „Г. Димитров” № 16
022 с. Недялско Читалището ул. „ Дружба” № 3
023 с. Палаузово Кметството ул. „ Ат. Тачев” № 7
024 с. Поляна Кметство-Ритуална зала ул. „ Г. Димитров” № 16
025 с. Правдино Читалище ул. „ А.Господарев” № 8
026 с. Първенец Читалището ул.” Ген. Заимов” № 5
027 с. Саранско Кметството- Зала ул. „ Г. Димитров” № 19
028 с. Тамарино Читалище- І етаж ул.„Йорд. Кондова” № 1
029 с. Чарда Читалището ул. „ 1-ви май” № 1Заповедта да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка на изборите за сведение и изпълнение, и да се обяви на населението чрез средствата за масова информация.
Отдел АПО да изпрати копие от заповедта на ТЗ ГРАО-Ямбол, ОИК - Стралджа и Областен управител.
Контрол по изпълнението възлагам на зам. кмет Иван Михайлов.

Митко Андонов:Кмет на община Стралджа

 28.8.2007 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора 6000 тел. 042 / 692 200 факс 042 / 602 447
ул. “ Стара Планина ” № 2 е–mail: riosvsz@stz.bg

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-124-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение “Газификация на град Стралджа – изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на Община Стралджа”

възложител “Транс Газ Енд Трейд” АД, гр. Стралджа, Индустриална зона

Характеристика на инвестиционното предложение:
Целта на заявеното инвестиционно предложение е изграждане на система от съоръжения за захранване с природен газ на битови, обществено-административни и производствени консуматори на територията на Община Стралджа /Приложение 2 на ЗООС, т. 3 “б”/. Захранването на разпределителния газопровод с гориво ще става от КВ I и ГРИП 1, изградени в АГРС „Стралджа”, собственост на “Булгаргаз” ЕАД. Газопроводът е изграден подземно от АГРС „Стралджа” до ГРИП 2 в „Керамична къща Стралджа” ЕООД и е с обща дължина 6450м и максимален часов разход Q=1000Nm3/h. Газоразпределителната мрежа ще бъде с налягане 0.4MPa и дължина 123 508м. Ще бъде изградена от стоманени тръби ф273 и PE-HD с диаметри ф32, ф63, ф90 и ф110. Предвижда се часов разход от 140Nm3/h и годишен от 13 953 хил.Nm3/h.
Предвидените по проекта тръби ще бъдат разположени предимно подземно, с необходимите им антикорозионни покрития спрямо подземните и надземни проводи на другите мрежи на техническата инфраструктура, съгласно действащите нормативни актове и по начин, който не възпрепятства тяхното обслужване.

МОТИВИ:
1. Транспортираният природен газ е в затворена система и няма съприкосновение с почвата, подземните води и атмосферния въздух. Изтичането на природен газ и замърсяване на компонентите на околната среда е възможно само при авария.
2. Газопреносната и газоразпределителните мрежи ще преминават по селскостопански пътища и възможно най- малко обработваема земя в терени извън регулацията и по съществуващи пътища в регулация, съгласно нормативните изисквания, регламентиращи, проектирането, разполагането и безопасното ползване на преносните и разпределителни газопроводи.
3. Полагането на тръбите на трасето по полския пътища ще бъде в изкопана траншея, като хумусният пласт ще се депонира и след приключване на строителните работи ще се възстанови на място и земята ще се рекултивира.
4. В урбанизираните територии подземните газопроводи ще се разполагат в улични платна, по тротоари, зелени площи и в общински имоти, при спазване на нормативните изисквания.
5. След заваряване на тръбите ще се извършва безразрушителен 100% контрол на заварките, магнитнопрахова дефектоскопия, катодна защита и изпитване на газопровода, целящи предотвратяване на пропуски от газ по трасето.
6. Елементите на разпределителните мрежи се предвижда да се разположат подземно или надземно така, че през срока на тяхната експлоатация да не се налага преместването им във връзка с ново строителство, предвиждано с действащите устройствени планове.
7. Реализацията на инвестиционното намерение ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния в района, тъй като използваните към настоящия момент твърди и течни горива в промишлеността и бита ще бъдат заменени с природен газ.
8. Реализацията на инвестиционното намерение няма да засегне чувствителни територии, представителни екосистеми и паметници на културата, както и да окаже вредно въздействие върху хората и тяхното здраве, флората и фауната, почви, земеползване, качеството на водите, климата и ландшафта. Дейността няма допълнително да увеличи натоварването на околната среда с рискови енергийни фактори – шум, вибрации, радиации.
9. Възложителят е уведомил за намерението си Община Стралджа и засегнатото население Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение. Към искането за преценка необходимостта от ОВОС е приложено писмо от кмета на Община Стралджа във връзка с повишения обществен интерес и подкрепа на проекта.

Решението не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.Дата:09. 08. 2007г. Директор РИОСВ:........................
/инж. П. Начева/

 1.8.2007 

МОСВ - РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № СЗ-109-ПР/2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от ЗООС и документация от инвеститора по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РЕШИХ
да не се извършва ОВОС за
инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за оползотворяване на износени автомобилни гуми чрез вакуумна пиролиза до 7 тона на денонощие" с.Войника община Стралджа
възложител: "СДА КОМПЮТРИ" ООД гр.Бургас

 11.5.2007 

МОСВ - РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № СЗ-75-ПР/2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от ЗООС и документация от инвеститора по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РЕШИХ
да не се извършва ОВОС за
инвестиционно предложение "Рехабилитация и частна реконструкция на Път І-7 "Силистра - Обходен път Шумен - Върбица - Обходен път Ямбол - ГКПП Лесово" от км. 232+400 до км. 300+200"
възложител: Дирекция Областно Пътно Управление - Ямбол при ИА "Пътища" - Ямбол

 23.3.2007 З А П О В Е Д
№ 145
22.03.2007 година, гр. Стралджа

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ

О Б Р А З У В А М:

На територията на Община Стралджа 29 /двадесет и девет/ избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 20.05.2007 година, и утвърждавам тяхната номерация и адрес както следва:

№ Населено място Място за гласуване Адрес
312200001 гр. Стралджа Ритуална зала ул. „Хемус „ № 12
312200002 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200003 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200004 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200005 гр. Стралджа СОУ „П. К. Яворов” ул. „Г. Станчев” № 17а
312200006 гр. Стралджа СОУ „Яворов” ул.„Г.Станчев”№ 17а
312200007 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200008 с. Александрово Читалището ул.„Стамболийски”63
312200009 с. Атолово Училището ул. „ Тракия” № 2
312200010 с. Богорово Кметството ул. „ Х. Димитър” № 17
312200011 с. Воденичане Кметство – Рит. зала Ул.„Г. Димитров” №16
312200012 с. Войника ОУ” Хр. Ботев” ул. „ Ленин” № 1
312200013 с. Джинот Читалище – Клуб ул. „ Г. Димитров” № 24
312200014 с. Зимница Училището ул. „Сан Стефано”№ 24
312200015 с. Зимница Читалището ул. „Хан Аспарух” 5а
312200016 с. Иречеково Читалището пл.„Освобождение” № 2
312200017 с. Каменец Физ. салон на училището ул. „Г. Димитров” № 45
312200018 с. Леярово Читалището ул. „Г. Димитров”№ 20
312200019 с. Лозенец Читалището ул. „П. Кабаков” № 18
312200020 с. Люлин Читалището ул. „1-ви май” № 10
312200021 с. Маленово Читалището ул. „Г. Димитров” № 16
312200022 с. Недялско Читалището ул. „ Дружба” № 3
312200023 с. Палаузово Кметството ул. „ Ат. Тачев” № 7
312200024 с. Поляна Кметство-Ритуална зала ул. „ Г. Димитров” № 16
312200025 с. Правдино Читалище ул. „ А.Господарев” № 8
312200026 с. Първенец Читалището ул.” Ген. Заимов” № 5
312200027 с. Саранско Кметството ул. „ Г. Димитров” № 19
312200028 с. Тамарино Читалище- І етаж ул.„Йорд. Кондова” № 1
312200029 с. Чарда Читалището ул. „ 1-ви май” № 1Заповедта да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка на изборите за сведение и изпълнение, и да се обяви на населението чрез средствата за масова информация.
Отдел АПО да изпрати копие от заповедта на Областен управител, РИК- Ямбол и ТЗ ГРАО-Ямбол.
Контрол по изпълнението възлагам на зам. кмет Иван Михайлов.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 4.12.2006 

С Т А Т У ТОбщинският коледарски празник в Стралджа се провежда всяка година и има за цел да съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани със зимните народни празници, да съдейства за развитието на националното ни песенно и танцово изкуство, да спомага за приобщаването на младите към културните ценности.

Празникът има конкурсен характер.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА


Организатори на празника са Община Стралджа и Читалище “Просвета”-Стралджа. Организаторите съставят програмата на празника и реда за явяване на групите по предварително подадени заявки за участие.

Общинският коледарски празник Стралджа'2006 ще започне на 21 декември от 16.00 часа на площад “ Демокрация “ .Всички групи дефилират по централната улица на града, до Читалище “Просвета “.
Представянето започва в 16.30ч. на сцената на Читалището.

Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резултатите
от класирането до един час след приключването на празника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително обявеният ред за явяване на
групите ще бъде спазен стриктно.
Ръководителите потвърждават участието на групите
30 минути преди началото на дефилето.


Заявки за участие се подават до 10 декември 2006 г. на адрес:
гр. Стралджа ул. “Хемус” 12
Общинска администрация, Отдел “ОКЗСД
За допълнителна информация и справка: тел.: 04761/21-23; 25-47

Разходите по пребиваването на участниците е за сметка на
организациите и институциите, които ги изпращат.


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ


Коледарските колективи, желаещи да участват в конкурсната програма изпълняват до 3 песни, благословия и фрагменти от обичая “Коледуване” – в рамките на 10 минути. Колективите ще бъдат разпределени в две възрастови групи.

Първа възрастова група - до 14 години
Втора възрастова група - над 14 годиниНагради
На двете възрастови групи ще бъдат присъдени първо, втори трето място, придружени с парична награда, специална и поощрителна награда за най-добра танцова група, най-добра обредна група, за станеник, кравай и др.Общ награден фонд: 400 лв.Всички групи ще получат диплом и сувенир за участие в празника.
От организаторите


З А Я В К А

за участие в “Общински празник на
коледарската песен Стралджа - 2006 ”

от……………………………………………………………
/име на колектива, вид на коледарската група/

при…………………………………………………………
/читалище, училище, културна институция/Групата ще изпълни:

1……………………………………………….....................................

2……………………………………………….....................................

3……………………………………………….....................................Телефон за връзка:…………………….
Ръководител на група: ……………………….
/име и подпис/

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net