Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

18 Януари 2018 г. сайта разглеждат 31 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 4.9.2007 

9/4/2007 З А П О В Е Д
№ 629
30.08.2007 година, гр. Стралджа

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закон за местните избори

О Б Р А З У В А М:

На територията на Община Стралджа 29/двадесет и девет/ избирателни секции за произвеждане на местни избори на 28.10.2007 година, и утвърждавам тяхната номерация и адрес както следва:
№ Населено място Място за гласуване Адрес
001 гр. Стралджа Ритуална зала ул. „Хемус „ № 12
002 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
003 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
004 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
005 гр. Стралджа СОУ „П. К. Яворов” ул. „Г. Станчев” № 17а
006 гр. Стралджа СОУ „Яворов” ул.„Г.Станчев”№ 17а
007 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
008 с. Александрово Читалището ул.„Стамболийски”63
009 с. Атолово Училището ул. „ Тракия” № 2
010 с. Богорово Кметството ул. „ Х. Димитър” № 17
011 с. Воденичане Кметство – Рит. зала Ул.„Г. Димитров” №16
012 с. Войника ОУ” Хр. Ботев” ул. „ Ленин” № 1
013 с. Джинот Читалище – Клуб ул. „ Г. Димитров” № 24
014 с. Зимница Училището ул. „Сан Стефано”№ 24
015 с. Зимница Читалището ул. „Хан Аспарух” 5а
016 с. Иречеково Читалището пл.„Освобождение” № 2
017 с. Каменец Физ. салон на училището ул. „Г. Димитров” № 45
018 с. Леярово Читалището ул. „Г. Димитров”№ 20
019 с. Лозенец Читалището ул. „П. Кабаков” № 18
020 с. Люлин Читалището ул. „1-ви май” № 10
021 с. Маленово Читалището ул. „Г. Димитров” № 16
022 с. Недялско Читалището ул. „ Дружба” № 3
023 с. Палаузово Кметството ул. „ Ат. Тачев” № 7
024 с. Поляна Кметство-Ритуална зала ул. „ Г. Димитров” № 16
025 с. Правдино Читалище ул. „ А.Господарев” № 8
026 с. Първенец Читалището ул.” Ген. Заимов” № 5
027 с. Саранско Кметството- Зала ул. „ Г. Димитров” № 19
028 с. Тамарино Читалище- І етаж ул.„Йорд. Кондова” № 1
029 с. Чарда Читалището ул. „ 1-ви май” № 1Заповедта да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка на изборите за сведение и изпълнение, и да се обяви на населението чрез средствата за масова информация.
Отдел АПО да изпрати копие от заповедта на ТЗ ГРАО-Ямбол, ОИК - Стралджа и Областен управител.
Контрол по изпълнението възлагам на зам. кмет Иван Михайлов.

Митко Андонов:Кмет на община Стралджа

 28.8.2007 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора 6000 тел. 042 / 692 200 факс 042 / 602 447
ул. “ Стара Планина ” № 2 е–mail: riosvsz@stz.bg

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-124-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение “Газификация на град Стралджа – изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на Община Стралджа”

възложител “Транс Газ Енд Трейд” АД, гр. Стралджа, Индустриална зона

Характеристика на инвестиционното предложение:
Целта на заявеното инвестиционно предложение е изграждане на система от съоръжения за захранване с природен газ на битови, обществено-административни и производствени консуматори на територията на Община Стралджа /Приложение 2 на ЗООС, т. 3 “б”/. Захранването на разпределителния газопровод с гориво ще става от КВ I и ГРИП 1, изградени в АГРС „Стралджа”, собственост на “Булгаргаз” ЕАД. Газопроводът е изграден подземно от АГРС „Стралджа” до ГРИП 2 в „Керамична къща Стралджа” ЕООД и е с обща дължина 6450м и максимален часов разход Q=1000Nm3/h. Газоразпределителната мрежа ще бъде с налягане 0.4MPa и дължина 123 508м. Ще бъде изградена от стоманени тръби ф273 и PE-HD с диаметри ф32, ф63, ф90 и ф110. Предвижда се часов разход от 140Nm3/h и годишен от 13 953 хил.Nm3/h.
Предвидените по проекта тръби ще бъдат разположени предимно подземно, с необходимите им антикорозионни покрития спрямо подземните и надземни проводи на другите мрежи на техническата инфраструктура, съгласно действащите нормативни актове и по начин, който не възпрепятства тяхното обслужване.

МОТИВИ:
1. Транспортираният природен газ е в затворена система и няма съприкосновение с почвата, подземните води и атмосферния въздух. Изтичането на природен газ и замърсяване на компонентите на околната среда е възможно само при авария.
2. Газопреносната и газоразпределителните мрежи ще преминават по селскостопански пътища и възможно най- малко обработваема земя в терени извън регулацията и по съществуващи пътища в регулация, съгласно нормативните изисквания, регламентиращи, проектирането, разполагането и безопасното ползване на преносните и разпределителни газопроводи.
3. Полагането на тръбите на трасето по полския пътища ще бъде в изкопана траншея, като хумусният пласт ще се депонира и след приключване на строителните работи ще се възстанови на място и земята ще се рекултивира.
4. В урбанизираните територии подземните газопроводи ще се разполагат в улични платна, по тротоари, зелени площи и в общински имоти, при спазване на нормативните изисквания.
5. След заваряване на тръбите ще се извършва безразрушителен 100% контрол на заварките, магнитнопрахова дефектоскопия, катодна защита и изпитване на газопровода, целящи предотвратяване на пропуски от газ по трасето.
6. Елементите на разпределителните мрежи се предвижда да се разположат подземно или надземно така, че през срока на тяхната експлоатация да не се налага преместването им във връзка с ново строителство, предвиждано с действащите устройствени планове.
7. Реализацията на инвестиционното намерение ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния в района, тъй като използваните към настоящия момент твърди и течни горива в промишлеността и бита ще бъдат заменени с природен газ.
8. Реализацията на инвестиционното намерение няма да засегне чувствителни територии, представителни екосистеми и паметници на културата, както и да окаже вредно въздействие върху хората и тяхното здраве, флората и фауната, почви, земеползване, качеството на водите, климата и ландшафта. Дейността няма допълнително да увеличи натоварването на околната среда с рискови енергийни фактори – шум, вибрации, радиации.
9. Възложителят е уведомил за намерението си Община Стралджа и засегнатото население Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение. Към искането за преценка необходимостта от ОВОС е приложено писмо от кмета на Община Стралджа във връзка с повишения обществен интерес и подкрепа на проекта.

Решението не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.Дата:09. 08. 2007г. Директор РИОСВ:........................
/инж. П. Начева/

 1.8.2007 

МОСВ - РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № СЗ-109-ПР/2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от ЗООС и документация от инвеститора по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РЕШИХ
да не се извършва ОВОС за
инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за оползотворяване на износени автомобилни гуми чрез вакуумна пиролиза до 7 тона на денонощие" с.Войника община Стралджа
възложител: "СДА КОМПЮТРИ" ООД гр.Бургас

 11.5.2007 

МОСВ - РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № СЗ-75-ПР/2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от ЗООС и документация от инвеститора по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РЕШИХ
да не се извършва ОВОС за
инвестиционно предложение "Рехабилитация и частна реконструкция на Път І-7 "Силистра - Обходен път Шумен - Върбица - Обходен път Ямбол - ГКПП Лесово" от км. 232+400 до км. 300+200"
възложител: Дирекция Областно Пътно Управление - Ямбол при ИА "Пътища" - Ямбол

 23.3.2007 З А П О В Е Д
№ 145
22.03.2007 година, гр. Стралджа

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ

О Б Р А З У В А М:

На територията на Община Стралджа 29 /двадесет и девет/ избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 20.05.2007 година, и утвърждавам тяхната номерация и адрес както следва:

№ Населено място Място за гласуване Адрес
312200001 гр. Стралджа Ритуална зала ул. „Хемус „ № 12
312200002 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200003 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200004 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200005 гр. Стралджа СОУ „П. К. Яворов” ул. „Г. Станчев” № 17а
312200006 гр. Стралджа СОУ „Яворов” ул.„Г.Станчев”№ 17а
312200007 гр. Стралджа ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Хемус” № 67
312200008 с. Александрово Читалището ул.„Стамболийски”63
312200009 с. Атолово Училището ул. „ Тракия” № 2
312200010 с. Богорово Кметството ул. „ Х. Димитър” № 17
312200011 с. Воденичане Кметство – Рит. зала Ул.„Г. Димитров” №16
312200012 с. Войника ОУ” Хр. Ботев” ул. „ Ленин” № 1
312200013 с. Джинот Читалище – Клуб ул. „ Г. Димитров” № 24
312200014 с. Зимница Училището ул. „Сан Стефано”№ 24
312200015 с. Зимница Читалището ул. „Хан Аспарух” 5а
312200016 с. Иречеково Читалището пл.„Освобождение” № 2
312200017 с. Каменец Физ. салон на училището ул. „Г. Димитров” № 45
312200018 с. Леярово Читалището ул. „Г. Димитров”№ 20
312200019 с. Лозенец Читалището ул. „П. Кабаков” № 18
312200020 с. Люлин Читалището ул. „1-ви май” № 10
312200021 с. Маленово Читалището ул. „Г. Димитров” № 16
312200022 с. Недялско Читалището ул. „ Дружба” № 3
312200023 с. Палаузово Кметството ул. „ Ат. Тачев” № 7
312200024 с. Поляна Кметство-Ритуална зала ул. „ Г. Димитров” № 16
312200025 с. Правдино Читалище ул. „ А.Господарев” № 8
312200026 с. Първенец Читалището ул.” Ген. Заимов” № 5
312200027 с. Саранско Кметството ул. „ Г. Димитров” № 19
312200028 с. Тамарино Читалище- І етаж ул.„Йорд. Кондова” № 1
312200029 с. Чарда Читалището ул. „ 1-ви май” № 1Заповедта да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка на изборите за сведение и изпълнение, и да се обяви на населението чрез средствата за масова информация.
Отдел АПО да изпрати копие от заповедта на Областен управител, РИК- Ямбол и ТЗ ГРАО-Ямбол.
Контрол по изпълнението възлагам на зам. кмет Иван Михайлов.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 4.12.2006 

С Т А Т У ТОбщинският коледарски празник в Стралджа се провежда всяка година и има за цел да съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани със зимните народни празници, да съдейства за развитието на националното ни песенно и танцово изкуство, да спомага за приобщаването на младите към културните ценности.

Празникът има конкурсен характер.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА


Организатори на празника са Община Стралджа и Читалище “Просвета”-Стралджа. Организаторите съставят програмата на празника и реда за явяване на групите по предварително подадени заявки за участие.

Общинският коледарски празник Стралджа'2006 ще започне на 21 декември от 16.00 часа на площад “ Демокрация “ .Всички групи дефилират по централната улица на града, до Читалище “Просвета “.
Представянето започва в 16.30ч. на сцената на Читалището.

Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резултатите
от класирането до един час след приключването на празника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително обявеният ред за явяване на
групите ще бъде спазен стриктно.
Ръководителите потвърждават участието на групите
30 минути преди началото на дефилето.


Заявки за участие се подават до 10 декември 2006 г. на адрес:
гр. Стралджа ул. “Хемус” 12
Общинска администрация, Отдел “ОКЗСД
За допълнителна информация и справка: тел.: 04761/21-23; 25-47

Разходите по пребиваването на участниците е за сметка на
организациите и институциите, които ги изпращат.


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ


Коледарските колективи, желаещи да участват в конкурсната програма изпълняват до 3 песни, благословия и фрагменти от обичая “Коледуване” – в рамките на 10 минути. Колективите ще бъдат разпределени в две възрастови групи.

Първа възрастова група - до 14 години
Втора възрастова група - над 14 годиниНагради
На двете възрастови групи ще бъдат присъдени първо, втори трето място, придружени с парична награда, специална и поощрителна награда за най-добра танцова група, най-добра обредна група, за станеник, кравай и др.Общ награден фонд: 400 лв.Всички групи ще получат диплом и сувенир за участие в празника.
От организаторите


З А Я В К А

за участие в “Общински празник на
коледарската песен Стралджа - 2006 ”

от……………………………………………………………
/име на колектива, вид на коледарската група/

при…………………………………………………………
/читалище, училище, културна институция/Групата ще изпълни:

1……………………………………………….....................................

2……………………………………………….....................................

3……………………………………………….....................................Телефон за връзка:…………………….
Ръководител на група: ……………………….
/име и подпис/

 6.6.2006 

Регионална инспекция по околна среда гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № С З – 85 – ПР/2006 г.
За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 от чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за

инвестиционно предложение “Изграждане на един вятърен генератор” в имот № 025008 в местността “Мараш” в землището на гр. Стралджа, общ. Стралджа

възложител ЕТ “Антон Андонов”, гр. Стралджа, ул. “Ал. Стамболийски” № 42 а
Характеристика на инвестиционното предложение :

Инвестиционното предложение касае инсталирането и експлоатация на един вятърен електрогенератор /Приложение 2, т. 3/ с мощност 250 kW. Имотът, върху който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение се намира в землището на гр. Стралджа и е собственост на инвеститора. Заема площ от 1.500 дка. Фундаментът на турбината ще бъде излят в земята и ще заема площ от около 64 кв. м. Максималната височина на кулата ще бъде 30 м., дължината на ротора ще е 26 м. Ветротурбината работи на автономатичен режим, а в контролера за управление на процесите има компютърна система за диагностика и автоматично регулиране. Към ветрогенератора има принадлежащ кабинет с трансформатор и ел. апаратура за присъединяване към националната електропреносна мрежа. Достъпът до площадката е осигурен от асфалтиран път. В съседство преминава 20 кV далекопровод, към който ще се включи произведената електроенергия.

М О Т И В И :
1. Инвестиционното предложение е в съответствие с изпълнение на ангажиментите на България по международни конвенции и договорености, по които е страна : VІІ рамкова Конвенция на ЕС, Протокола от Киото, Програма АЛТЕРНЕР, “Бяла книга Възобновяеми източници” /СОМ/98/599 final/ и доклада MOMBAUR НА еп-1997/.
2. Инвестиционното предложение е в съответствие със Закона за енергийната ефективност, Закона за енергетиката и с Енергийната стратегия на България.
3. Инвестиционното предложение предвижда производството на електроенергия от възобновим източник – енергия на вятъра. Няма да бъдат добивани и използвани невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзобновими физически промени в района.
4. Избраното местоположение на вятърния генератор, извън населени места, осигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум и стробоскопичен ефект на сянката при слънцегреене.
5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци.
6. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води.
7. Производството на електроенергия посредством силата на вятъра не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.
8. Няма да бъдат засегнати продуктивни земеделски земи. Засегната от строителните дейности земна повърхност е с минимална площ – около 64 кв.м.
9. Не се засягат защитени територии, представителни екосистеми и паметници на културата.
10. В границите на имотите, предвидени за реализация на инвестиционното предложение, не са установени находища и местообитания на редки и защитени видове растения и животни. Липсват научни данни за установени миграционни пътища на птиците. Според утвърдената от Народното събрание “Национална стратегия за биологичното разнообразие в България” обектът е разположен извън обсега на описаните за страната традиционни миграционни пътища – “Виа понтика”, “Виа Аристотелис” и известните в орнитологията по-малки по долината на река Тунджа южно от Ямбол и по река Марица.
11. Евентуалното въздействие върху популациите на редки и защитени видове е извън регламентираните забрани по смисъла на чл. 38, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и се ограничава в рамките на минимална по площ територия около площадките на генератора.
12. Височината на кулите, роторните перки и броя на съоръженията за производство на електроенергия (1 брой) са в долния рисков диапазон на евентуално въздействие върху прелитащи птици. Възможните фатални събития биха имали случаен и единичен характер, съизмерим с други събития, възможни и без наличието на ветрогенератори.
13. Инвеститорът е уведомил за намерението си община Стралджа и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на инвеститора или на някои от обсоятелствата, при които е било издадено настоящото решение , инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ гр. Стара Загора до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство пред Министъра на околната среда и водите в седем дневен срок или пред Окръжен съд – Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Дата : 26.05.2006 г.

Директор РИОСВ : /подпис/
(инж. П. Начева)

 26.5.2006 Регионална инспекция по околна среда гр. Стара Загора


Р Е Ш Е Н И Е № С З – 80 – ПР/2006 г.
За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 от чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство
Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за

инвестиционно предложение “Изграждане на две кули за вятърна енергийна инсталация” в имоти № № 300011 и 300020 в землището на с. Воденичане, общ. Стралджа

възложител “ЕКО ИНВЕСТ 2004” ООД, гр. Ямбол, ул. “Граф Игнатиев” бл. 58, вх. Д, ап. 102

Характеристика на инвестиционното предложение :

Инвестиционното предложение касае строителство и експлоатация на два генератора /Приложение 2, т. 3/. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира върху два съседни имота намиращи се в землището на с. Воденичане, общ. Стралджа. Имотите са отредени за “стопански двор”. Фундаментът на турбините ще бъде излят в земята. Максималната височина на кулите ще бъде 40 м. от терена , а диаметърът на ротора е 39 м. Ветротурбината работи на овтономен режим, а в контролерите за управление на процесите има компютърна система за диагностика и автоматично регулиране. Към ветрогенератора има принадлежащ кабинет с трансформатор и ел. апаратура за присъединяване към националната електропреносна мрежа. Достъпът до площадката е осигурен от полски път в много добро състояние. В съседство преминава 20 кV далекопровод, към който ще се включи произведената електроенергия.

М О Т И В И :

1. Инвестиционното предложение е в съответствие с изпълнение на ангажиментите на България по международни конвенции и договорености, по които е страна : VІІ рамкова Конвенция на ЕС, Протокола от Киото, Програма АЛТЕРНЕР, “Бяла книга Възобновяеми източници” /СОМ/98/599 final/ и доклада MOMBAUR НА еп-1997/.
2. Инвестиционното предложение е в съответствие със Закона за енергийната ефективност, Закона за енергетиката и с Енергийната стратегия на България.
3. Инвестиционното предложение предвижда производството на електроенергия от възобновим източник – енергия на вятъра. Няма да бъдат добивани и използвани невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзобновими физически промени в района.
4. Избраното местоположение на вятърните генератори, извън населени места, осигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум и стробоскопичен ефект на сянката при слънцегреене.
5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци.
6. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води.
7. Производството на електроенергия посредством силата на вятъра не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.
8. Няма да бъдат засегнати продуктивни земеделски земи – като начин на трайно ползване имотите са отредени като “свободни, негодни за земеделско ползване – стопански двор”. Самото строителство предполага ползването на минимална площ от земната повърхност – около 18 кв. М. за всеки фундамент.
9. Не се засягат представителни екосистеми и паметници на културата.
10. Инвестиционното намерение не попада на територията на елементи от националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, не е включено в Програмата КОРИНЕ биотопи, липсва в списъка на предвидените за инвентаризация места по Натура 2000 и е достатъчно отдалечено от тях като местоположение, което не предполага каквато и да е вероятност за въздействие.
11. В границите на имотите, предвидени за реализация на инвестиционното предложение, не са установени находища и местообитания на редки и защитени видове растения и животни. Липсват научни данни за установени миграционни пътища на птиците. Според утвърдената от Народното събрание “Национална стратегия за биологичното разнообразие в България” обектът е разположен извън обсега на описаните за страната традиционни миграционни пътища – “Виа понтика”, “Виа Аристотелис” и известните в орнитологията по-малки по долината на река Тунджа южно от Ямбол и по река Марица.
12. Евентуалното въздействие върху популациите на редки и защитени видове е извън регламентираните забрани по смисъла на чл. 38, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и се ограничава в рамките на минимална по площ територия около площадките на генераторите.
13. Височината на кулите, роторните перки и броя на съоръженията за производство на електроенергия (2 броя) са в долния рисков диапазон на евентуално въздействие върху прелитащи птици. Възможните фатални събития биха имали случаен и единичен характер, съизмерим с други събития, възможни и без наличието на ветрогенератори.
14. Инвеститорът е уведомил за намерението си община Стралджа и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.


Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на инвеститора или на някои от обсоятелствата, при които е било издадено настоящото решение , инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ гр. Стара Загора до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство пред Министъра на околната среда и водите в седем дневен срок или пред Окръжен съд – Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.Дата : 19.05.2006 г.Директор РИОСВ : /подпис/
(инж. П. Начева)

Оригиналът на документа се съхранява в ЦУИ при Община Стралджа.

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net