Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 133 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 3.7.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за продажба на трайно насаждение - лозе. частна общинска собственост , находящи се в с. Зимница, обл. Ямбол съгласно пазарната оценка определени от лицензиран оценител както следва:

Приложения:

Заповед

 21.6.2017  Съобщение

Съобщение за депозиран проект: ПУП-парцеларен план за проектен водопровод обслужващ хижа Люляк.

Приложения:

Съобщение

 19.6.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 14.6.2017  Съдебно решение 71 - 03.05.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 71/03.05.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Приложение

 14.6.2017  Обявление ПУП

Одобрение на ПУП - Парцеларен план за ПИ 044019 по КВС на с.Недялско за обект"Технологична връзка между транзитни газопроводи за Турция-ТГ1 и ТГ2 след кранов възел КВ9 в землище на с.Недялско

Приложения:

Обявление и решение ОбС

 14.6.2017  Обявление ПУП

Одобрение на проект за ПУП -, касаещ ПИ 000401 по КВС на с.Иречеково с отреждане "За гробищен парк"

Приложения:

Обявление и решение ОбС

 14.6.2017  Обявление ПУП

Одобрение на ПУП - План за регулация и застрояване, касаещ ПИ 109007 по КВС на с.Недялско

Приложения:

Обявление и решение ОбС

 8.6.2017  Покана
П О К А Н А

за провеждане на Общо събрание на Сдружение
с нестопанска цел „Местна Инициативна Група –
Стралджа 2016г.” /МИГ – Стралджа 2016г./Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 30.06.2017г. от 10.00ч., а при липса на кворум – от 11.00ч. в сградата на община Стралджа.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще бъде проведено при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобрение на актуализираната Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“.

2. Освобождаване на член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ и избиране на нов.

3. Други.Приложения:

Покана

 1.6.2017  Военно окръжие-конкурси

Публикувам обяви за работа и обучение на Военно окръжие-Ямбол

Приложения:

Медицински сестри
Военнослужещи
Лекари обучение
Обява за работа-военни лекари

 31.5.2017  съобщение за публично обявяване

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Приложения:

обект "Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури", с. Зимница

 31.5.2017  Съобщение

ДОКУМЕНТИ

за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”
31.05.2017г. Атанас Киров
Кмет на община Стралджа


Приложения:

CV
задание медиатор
покана медиатор
задание педагог
покана педагог

 30.5.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 5 години следните недвижими имоти-чатна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 29.5.2017 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 25.5.2017  Съобщение

Обучителни материали по проект "За по-добър живот"

Приложения:

Глобални предизвикателства
Заплахи
Инициативи Общ.Стралджа
Отпадъци
Разделно събиране на отпадъците
ЦЕННОСТИ
Човешка дейност 1
Човешка дейност 2

 28.4.2017  Обява инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение “ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ ОТ ОТПАДЪЧНА ДЪРВЕСИНА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 69660.501.2306 ПО КК НА ГР. СТРАЛДЖА, ОБЩ. СТРАЛДЖА“ с възложител «МИНСИД» ЕООД.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, ет. 2, стая № 24. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 28.04.2017г.


Приложения:

Приложение № 2
Приложения

 28.4.2017  уведомление за инвестиционно предложение

Презасаждане на лозови насаждения, изграждане на система за капково напояване, подпорна конструкция и извършване на противоерозионни агротехнически мероприятия върху площ от 90,5 дка в имот № 090004 в землището на с. Недялско

Приложения:

Вила Кибела

 21.4.2017  Протокол

Разпределения на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъди обекти в общ. Стралджа.

Приложения:

Протокол

 19.4.2017  Заповед търг

Публикувам заповед за публичен явен търг за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост находящ се в с.Зимница.
Пълния текст на заповедта в прикачения файл.

Приложения:

Заповед

 13.4.2017  Статути

Статути на Традиционния събор на народното творчество "Мараш пее 2017" и Десети конкурс – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”


Приложения:

Мараш пее
В.Стоянова

 12.4.2017  Заповед търг

Публикувам заповед за публичен явен търг за отдаване под наем на язовир.
Пълния текст на заповедта в прикачения файл.

Приложения:

Заповед
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net