Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 145 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 3.4.2017  уведомление за инвестиционно предложение

цех за производство на пелети

Приложения:

цех за производство на пелети

 28.3.2017  Покана

Покана отчет 2016

Приложения:

Покана

 10.3.2017  обявяване ПУП-ПП

транзитен газопровод за Турция

Приложения:

транзитен газопровод за Турция

 9.3.2017  Обявa

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив


Приложения:

Обявa
Обявa Стара Загора, Карлово, Казанлък, Пловдив
Заповед
Заповед сухопътни
Заповед медици
Заповед НГЧ
Заповед студенти медицина
О 68 брсс

 9.3.2017  СПРАВКА

Справка
за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения съгласно чл.26,ал.5 от ЗНА.

На 16.11.2016г. на официалния сайт на общината беше публикуван проект за Изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа, заедно с изложените мотиви към нея, като предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки в законоустановения срок от 30 дни.
Към настоящия момент не са постъпили в общинска администрация подобни становища и предложения.

 24.2.2017  Съобщение

Бюджет в системата на образованието за 2017 г.
Заповед № З-91 от 22.02.2017 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата получени по единните разходни стандарти за 2017г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към община Стралджа и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение компонентите на формулата за 2017г.

Приложения:
Заповед № З-91/22.02.2017 г.


Приложения:

Заповед

 22.2.2017  Заповед

Относно: обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост

Приложения:

Заповед

 21.2.2017  ПУП - ПП за оптичен кабел

Заповед Областен управител и обявление заповед Областен управител

Приложения:

заповед
обявление

 13.2.2017  Обявa

До 06.03.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военнослужещи за военни формирования от Сухопътните войски

Приложения:

Обявa

 9.2.2017  Покана

ДОКУМЕНТИ
за избор на медиатор в услугата „ Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”


Приложения:

Покана
Задание
СV

 16.1.2017  Заповед търг

Публикувам заповед относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

Приложения:

Заповед

 5.1.2017  Годишна програма ОС за 2017г.

Публикувам проект на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2017 Г./изготвя се на основание чл.8, ал.9 от ЗОС/ за обсъждане и предложения.


Приложения:

Годишна програма 2017г.

 4.1.2017  Заповед

Публикувам заповед РД 09-1024/29.12.2016г. на Министър Танева относно мерките за контрол, надзор и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците в България.

Приложения:

Заповед

 28.12.2016  Съобщение

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ЯМБОЛ

Приложения:

Съобщение

 27.12.2016  Обявa

Уведомяваме: Всички заинтересовани лица, че имаме инвестиционно предложение.

Приложения:

Обявa

 19.12.2016  ПоканаПриложения:

Покана

 12.12.2016  Съобщение


Уважаеми госпожи и господа,


Кмета на Община Стралджа Ви кани на заключителна пресконференция по проект:"Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол" по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, която ще се проведе на 14.12.2016.г. от 11.00 ч. в залата на Центъра за обществена подкрепа на ул.„Г.Станчев” № 2 а , гр.Стралджа.

 8.12.2016  Заповед

Публикувам заповед във връзка с чл.43, ал.2 от Наредба 10/01,09,2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Приложения:

Заповед

 23.11.2016  Съобщение

Съобщавам Ви...

Приложения:

Съобщение

 23.11.2016  Съобщение

Съобщавам Ви..

Приложения:

Съобщение
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net