Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 143 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 23.11.2016  Съобщение

Съобщаваме Ви, че с Решение 11 от Протокол 3/11.11.2016г. на ЕС при община СТралджа е приет ПУП-ПР за землището на с.Воденичане.
Целият текст на съобщението е прикачен по долу

Приложения:

Съобщение

 23.11.2016  Съобщение

Съобщаваме Ви, че с Решение 10 от Протокол 3/11.11.2016г. на ЕС при община СТралджа е приет ПУП.
Целият текст на съобщението е прикачен по долу.

Приложения:

Съобщение

 22.11.2016  Обявление

Съобщавам Ви, че в Община Стралджа е депозиран окончателен "Подробен устройствен план- Парцелен план за обект"

Приложения:

Обявление

 21.11.2016  Обява инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ“ в имот № 050018, находящ се в с. Джинот, общ. Стралджа с възложител: Илия Енчев Енев


Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «СПП», ет. 2, стая № 24. На същото място се приемат и писмени становища.Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 21.11.2016г.

 18.11.2016  Заповед

Относно: обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост

Приложения:

Заповед

 16.11.2016  Наредба №7

Проект за Промяна на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа Приета с Решение №382 от Протокол № 31 от 27.03.2014

СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Мотиви към наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа.

1.Причини, налагащи изменението на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа.

- Промяна на текстове от Закона за публичните финанси от 07.06.2016 г.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа.

- Актуализиране на Наредбата с цел разпоредбите и да бъдат съобразени с законовите разпоредби в тази връзка.

3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа.
- Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа.
- Регламентиране на нерегламентирани до настоящия момент отношения касаещи финансовата политика на общината.
- Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.


5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


Приложения:

НАРЕДБА № 7

 15.11.2016  съобщение за публично обявяване

сондаж Я-12

Приложения:

сондаж Я-12

 15.11.2016  съобщение за публично обявяване

сондаж Я-50

Приложения:

сондаж Я-50

 14.11.2016  Съобщение

ДОКУМЕНТИ

за избор на медиатор в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители за деца от 3 до 7 години” и «Индивидуална и групова работас деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”


Приложения:

документи за подбор на медиатор

 7.11.2016 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение «Модернизация на стопанството на „Зелена Странджа” ЕООД, включващо:
• СМР на животновъден обект – кравеферма за 60 крави с млеконадоен център, склад и навес в ПИ № 337, УПИ I – 337, кв. 61, по плана на село Aлександрово, общ. Стралджа, обл. Ямбол, в т.ч.: Кравеферма нова за 60 млекодайни крави; Склад нов към кравефермата; Навес разширение на съществуващия към кравефермата; Основен ремонт на съществуващия краварник и склад; Основен ремонт на съществуващи битови помещения и складова част;
• Закупуване на Технологично оборудване:
- машина за почистване на семена за фуража;
- машина за белене на семена за фуражи;
- 3бр. ел. пастири със соларно захранване, 4,6км. проводник
- стелажи;
- ел. кантар 1,5т.
- платформа 150/150см
• Изграждане на нов сондаж във базата в ПИ № 337, УПИ I – 337, кв. 61, по плана на село Aлександрово, общ. Стралджа
• Изграждане на система за капково напояване на 30 дка трайно насаждение от бадеми в имот №014011 в землището на с. Поляна, общ. Стралджа;
• Създаване на нови трайни насаждения в землището на с. Поляна, общ. Стралджа - 75дка. бадем - имоти с №№ 019004; 019049; 019050; 020026; 032030; и 20дка. орех - имот № 019018“ с възложител „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА” ЕООД.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «СПП», ет. 2, стая № 24. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 07.11.2016г.

 3.11.2016  Обява инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение “ЗАКУПУВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЛЕШНИКОВА ГРАДИНА 52,999 ДКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ШРЕДЕР И ПОЛИВНА ИНСТАЛАЦИЯ” с. Иречеково, общ. Стралджа, обл. Ямбол с възложител ЕТ «Андрей Митев Генчев».

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 03.11.2016г.

 2.11.2016  Наредба №5

Проект за промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа
СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа.

на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.


Мотиви към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа.


1.Причини, налагащи изменението Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа

- Причините за тези промени са: промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър / ЗКИР/, ДВ бр.49/2014г. и допусната явна фактическа грешка в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа приета с решение на ОбС – Стралджа №539 от протокол №42/24.03.2015 г. Променено е основанието за издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план и е пропусната услугата „ Одобряване на Подробен устройствен план “, която е на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа

- Целите , които поставяме са извършваните услуги да са съобразени със законодателството и регламентирани като такива.

3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа

- Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа

- Правилно изписване на услугата за издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план
- Регламентиране на услугата за одобряване на подробен устройствен план


5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Стралджа са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


Приложения:

НАРЕДБА № 5

 1.11.2016  Протокол

Решение на жури за награди е конкурса "Дървото на живота"

Приложения:

Протокол

 28.10.2016  Заповед

Границите на района за гр. Стралджа...

Приложения:

Заповед

 18.10.2016  Наредба №22

Проект за приемане на нова Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини на община Стралджа

СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за приемане на нова Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини на община Стралджа

на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.


Мотиви към Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини на община Стралджа

1.Причини, налагащи приемането на нова Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини на община Стралджа:

Проектът на НАРЕДБА № 22 за водене на регистър на общинските детски градини на община Стралджа, е изготвен в съответствие с влезлия в сила от 01.08.2016г. Закон за предучилищно и училищно образование, който определя единна държавна политика за осигуряването на предучилищно и училищно образование.
В съответствие с чл.25, ал.2 и чл.56 от горепосочения закон, предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на община Стралджа, а задължителното предучилищно образование и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това.

2. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини на община Стралджа:
Целта на наредбата е да се въведе единен стандарт за вписване в Регистъра на общинските детски градини, както и равен достъп до информацията в него.

3. Финансови други средства необходими за приемането на нова Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини на община Стралджа:

За приемането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини на община Стралджа:

Изготвен актуален регистър на предучилищните институции в общината.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.Приложения:

НАРЕДБА № 22

 14.10.2016  Обявление

Одобрени ПУП

Приложения:

Обявление

 14.10.2016  Съобщение

Прието техническо задание

Приложения:

Съобщение

 13.10.2016  Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ, ТРЯБВА ДА СМЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ТЯХ. ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ.

Приложения:

Съобщение

 12.10.2016  Съобщение

Съобщение

Приложения:

Съобщение

 30.9.2016  Обява инвестиционно предложение

О Б Я В АНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение “РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВОЛОВЪДЕН КОМПЛЕКС „МУРРА-2002, С. ЛОЗЕНЕЦ” с възложител «МУРРА-2002» ООД.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 30.09.2016г.

Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net