Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 134 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 21.9.2016  Обява инвестиционно предложение

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение “ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ - СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИРЕЧЕКОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, МЕСТНОСТ „СТАРИ ЛОЗЯ“, ГЕОРГИЕВИЯ ИГРЕК“, „КАЙНАЦИТЕ“ И „ЛОЗЕНСКА ЧЕШМА” с възложител ЗП Росица Петкова Стоева.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 21.09.2016г.

 21.9.2016  Заповед

Ha ocнование чл. 44,ал.2 OT 3MCMA, чл.23, aл.1,т.1 oт НУРВИДГТДОСПДНГП във
връзка c проведения нa16.09.2016r.открит конкурс c предмет: "Извършване нa
услугите: ceч, извоз , сортиране и рампиране нa маркирана дървесина до временен
склад от Обект 1601/отдели/подотдели:143p, 217в,227a,227б,297a в землището на
селата:Палаузово, Войника, Поляна и
Обект 1602 /отдели/ подотдели :234a, 234б,234в,235г,236a,297a в землището на с.Каменец, община Стралджа
обявявам класирането съгласно прикачената заповед


Приложения:

Заповед

 14.9.2016  съобщение за публично обявяване

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение “СЪЗДАВАНЕ НА БАДЕМОВИ НАСАЖДЕНИЯ – 20 ДКА И НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЛАВАНДУЛА – 40 ДКА, ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА / ТРАКТОР /, ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО И ИНВЕНТАР ЗА ОБРАБОТКАТА ИМ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА И КАПКОВА СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВОДЕНИЧАНЕ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА” с възложител Радомир Стоянов Ангелов.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 14.09.2016г.

 2.9.2016  Проект за промяна на Наредба № 12

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа


СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Мотиви към наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

1.Причини, налагащи изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

- Промяна на текстове от Закона за местните данъци и такси от 07.06.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

- Актуализиране на Наредбата с цел разпоредбите и да бъдат съобразени с законовите разпоредби в тази връзка.

3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.
- Към настоящия момент регистрираните лица извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на общината са три, което ще отнеме малък финансов ресурс за приемане, обработване на декларации и събиране на дължимия данък от наличния персонал в отдел Местни приходи.
Средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет

4. Очаквани резултати от изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.
- Обективно облагане доходите на група данъчно задължени лица.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


Приложения:

Проект Наредба №12

 2.9.2016  Обява инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение “ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ - СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ПЛОЩ ОТ 4,0494 ХА, ЗЕМЛИЩЕ ГР. СТРАЛДЖА, МЕСТНОСТ „ОРМАН АРАС” с възложител Иван Кирилов Лазаров.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 02.09.2016г.

 2.9.2016  Заповед

Община Стралджа, обявява открит конкурс на 16.09.2016г. от 14,00часа за услуга: сеч, извоз, сортиране, рампирани на маркирани дървесина в общински горски територии

Приложения:

Заповед

 1.9.2016  уведомление за инвестиционно предложение

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в част от населените места на община Стралджа”
Инвестиционното предложение е с цел осигуряване на цялостна рехабилитация и реконструкция на избрани главни улични артерии с оглед недопускане влошаване на пътнотранспортните характеристики на пътната конструкция. С реализирането на проекта следва да се приведат улиците в необходимото експлоатационно състояние за провеждане на автомобилното движение и пешеходния поток при максимални условия на безопасност и комфорт. Съществуващата пътна настилка е с множество мрежовидни пукнатини, напречни и надлъжни неравности и големи деформации на настилката. Съществуващите бетонови бордюри и тротоари в по-голямата си част са в лошо състояние. По – голямата част от улиците са със земна настилка и при тях се изпълнява нова пътна конструкция. Обект на инвестиционното предложение са улици в следните населени места в общината: Стралджа, Зимница, Лозенец, Воденичане, Войника, Каменец и Иречеково.
С това инвестиционно предложение ще се кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020г.

 31.8.2016  уведомление за инвестиционно предложение

„Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа”
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътищата разглеждани в настоящия проект.
Инвестиционното предложение касае следните участъци от общински пътища:
• Път JAM1052 /І-7, Петолъчката-Ямбол/-Зимница-Чарда-Джинот-JАМ2058 oт km 0+000 до km 4+000
• Път JAM2060 /JАМ1059, Стралджа-Атолово/-Маленово oт km 0+000 до km 4+640
• Път JAM3050 /II-53, Калчево-Войника/-Тамарино-Саранско-Граница общ.(Стралджа-Тунджа)-Сламино -Каравелово -/I-7/ oт km 0+000 до km 3+000
• Път JAM2057/ІV-79325/ІІІ-707 Воденичане –Палаузово/ - Иречеково/ ІІІ-7072/ oт km4+867 до km 5+565
С това инвестиционно предложение ще се кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020г.

 30.8.2016  уведомление за инвестиционно предложение

„Обследване и доизграждане на смесена канализация, водопроводна мрежа и ПСОВ в с. Зимница, общ. Стралджа”,
ПОДОБЕКТ: ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА“

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на водопроводни клонове (с ф<160мм) по цялата улична мрежа на с. Зимница. След полагане на водопровода ще бъде възстановена уличната настилка, а някои от улиците ще бъдат изцяло преасфалтирани. Общата дължина на подменения водопровод е 25 952 м.
С това инвестиционно предложение ще се кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020г.

 29.8.2016  Заповед

Относно: обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост

Приложения:

Заповед

 29.8.2016  Заповед

Относно: обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост

Приложения:

Заповед

 17.8.2016  Покана

Община Стралджа Ви кани да присъствате на обществени обсъждания на разработваната Стратегията за ВОМР на МИГ – Стралджа 2016г.

Приложения:

Покана

 17.8.2016  Заповед

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

Приложения:

Заповед

 16.8.2016  Промяна на Наредба 5

Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Мотиви към проекта на наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

1.Причини, налагащи изменението Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
- Причините налагащи изменението на наредбата са свързани с образуваното пред Административен съд гр.Ямбол, административно дело № 67/2016г. Окръжна прокуратура гр.Ямбол атакува текстове от наредбата, с аргумент за противозаконност на текстове от настоящата наредба.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
- актуализиране на Наредбата с цел разпоредбите и да бъдат съобразени с законовите разпоредби в тази връзка.

3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
- Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
- Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


Приложения:

Проект

 10.8.2016  Промяна на Наредба 6

Проект за изменение на Наредба № 6 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа

СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Наредба № 6 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа
на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.


Мотиви към проекта на наредба за изменение на наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа.

1.Причини, налагащи изменението Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа.

- Причините налагащи изменението на наредбата са свързани с образуваното пред Административен съд гр.Ямбол, административно дело № 158/2016г. Окръжна прокуратура гр.Ямбол атакува текстове от наредбата, с аргумент за противозаконност на текстове от настоящата наредба.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа.- актуализиране на Наредбата с цел разпоредбите и да бъдат съобразени с законовите разпоредби в тази връзка при пълно спазване принципа за свободна стопанска дейност, обективно подобряване на възможности на гражданите за заявяване издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Стралджа.


3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа.

- Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа.

- Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други и подобряване на достъпа за заявяване издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Стралджа.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Стралджа са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


Приложения:

Проект

 9.8.2016  уведомление за инвестиционно предложение

уведомление

Приложения:

Внедряване на гарови централизации в 18 гари по железопътната линия Пловдив – Бургас и инсталиране на диспечерска централизация

 8.8.2016  обява проект СОЗ

водоснабдяване с. Каменец

Приложения:

СОЗ на извор за водоснабдяване на с. Каменец

 8.8.2016  Промяна на Наредба 17

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община СтралджаСЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа
на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.


Мотиви към наредба за изменение и допълнение на наредбата за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа.

1.Причини, налагащи изменението Наредба за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа.

- Причините налагащи изменението на наредбата са масовите опити на голяма част от собствениците на ППС с животинска тяга да заобикалят разпоредбите на досегашната Наредба и да не спазват изискването да поставят регистрационните табели на ППС. Има констатирани случаи на размяна или частично унищожаване на табели, с цел затрудняване индентификацията от контролиращите органи упълномощени по изпълнението на Наредба № 17 и Закона за движение по пътищата.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа.

- Целите , които поставяме са собственикът на ППС с животинска тяга да обозначи с перманентна маркировка номера на ППС на три места, като по този начин ще се преустановят опитите за размяна на номерата и ще се улеснят контролиращите органи упълномощени по изпълнението на Наредба № 17 и Закона за движение по пътищата да установяват собствениците на ППС с животинска тяга.

3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредбата за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа.

- Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението на Наредба за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа.

- Спиране на опитите за размяна на регистрационните табели или частично унищожаване.
- Намаляване опитите за нерегламентирано движение на ППС с животинска тяга.
- Намаляване на битовата престъпност и кражбите на земеделска продукция

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени на Наредба за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


Приложения:

Проект

 4.8.2016  Проект на Стратегия

Проект за приемане на Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016-2020 година) в Община Стралджа
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016-2020 година) в Община Стралджа
на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.
Мотиви към Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016-2020 година) в Община Стралджа
1.Причини, налагащи Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016-2020 година) в Община Стралджа:
В изпълнение на чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/, във връзка с чл. 36 б, ал. 1, ал. 2 иал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/, е разработен проект за Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016г.-2020 г.) в Община Стралджа.
2. Цели, които се поставят с Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016-2020 година) в Община Стралджа:
Общинска стратегия за развитие на социални услуги има за цел да подпомогне общината в усилията й да предоставя по-качествени услуги на гражданите си, да води политика, одобрявана и очаквана от тях и изразява желание за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи и индивиди в риск.
3. Финансови други средства необходими за Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016-2020 година) в Община Стралджа:

За приемането на стратегията не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.
4. Очаквани резултати от Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016-2020 година) в Община Стралджа:
-Създаване на условия за предотвратяване на рисковите фактори, водещи до социална изолация. Подкрепа за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи.
-Подобряване качеството на живот на деца и възрастни от деинституционализирани, от специализирани институции, съобразно техните специфични потребности и подобряване качеството им на живот, чрез осигуряване на алтернативни форми на грижи.
-Създаване на ефективна система за развитие на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги в община Стралджа
-Повишаване ефикасността на услугите и допълване наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.


Приложения:

Проект
Таблица

 3.8.2016  Наредба №21

Проект за приемане на нова Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Стралджа


СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за приемане на нова Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Стралджа
на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.


Мотиви към Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Стралджа

1.Причини, налагащи приемането на нова Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Стралджа:

В сила от 01.08.2016г. е Закона за предучилищното и училищно образование, който определя единна държавна политика за осигуряването на предучилищно и училищно образование.
В съответствие с чл.25, ал. (2) и чл.56 от горе посочения закон, предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на община Стралджа, а задължителното предучилищно образование и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това.
Във връзка с изискванията на чл. 59, ал. (2) от Закона за предучилищното и училищно образование, условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини се определят с наредба на общински съвет.

2. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Стралджа:
Целта на наредбата е да се осигури равен достъп на децата от предучилищна възраст за постъпването им в образователните институции на територията на община Стралджа.

3. Финансови други средства необходими за приемането на нова Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Стралджа:

За приемането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Стралджа:

Очакван сто процентов обхват на децата подлежащи на задължително предучилищно образование.
Намаляване движението на децата от една учебна институция в друга.
Оптимизиране на работата в учебните институции.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.Приложения:

Проект
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net