Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 135 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 27.7.2016  уведомление за инвестиционно предложение

„Допълнително водохващане от сондаж Я-12 и Я-50 от находище на минерална вода „Стралджа“ за енергоефективно използване на геотермалната вода в съществуващите отоплителни системи на сгради, общинска собственост“ - възложител Община Стралджа

Резюме на предложението:
Министерството на околната среда и водите е предоставило безвъзмездно с Решение № 57 / 16.02.2011г. на Община Стралджа находище на минерална вода „Стралджа” за управление и ползване. В находището има следните водовземни съоръжения: Сондаж № Р–1хг, Сондаж №Я-2, Сондаж № Я-12 и Сондаж № Я-50.

Към настоящият момент се изпълнява проект „Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр. Стралджа“, предметът на който касае изграждане на инфраструктура за използване на геотермалната енергия от Сондаж № Р–1хг за отопление на публични общински обекти от образователния сектор – СОУ „П. К. Яворов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ЦДГ „Здравец” и ЦДГ „Мати Рубенова”, всички находящи се на територията на гр. Стралджа, община Стралджа.
В близост до Сондаж № Р–1хг се намират два от другите сондажи от находище на минерална вода „Стралджа“ - сондажи Я-12 и Я-50. Настоящото инвестиционно предложение предвижда допълнително водохващане от тези два сондажа, с цел повишаване на дебита на геотермалната вода в изграждащия се в момента водопровод и използването и за отопление и в други три сгради, общинска собственост, а именно – сградата на общинска администрация, сградата на Център за обществена подкрепа и сградата за интегрирани социални услуги, находяща се в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Минералните води от сондажите, които са на самоизлив, ще бъдат хванати и с повишаваща налягането помпа, отведени с топлоизолиран водопровод до котелните на съответните обекти. Дължината на новоизградената водопроводна мрежа за минералната вода извън регулация ще е около 800 метра, а в регулация се предвиждат само отклонения от изграждащата се в момента мрежа с дължина около 50 метра. Във всеки конкретен обект ще се монтира топлообменник, който да подгрява водата в съществуващите отоплителни инсталации. Отработените количества вода ще се отвеждат в канализацията на гр. Стралджа.

 25.7.2016  Заповед

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи- частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището с. Иречеково и с. Маленово общ. Стралджа.

Приложения:

Заповед

 15.7.2016  съобщение за публично обявяване

продължение на разрешително

Приложения:

Винарска изба

 13.7.2016  Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

поради постъпило едно CV от кандидат за избор на ръководител в услугата „Управление и функциониране на услугите – Услуги с малък капацитет” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, което е оттеглено на 13.07.2016г.

удължавам срока за приемане на документи
до 22.07.2016година
13.07.2016г. Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

 13.7.2016  Обява инвестиционно предложение

оранжерия с капково напояване - с. Джинот

Приложения:

Приложение № 2

 12.7.2016  Съобщение

Протокол от 22.06.2016г. за разпределение на имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ за стопанска 2016/2017 година на територията на област Ямбол.

Приложения:

Протокол

 12.7.2016  Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

поради не постъпили CV от кандидати за избор на
специалисти за предоставяне на услугите „Психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, за позиции стоматолог и акушерка по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

удължавам срока за приемане на документи
до 31.07.2016година
11.07.2016г. Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

 5.7.2016  Заповед

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество - частна общинстка собственост в пакет

Приложения:

Заповед

 30.6.2016  Заповед

Нареждам: да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем, за срок от 6 години следните недвижими имоти - частна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 28.6.2016  съобщение за публично обявяване

разрешително за водовземане - с. Недялско

Приложения:

съобщение

 28.6.2016  съобщение за публично обявяване

разрешително за ползване на воден обект - с. Войника

Приложения:

съобщение

 28.6.2016  съобщение за публично обявяване

разрешително за ползване на воден обект - с. Поляна

Приложения:

съобщение

 27.6.2016  Покана

ДОКУМЕНТИ

за избор на педиатър, гинеколог, медицинска сестра, акушерка, психолог, юрист, социален работник – 2бр., медиатор – 2бр. в услугите „Психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” , „Семейно консултиране и подкрепа” и «Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

27.06.2016г. Атанас Киров
Кмет на община Стралджа


Приложения:

CV
документи за подбор на акушерка
документи за подбор на гинеколог
документи за подбор на медиатор 1
документи за подбор на медиатор 2
документи за подбор на медицинска сестра
документи за подбор на педиатър
документи за подбор на психолог
документи за подбор на социален работник 1
документи за подбор на социален работник 2
документи за подбор на юрист
Удължаване срока за набиране на документи 1
Удължаване срока за набиране на документи 2
Удължаване срока за набиране на документи 3

 27.6.2016  Покана

ДОКУМЕНТИ

за избор на педиатър, медицинска сестра, стоматолог и медиатор в услугата „ Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”
27.06.2016г. Атанас Киров
Кмет на общината


Приложения:

CV
документи за подбор на педиатър
документи за подбор на медицинска сестра
документи за подбор на стоматолог
документи за подбор на медиатор

 27.6.2016  Покана

ДОКУМЕНТИ

за избор на педагог и медатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”
27.06.2016г. Атанас Киров
Кмет на община Стралджа


Приложения:

CV
документи за подбор на медиатор
документи за подбор на педагог

 27.6.2016  Покана

ДОКУМЕНТИ

за избор на ръководител и хигиенист в услугата „ Управление и функциониране на услугите – Услуги с малък капацитет” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”
27.06.2016г. Атанас Киров
Кмет на община Стралджа


Приложения:

CV
документи за подбор на ръководител
документи за подбор на хигиенист

 2.6.2016  Обява инвестиционно предложение

Приложение № 2

Приложения:

“ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ” на имоти с №090008 и №090010 с обща площ 265,108 дка в землището на с. Недялско, общ. Стралджа с възложител “Вила Кибела“ ЕАД

 1.6.2016  Търг

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 1 и чл. 72 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 91 от Протокол № 7/04.05.2016 г.на ОбС-Стралджа

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на следните недвижими имоти:

1. Язовир с им. № 000177 намиращ се в землището на с. Богорово, Община Стралджа, с водна площ 136.849 дка.
Начална тръжна цена 1779.00 лв. без ДДС.
2. Язовир с им. № 000185 намиращ се в землището на с. Александрово, Община Стралджа, с водна площ 0.938 дка.
Начална тръжна цена 13.00 лв. без ДДС.
3. Част от ПИ № 000048 е оформена като водоем с площ от 5 дка, намиращ се в землището на с. Джинот местност Чеира, Община Стралджа.
Начална тръжна цена 65.00 лв. без ДДС.


Приложения:

Заповед

 31.5.2016  съобщение за публично обявяване

водовземане от подземни води

Приложения:

винарска изба Стралджа

 31.5.2016  Съобщение

Протокол: за разпределяне на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа

Приложения:

Протокол
Протокол 31.05.16
Протокол 08.06.2016
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net