Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 135 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 25.5.2016  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

Договор № Д-75/08.02.2016г. с предмет "Услуга по експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионално депо за неопасни отпадъци на общините - Ямбол, Нова Загора, Тунджа и Стралджа по единни цени за срок от 60 месеца"


Приложения:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

 25.5.2016  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

Договор Д- 1033/30.11.2015г. - Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани и рециклеруеми отпадъци от общините- Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”


Приложения:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

 19.5.2016  съобщение за публично обявяване

разрешително за ползване на воден обект

Приложения:

язовир Иречеково ПИ 000264

 12.5.2016  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

Договор Д- 1033/30.11.2015г. - Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани и рециклеруеми отпадъци от общините- Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”

Приложения:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

 12.5.2016  Обява инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия /преустройство на част от съществуваща сграда/ за преработка на етерично – маслени култури, различни видове, с приблизителен капацитет от 2 дестилационни апарата па 2,5 м3, кохобационна колона, съдове и екипировка, съгласно технологичните изисквания и водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води – тръбен кладенец в имот № 040019 в землищено на с. Зимница, Община Стралджа“ с възложител ЗП Румен Петров Жеков.

Приложения:

Информация по Приложение № 2

 3.5.2016  Заповед

Относно: Отдаването под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд.

Приложения:

Заповед

 28.4.2016  Обявление

Kорекция р.Мараш

Приложения:

Обявление

 26.4.2016  Съобщение

Протокол: за разпределяне на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа

Приложения:

Протокол

 21.4.2016  съобщение за публично обявяване

за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Приложения:

язовир Люлин

 20.4.2016  Съощение

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община СтралджаСЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа
на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.


МОТИВИ:
Към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа

1.Причини, които налагат приемането
Мотивите ми за тези промени са свързани с един от основните проблеми при съхранението на държаните по смисъла на чл.22а от Наредбата ППС с животинска тяга. Глобите налагани на основание, чл.20, ал.1 от същата са в размер на 100лв., като само малка част от тях са заплатени от собствениците на задържаните нерегистрирани ППС. Зачестиха случаите в които „собствениците” предприемат насилствени действия спрямо пазачите , както и разрушаване на оградните съоръжения с една единствена цел – противозаконно да отнемат задържаните каруци, като не заплатят наложените санкции. С оглед на всичко гореизброено следва да се предприемат действия отговарящи на очакванията на жителите на община Стралджа, както и създаването на процедурни действия по разпореждането със задържаните ППС.
2.Целите, които се поставят
Собственикът на задържаното по чл.22а ППС теглено с животинска тяга ще бъде длъжен да предприеме законосъобразни действия по освобождаването му в срок до 30 дни, считано от датата на влизане на НП в сила.
След изтичане на срока по ал.3, ако не са предприети законосъобразни действия от страна на собственика на задържаното ППС, със заповед на кмета на общината задържаното ППС теглено с животинска тяга ще се предава на лицензиран пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Получената сума ще се внася по специално открита за целта сметка на община Стралджа. Ежегодно в края на всяка календарна година средствата постъпили по тази сметка ще се използват само и единствено за благотворителни цели.”


3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на новата уредба
Няма необходимост от финансови средства за прилагането на новата уредба, но прилагането и е свързано с косвени разходи, обвързани с издръжката на дейността – консумативи, материално обезпечаване, човешки ресурс и други.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Очаквания резултат е регулиране на неуредените до настоящия момент отношения..
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлагания проект е съобразен с действащото към момента Законодателство в тази област, поради което същото е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.


АТАНАС КИРОВ
Кмет на община Стралджа

Приложения:

Проект Наредба №17

 20.4.2016  Съощение

ПРОЕКТ ЗА НОВА НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за нова Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост
на адрес:
Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.


МОТИВИ:
Към проекта за нова Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат приемането
Законът за общинската собственост дава пълномощия на всеки Общински съвет да определи в изрична наредба редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината.
Общински съвет се е възползвал от това си право през 2008 година, като е приел на своя сесия Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. В годините досега наредбата е претърпяла няколко изменения и допълнения, обусловени от икономическият живот в страната и в община Стралджа. Променяно е и приложението към наредбата.
В Наредбата се съдържат и доста текстове, които не съответстват със Закона за общинската собственост. Цели на новата уредба е да се преодолее това противоречие, както и да се актуализират неясните текстове от старата наредба.
В проекта за наредба е внесена и корекция в приложението във връзка с отчетената инфлация от НСИ от 2012 до 2015 г.
2.Целите, които се поставят
Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на новата уредба
Няма необходимост от финансови средства за прилагането на новата наредба, но прилагането и е свързано с косвени разходи, обвързани с издръжката на дейността – консумативи, материално обезпечаване, човешки ресурс и други.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Очаквания резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредбата с действащата нормативна уредба и усъвършенстване на обслужването на гражданите и бизнеса и ефективно управление на общинската собственост.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлагания проект за нова Наредба касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.


АТАНАС КИРОВ
Кмет на община Стралджа

Приложения:

Проект Наредба №2

 14.4.2016  Съобщение

ПРОЕКТ!!!!!
/средствата за полските пазачи са за сметка на кооп, зем. производители и други собственици на земеделски земи и община/
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проек: НА НАРЕДБА за охрана и опазване на селскостопанското имущество в община Стралджа
В срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

МОТИВИ
ОТНОСНО: Разработването на наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество в община Стралджа

Настоящите мотиви са изготвени на осн. чл.28 от ЗНА
Наредбата е разработена на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗОСИ и след проведени срещи между Общинска администрация, общински съветници, земеделци и животновъди. Съгласувана е с представители на РУ-Стралджа и е изготвена в съответствие със Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ и Правилника за прилагане на Закона за опазване на селскостопанското имущество.
Целта на Наредбата е предотвратяване и ограничаване на престъпления, свързани с повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания на селскостопанско имущество. Необходимостта от изготвянето и приемането на настоящата наредба и присъствието на охрана, каквито ще са полските пазачи и доброволните сътрудници, е продиктувана от настъпването на активния селскостопански сезон и проблемите, свързани с унищожаване на засети земеделски земи и друго селскостопанско имущество на територията на община Стралджа.
В Наредбата подробно и ясно са регламентирани организирането и поддържането на полската охрана, нейните права и задължения във връзка с осъществяването на превенция, контрол и охрана на земеделските земи и селскостопанската продукция.
Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни и общодостъпни права и задължения на органите по охрана на селскостопанското имущество. Налагането на санкции при констатирани нарушения ще доведе до по-стриктно спазване на установените с Наредбата правила и норми и до минимизиране на нарушенията, свързани с унищожаване на селскостопанската продукция. Въвежда се механизъм, при който кмета на общината или кметството могат да организират охраната на селскостопанското имущество от полски пазачи или доброволци при заявено желание от собствениците или ползвателите, които не са организирали опазването му по друг начин. Предлага се кмета на общината или кметството да сключват договори с полските пазачи за опазване на селскостопанското имущество, както и да определят доброволците. За финансовото обезпечаване на тази дейност се предлага лицата, ползващи тази услуга да заплащат такса в размер и по ред, определени с наредбата. Предвижда се таксите да се събират в специална сметка на общината и да се използват за издръжка на полските пазачи и доброволците, както и за други дейности свързани с охраната на селскостопанското имущество. С тази цел сумите от събраните глоби за нарушения на ЗОСИ ще постъпват по бюджета на административнонаказващия орган – кмета на общината.
Финансовите средства, необходими за прилагането на новата Наредба ще постъпват от годишни такси от кооперации, земеделски производители и частни стопани, годишни вноски от общинския бюджет. Разходването на средствата ще бъде за заплати и осигурителни вноски на полски пазачи, униформено облекло, помощни средства на полски пазачи, разходи за вещи лица и специалисти, участващи в комисии, разходи за горива, разходи за общински /кметски/ капани и други свързани с дейността по охрана. За набраните и изразходвани средства Общинска администрация ще съставя ежегодно план-сметка.
Изработването на тази наредба е в изпълнение и на поетите ангажименти в предизборната кампания от страна на настоящия кмет Атанас Киров.


Атанас Киров
Кмет на община Стралджа.Приложения:

Съобщение

 29.3.2016  Заповед

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот и общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Приложения:

Заповед

 25.3.2016  Обява

О Б Я В А
ОБЩИНА СТРАЛДЖА, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВОДЕЩ ПАРТНЬОР И БЕНИФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА ПРСР 2014-2020г. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016Г."


Приложения:

Обява
Рег форма Бизнес
Рег форма НПО

 25.3.2016  Покана

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
Уважаеми граждани на Община Стралджа,
След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на Община Стралджа, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.


Приложения:

Покана

 24.3.2016  ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

Договор № Д-75/08.02.2016г. с предмет "Услуга по експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионално депо за неопасни отпадъци на общините - Ямбол, Нова Загора, Тунджа и Стралджа по единни цени за срок от 60 месеца"

Приложения:

ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 24.3.2016  ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

Договор Д- 1033/30.11.2015г. - Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани и рециклеруеми отпадъци от общините- Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”


Приложения:

ИНФОРМАЦИЯ ПЛАЩАНЕ

 16.3.2016  ОТЧЕТ за 2015г.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект на ОТЧЕТ за 2015г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2014г. – 2020г. И НЕРАЗДЕЛНАТА ЧАСТ ОТ НЕЯ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2014г. – 2020г.


В срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа.


Приложения:

ОТЧЕТ

 15.3.2016  Проект на ГОДИШЕН ДОКЛАД

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект на ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 2014 – 2020 г. за период 01.01. 2015 г. - 31.12.2015 г.

В срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа.Приложения:

Проект

 14.3.2016  Проект за изменение

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за промяна на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа


В срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа.Приложения:

Проект
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net