Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 131 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 11.3.2016  Уведомление за инвестиционно предложение

Овцеферма с. Маленово

Приложения:

Обява за инвестиционно предложение за овцеферма с. Маленово

 11.3.2016  Обществено обсъждане

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проек: НА НАРЕДБА НОМЕР 2 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа.


Приложения:

Съобщение

 9.3.2016  Покона

Председателя на Общинския съвет - Стралджа, г-н Живко Ангелов, поканва всички граждани на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2015 година, което ще се проведе на 17.03.2016г. от 15:00 часа в клуба на пенсионера в гр. Стралджа.

Приложения:

Покана

 9.3.2016  Уведомление за инвестиционно предложение

Дестилерия и водовземане - с. Зимница

 7.3.2016  Заповед

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

 1.3.2016  Бюджет 2016

На основание чл.97 от Закона за публичните финанси публикувам приетия бюджет на община Стралджа за 2016 г.

Приложения:

Решение
Бланка

 25.2.2016  Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В АНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение „Изграждане на междусистемна газова връзка Турция - България“, фаза предпроектно проучване“ с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 25.02.2016г.Приложения:

обява Булгартрансгаз

 22.2.2016  Уведомление за инвестиционно предложение

Автомагистрала Русе - Велико Търново

Приложения:

Реконструкция на мост над р. Мараш

 19.2.2016  съобщение за публично обявяване

Корекция река Мараш

Приложения:

Ползване на повърхностен воден обект - корекция р. Мараш

 18.2.2016  Бюджет в системата на образованието за 2016 г.

Бюджет в системата на образованието за 2016 г.
1. Заповед № З-102 от 17.02.2016 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата в системата на образованието за 2016 г. в община Стралджа
2. Правила за разпределение на средствата в системата на образованието за 2016г. в община Стралджа


Приложения:

Заповед
Правила

 17.2.2016  съобщение за публично обявяване

Разрешително за водовземане от подземни води

Приложения:

Съобщение за обявяване на Разрешително за водовземане от подземни води

 16.2.2016  решение на ОбС

Община Стралджа обявява Решение № 37 на ОбС относно определените пасища, мери и ливади за стопанската 2016-2017 г. от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ.
Кмет на община Стралджа: Ат. Киров

Приложения:

Съобщение

 15.2.2016  Обществено обсъждане

Имам удоволствието да Ви поканя на среща за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за закупуването на три броя лекотоварни автомобили за нуждите на звената Социален патронаж в община Стралджа, на стойност 62 500 лв.
Общественото обсъждане ще се състои на 23.02.2016г. от 15,00ч. в Клуба на пенсионера гр.Стралджа.
Поканата е прикачена към съобщението

Приложения:

покана

 4.2.2016  Заповед

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следният недвижим имот публична общинска собственост:

Приложения:

Заповед

 4.2.2016  Заповед

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.61, ал.1 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение №26 от Протокол №3/22.12.2015 г. на ОбС-Стралджа.

Н А Р Е Ж Д А М :
Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години следните недвижими имоти:


Приложения:

Заповед

 28.1.2016  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

Договор Д- 1033/30.11.2015г. - Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани и рециклеруеми отпадъци от общините- Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”

Приложения:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

 27.1.2016  съобщение за публично обявяване

водовземане от подземни води

Приложения:

сондаж на територията на стадион, гр. Стралджа

 25.1.2016  Уведомление за инвестиционно предложение

Водовземане от повърхностен воден обект - язовир имот №00014, землище с. Люлин

Приложения:

Водовземане от повърхностен воден обект - язовир имот №00014, землище с. Люлин

 25.1.2016  съобщение за публично обявяване

Относно издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Приложения:

водовземане на подземни води

 22.1.2016  ОБЯВЛЕНИЕ

Кметът на Община Стралджа Атанас Киров обявява процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа". Обявлението и заявлението за кандидатстване са прикачени към съобщението. Крайният срок за прием на заявления се удължава до 29.01.2016.

Приложения:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net