Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

30 Ноември 2015 г. сайта разглеждат 15 посетители

добави в предпочитани Местни избори и национален референдум 2015
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 27.11.2015  По джинотски


© Straldzha.net

От всичките около 250 жители на с.Джинот четирима са по-особени. И към тях отношението е по-различно. Защото и те самите влизат в живота на селото по свой си начин, заради красотата, добротата и скопостта на местни девойки. Като поклон за този избор и заради търпението да бъдат „поканени” зетьове близо половин век, джинотци им организираха един незабравим празник. За да се разнесе по-далеч славата на „завряните”, за да се умножи уважението към тези момчета, домакините поканиха гости от клуб „Дълголетие” Стралджа.
Главните герои, кмета и попа, оригинално „въведоха” на сцената поканените зетьове Вълчо Михов, Ганчо Енчев, Георги Вълков и Йордан Златев. Щат не щат, припотявайки се от вълнение и притеснение, трябваше да си припомнят 60-те години на миналия век когато, запленени от красотата на джинотки, пренебрегват традицията да отведат булката в своя дом, и показват, че от дето е жената от там е и родата.
Вечерта продължи с още едно трогателно събитие. Златна сватба отбелязаха невероятната Николина Филипова, председател на пенсионерския клуб и съпруга й Георги. Пред домакини и гости заедно с кумовете двойката препотвърди брачния договор пред кмета Георги Василев, казаха си отново заветното „да”, размениха пръстени с обещание още 50 години да вървят напред заедно, с любов и вяра. Повече за красивия празник - в следващия брой на в."Стралджански вести"./Галерия/

 26.11.2015  Второто заседание


© Straldzha.net

Живко Ангелов, председател на новия ОбС в Стралджа, е вносител на проекта за Правилник за организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, който предстои да се обсъжда и гласува от съветниците на първото редовно заседание на ОбС , планирано за 3 декември от 9,00 ч. Дневният ред е от 18 точки. Г-н Ангелов ще предложи състава на Постоянните комисии и зам.председател на ОбС. Той ще направи предложенията за определяне възнаграждението на председателя на ОбС и общинските съветници и за утвърждаване на основна месечна заплата на кмета на общината. На вниманието на съветниците ще бъде и предложението на Койка Тодорова, зам.кмет, относно основната месечна заплата на кметовете на кметства и утвърждаване броя на кметските наместници. Очаква се избор на представители на ОбС Стралджа в НСОРБ и делегат и негов заместник в Общото събрание на РАО”Тракия” както и представител в Областния съвет за развитие – Ямбол. В дневния ред са включени още докладни записки за избор на постоянна комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси на общински съветници, определяне на постоянна комисия за разглеждане заявленията на граждани за отпускане на еднократни финансови помощи. Съветниците ще си кажат думата за състава на местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове както и предоставяне позиция и мандат за заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К – Ямбол. Предстои избиране и на представител на общината в ОС на акционерите на МБАЛ”Св.Пантелеймон” АД Ямбол.

 26.11.2015  В подкрепа


© Straldzha.net

Здравните медиатори към община Стралджа Благовеста Георгиева и Мильо Добрев се включват активно в подкрепа на инициативата за сериозни грижи към неосигурените бременни жени. Според тях Наредба 26 на МЗ за доболнична помощ на здравно неосигурените бременни жени не се прилага защото няма достатъчно информация за нея. Обръщайки вниманието към този не маловажен документ медиаторите настояват жените, които очакват своя рожба и са здравно неосигурени, да се ползват от безплатен първичен медицински преглед, който да се заплаща от Здравната каса. В тази връзка медиаторите от Стралджа ще подпишат петицията по инициатива на Сдружение „Ларго” и подкрепяна от всички техни колеги у нас, че в изпълнение на Наредбата не е достатъчен един преглед плюс незначителен брой изследвания на тези бременни.

 25.11.2015  Статут на коледарски празник


© Straldzha.net


ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр. Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/ 64-64 ,
факс : 64-04,
e-mail:straldjainf@yahoo.comС Т А Т У Т

Общинският коледарски празник в град Стралджа се провежда всяка година и има за цел да съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани със зимните народни празници, да съдейства за развитието на националното ни песенно и танцово изкуство, да спомага за приобщаването на младите към културните ценности.

Празникът има конкурсен характер.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

Организатори на празника са Община Стралджа и НЧ “Просвета - 1892”–гр. Стралджа. Те съставят програмата на празника и реда за явяване на групите по предварително подадени заявки за участие.

Общинския коледарски празник „Стралджа'2015” ще се открие на 18.12.2015г. /петък/ от 15.00ч. на сцената на НЧ “Просвета - 1892” – гр. Стралджа.
Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резултатите от класирането до един час след приключването на празника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително обявеният ред за явяване на групите ще бъде спазен стриктно. Ръководителите потвърждават участието на групите пред организаторите най-малко 30 минути преди началото на празника.

Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата в деня на празника.

Заявки за участие се подават до 11 декември 2015 г. на адрес:
гр. Стралджа ул. “Хемус” 12
Общинска администрация, Отдел “ОКЗСД
За допълнителна информация и справка: тел.: 04761 - 64/ 68

Пристигнали заявки след обявената дата не се включват за участие в празника.


Разходите по пребиваването на участниците са за сметка на
организациите и институциите, на които са представители.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ


КОЛЕДАРСКИТЕ КОЛЕКТИВИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА ИЗПЪЛНЯВАТ ДО 3 ПЕСНИ, БЛАГОСЛОВИЯ И ФРАГМЕНТИ ОТ ОБИЧАЯ „КОЛЕДУВАНЕ” – В РАМКИТЕ ДО 10 МИНУТИ. КОЛЕКТИВИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ДВЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ.


ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ДО 14 Г.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - НАД 14 Г.НАГРАДИ


НА ДВЕТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЩЕ БЪДАТ ПРИСЪДЕНИ ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО, ПРИДРУЖЕНИ С ПАРИЧНА НАГРАДА, НАГРАДАТА НА КМЕТА, СПЕЦИАЛНА ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА КОЛЕДАРСКА ГРУПА, НАЙ-ДОБРА ОБРЕДНА ГРУПА, ЗА СТАНЕНИК, КРАВАЙ И ДР.


ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД: 1000 ЛВ.


ЗАБЕЛЕЖКА :

ЗАЯВИЛИТЕ УЧАСТИЕ ЖЕНСКИ КОЛЕДАРСКИ ГРУПИ
НЕ УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

З А Я В К А

за участие в Общински празник на
коледарската песен - „Стралджа - 2015”


Име на групата .......................................................................

Представител на .......................................................................

Ръководител: / трите имена и ЕГН /

.………................................................................................................................

Възрастова група ………………… Времетраене……. м.

Групата ще изпълни:

1……………………………………………….....................................

2……………………………………………….....................................

3……………………………………………….....................................


Телефон за връзка: …………………….

Ръководител на група: ………………………..

/подпис/


 25.11.2015  С нежност


© Straldzha.net

Защо ми е най-хубаво , топло и приятно у дома? Защо се чувствам най-сигурен и спокоен с мама и татко? Защото това е нашето семейство. И когато сме заедно сме усмихнати, силни и добри! За децата от ОУ”Хр.Ботев” Войника семейството е най-хубавото нещо. И за него трябва да се говори с най-дълбока нежност и привързаност. Мама и тати са най-обичните. Те дават своята обич, грижи и любов за децата и винаги желаят тяхното добро. За всичко това разговаряха малките на празника организиран с посвещение на християнското семейство. Рисуваха своя дом, разказваха за най-интересните си преживявания, търсеха най-топлите определения за родното домашно огнище. Учителите умело разпалваха този интерес към темата и помогнаха празникът да се запомни за дълго. /Галерия/

 24.11.2015  Отчет


© Straldzha.net

Младежката организация на БЧК в Стралджа отчете една ползотворна година с много и разнообразни дейности. Особено внимание бе обърнато на социално-помощната, здравно-просветната дейности и първата помощ. Със своята активност координаторите и доброволците не само показаха стремеж, но и постигнаха изпълнение на всички планирани дейности.
И тази година клубът отчита новопостъпили доброволци, които се вляха в организацията по време на октомврийската кампания за набиране на нови членове на организацията.

 24.11.2015  Сплотяващо


© Straldzha.net

Денят на християнското семейство събра воденичанци , за да се повеселят, да покажат кулинарно майсторство, да си припомнят, че когато са заедно са най-щастливи. С поздравителни думи за силата на християнските празници, за вярата и човешките добродетели, за семейството- страж на топлината, уюта и любовта, към присъстващите се обърна новоизбрания кмет Милен Ангелов. Изненадата, обаче, беше след това когато поднесе от домашната погача на всички с пожелание за здраве, дълголетие и семейно щастие. Очаквано празникът продължи с песните на фолклорната група при пенсионерския клуб, с народните танци и хумора, който развесели всички. /Галерия/

 23.11.2015  Мисис баба


© Straldzha.net

От няколко години читалищното настоятелство в Тамарино е инициатор на интересни и обединяващи хората в селото прояви. В навечерието на Деня на християнското семейство секретаря Стойка Маринова, съвместно с кметството поканиха семейни двойки на тазгодишната изненада – Конкурс за Мисис баба 2015. Между тях бяха и представителите на английската общност в селото. Оказа се, че идеята не само има поддръжници, но и не липсват смели жени, които са готови да покажат какво могат и да спечелят наградите. Трите кандидат – баби за „Мисис” трябваше да покажат визия, да представят хоби, да пеят и танцуват, да рецитират стихотворения. И за да няма обидени организаторите ги разделиха в две групи – баби, живеещи в селото и баби, живеещи в Ямбол. Прецизното жури с председател Иванка Найденова и членове Били Уйлямс и Недялка Илиева оцениха по достойнство усърдието на всяка от участничките. В крайна сметка приза „Мисис баба” в двете групи спечелиха Таня Иванова и Янка Колева, а тяхна подгласничка стана не по-малко оригиналната Веска Вътева. /Галерия/

 23.11.2015  Изложба


© Straldzha.net

Стремеж към красота – това е най-общото между двете млади дами Красимира Кирова и Денка Георгиева от Стралджа, които обединиха усилията си и в навечерието на Деня на християнското семейство подариха на стралджанци една прекрасна изложба. Идеята се родила спонтанно. Инициаторът Денка Георгиева се оказва по-смелата, а когато това се възприема и от Краси, нещата се подреждат някак много бързо и естествено. Читалище „Просвета 1892” стана домакин на дебютната изложба и в петъчния ден във фоайето събра не малко почитатели на изящното изкуство. Сред тези, които отправиха сърдечни поздравления и пожелания към дамите – творци бяха Атанас Киров, кмет на общината и Иван Иванов, зам.кмет./Галерия/

 20.11.2015  Покана


Кметът на община Стралджа, г-н Атанас Киров на основание чл. 84, ал,2 от Закона за публичните финанси, поканва на 27.11.2015г. от 13 часа в клуба на пенсионера в гр. Стралджа, граждани от всички населени места в общината; общински съветници; представители на НПО; /читалища, младежки, спортни и др. организации/; кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2016 година.

 

  (c)2000-2013.Straldzha.net