Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

29 Август 2015 г. сайта разглеждат 11 посетители

добави в предпочитани направи начална страница
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 27.8.2015  Одит по ISO 9001:2008


© Straldzha.net

На 26 август 2015 година екип одитори на DNV-GL проведе външен контролен одит на Системата за управление на качеството на Община Стралджа.
Одитът започна с встъпителна среща с Екипа по качеството, която откри кмета на общината, г-н Митко Андонов. Той изрази своята увереност , че одитът ще потвърди спазването на Стандарта ISO 9001:2008, който общината защити през 2007 г.
Одитът продължи със същинската работа – проверка по структурни звена. Проверени бяха : Ангажименти на ръководството, политика по качеството, цели, отчетност, удовлетвореност на клиентите, контрол на документацията, сигнали, гражданско състояние, доставчици, общинска собственост, управление на територията и др.
в 16.30 ч. при кмета на общината се състоя заключителната среща, на която одиторите изказаха своите впечатления от общината и Администрацията и най-важното: уведомиха кмета на общината, че одитът приключва с доклад, който предлага Сертификатът да бъде потвърден за още 1 година.
Г-н Андонов благодари на Екипът по качеството, а чрез неговите членове и на всички служители за отговорната и качествена работа, довела до потвърждаване на Сертификата.

 27.8.2015  Заседание на ОбС


© Straldzha.net


На 28 август от 10 ч. в Стралджа ще се проведе 46-тото заседание на ОбС. Според дневния ред на първо място съветниците ще изслушат информацията на кмета Митко Андонов за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на годината. Административно-наказателната дейност и административното обслужване в общината за периода юли 2014- юни 2015 г. е тема на следващата информация. Г-н Андонов ще запознае съветниците с нивото на изпълнение на проектите на община Стралджа по ПРСР 2007-2013г. и Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. В дневния ред на заседанието са включени още докладни записки относно използване на отчисления по чл.64 от ЗУИ за финансиране изготвянето на морфологичен анализ на отпадъците, одобряване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2015 г.. На вниманието на съветниците ще бъдат продажби на поземлени имоти, ликвидиране на съсобственост, удължаване срока за погасяване и промяна вида на кредит за финансиране изпълнението на проект „За по-добър живот”, създаване на местно партньорство и др.

 27.8.2015  Предстоящо


© Straldzha.net

Община Стралджа съобщава на своите граждани, че във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”, на 31.08.2015г. в 11.30 ще се проведе официална церемония Първа копка на обект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на Община Стралджа, ПИ 69660.420.1, землище на гр. Стралджа“. Събитието ще се състои в местността „Дружба“, землището на гр. Стралджа.

С изпълнението на този партньорски проект общините Стралджа, Ямбол, Сливен, Нова Загора и „Тунджа“ правят решителна крачка за прилагане на съвременните изисквания за опазване на околната среда и подобряване на нейното състояние в сферата на управление на отпадъците.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 31 266 832,43 лв., от които 24 952 964,62 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, 4 403 464,35, 69лв. - национално финансиране и 1 910 403,46 лв. – собствен принос на общините по проекта. Срокът за изпълнението му е 31.03.2016г.

Стойността на проектирането и същинските дейности на рекултивацията на общинското депо на Община Стралджа е 3 841 200 лв. Срокът за изпълнението е 31.10.2015г. 27.8.2015  СрещаВъв връзка с публикувана от Кмета на Община Стралджа г-н Митко Андонов покана за установяване на местно партньорство на 24.08.2015 год. в сградата на Община Стралджа - Заседателна зала на Общински съвет-Стралджа се проведе срещата между представители на общинaта, НПО сектора,бизнеса и граждани от Общината. На срещата беше предоставена подробна информация за подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР и прилагането му в България, както и реда и условията за разработване и подаване на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. На срещата беше постигнато съгласие новосъздаденото местно партньорство, което ще кандидатства за финансиране по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. да включва Община Стралджа – представител на публичния сектор, Сдружение”Информационен бизнес център” гр.Стралджа – представителна НПО сектора в Общината и ППК ”Начало – 93” гр.Стралджа, които работят на територията на общината.

 27.8.2015  Договор


Кмета на Община Стралджа – г-н Митко Андонов подписа на 18.08.2015 г. в Министерство на енергетиката - София договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: "Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол" по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Общата стойност на проекта е 394 773 € или 772 109 лв.
Очакваните резултати от дейностите предвидени в проекта ще се ползват от по-голямата част от населението на гр.Стралджа. Целите на общината с реализацията на проекта са насочени към бъдещето на града в лицето на децата и учениците. Оползотворяването на природния ресурс гореща изворна вода, с което богатство малко райони у нас са дарени, е отдавнашна мечта за стралджани.
Изготвения през 2013год. по идея на Кмета и общинското ръководство Технически проект обхваща:
Изграждане на водовземна помпена станция при съществуващ хидротермален сондаж и довеждащ водопровод до котелните на СОУ”П.К.Яворов”, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” , ОДЗ „Здравец” и ЦДГ „Мати Рубенова” в гр.Стралджа; Природната гореща вода ще загрява чрез топлообменници водата във всяка вътрешна отоплителна мрежа. По този начин ще се постига икономия на горива над 70% от сега изразходваните количества. От друга страна ще се намали замърсяването на атмосферата над града с намалянето на количествата изгорели газове от комините на котелните.

 12.8.2015  ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕРКАТА НА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИ


Приключи проверката на Комисия, назначена със заповед № З-472 от 24.07.2015 , относно спазване на разпоредбите на чл.92 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация.
В резултат на проверката, Комисията констатира, че извършените адресни регистрации за периода 01.07.2014 г. до 30.04.2015 г. в Община Стралджа, съответстват на разпоредбите на чл. 92 и 99а от ЗГР.
Пълният текст на Протоколът на комисия е публикуван в раздел "Административни съобщения".

 20.7.2015  Първа копка


© Straldzha.net

Кметът на общината Митко Андонов даде ход на строителството по проект "Пункт за управление на животински отпадъци, община Стралджа, област Ямбол" на обща стойност 2 069 217 лв. Първата копка бе направена в присъствието на гости представители на Разплащателна агенция Ямбол, фирмите за извършване на строителния надзор и фирмата - изпълнител на строителните дейности, зам.кметовете на общината Иван Иванов и Иван Георгиев, представители на отдел ТСУ и др. Преди да удари шампанското г-н Андонов изрази увереността си, че строителството ще приключи качествено и в рамките на определения срок. Проектът е насочен към подобряване условията на живот в Стралджа чрез изграждане на трупосъбирателен пункт и организиране транспортирането на отпадъка. Обектът ще бъде изграден северно от Южен парк. Предвидено е в пункта да се замразяват и временно да се съхраняват трупове от всички видове умрели животни и птици. Замразени и вакуумопаковани те ще се експедират до екарисаж със специализирани моторни превозни средства. Очакванията са да бъдат открити няколко работни места. Строителството трябва да приключи до средата на м.септември./Галерия/

 20.7.2015  Поздравления


© Straldzha.net

Президентът на ПЕС Сергей Станишев изпрати благодарствено писмо до кмета на общината Митко Андонов във връзка с отправените към него поздравления по повод преизбирането му за лидер на европейските социалисти. "Това е оценка не само за работата ми , но и огромно доверие и отговорност за бъдещата дейност на нашето политическо семейство във формиране на голямата европейска политика. Приемам този успех не само за себе си, но и като успех за България." се казва с писмото което завършва с пожелание за успехи, здраве, непримирим дух и вяра в доброто и справедливостта.

 20.7.2015  Предстоящо


В 11,30 ч. днес на площадката срещу дансинга, до Южен парк, предстои първа копка по проект за изграждане на депо за животински отпадъци.

 20.7.2015  Военна подготовка


Със заповед № 282/09.07.2015г. на началник Централно военно окръжие се организира набиране на граждани за включване в курсове за придобиване на начална или специална военна подготовка. Кандидатите подават заявление до 10.09.2015г. във Военно окръжие – Ямбол.
За повече информация – гр.Стралджа, община Стралджа, стая №19, тел. 04761/53 66, 0884 788 408

 

  (c)2000-2013.Straldzha.net