Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

18 Януари 2018 г. сайта разглеждат 27 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 

 №

 Код

 Наименование на услугата

1

АПО

Издаване на удостоверение за наследници от ЛБД "Население"

2

АПО

Издаване на удостоверение за наследници от от ЛРК и архивни регистри

3

АПО

издаване на удостоверение за идентичност на имена

4

АПО

издаване на удостоверение,че не е съставен акт за раждане или смърт

5

АПО

Дубликати на удостоверение за раждане:

6

АПО

Дубликати на удостоверение за гражданки брак

7

АПО

Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

8

АПО

Удостоверение за семейно положение

9

АПО

Удостоверение за родствени връзки

10

АПО

Регистриране на ПА или издаване на удостоверение за постоянен адрес

11

АПО

Удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес

12

АПО

Удостоверение за настоящ адрес

13

АПО

Удостоверение за промяна на настоящ адрес

14

АПО

Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България

15

АПО

За заверка на покана-декларация за частно посещение в РБългария на лице живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са с българска народност

16

АПО

Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

17

АПО

Издаване на преписи и/или заверени препис-извлечения от документи

18

ТСУЕ

Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ) - гаранция за възстановяване за тротоарни настилка

19

ТСУЕ

Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ) - гаранция за възстановяване за асфалтови настилки

20

ТСУЕ

Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ) - гаранция за възстановяване за зелени площи

21

ТСУЕ

Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на терени около стационарни търговски обекти

22

ТСУЕ

Издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терени

23

АПО

Такса за ползване на гробно място до 15 години

24

АПО

Такса за ползване на гробно място за вечни времена

25

АПО

Такса за ползване на семейни гробници до 15 години

26

АПО

Такса за ползване на семейни гробници за вечни времена

27

АПО

Издаване на други удостоверения от общ характер по искане на граждани

28

АПО

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български граждани с чужденец в чужбина

29

АПО

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

30

АПО

Сключване на граждански бракс с ритуал в залата на Общината

31

АПО

Сключване на граждански брак с ритуал извън залата на Общината

32

АПО

Сключване на граждански брак без ритуал

33

АПО

Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване

34

АПО

Издаване на удостоверение за административен адрес

35

АПО

Издаване на удостоверение за родителски права

36

АПО

Издаване на удостоверение за многодетна майка

37

АПО

Издаване на удостоверение за брой живородени от майката деца.

38

АПО

Издаване на удостоверение за извършена промяна в ЛРК

39

АПО

Издаване на удостоверение за семейно положение, необходимо за сключване на граждански брак с български гражданин в чужбина

40

АПО

Процедура по признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с гражданското състояние, във връзка с чл.118-119 от Кодекса за международно частно право

41

АПО

Именоване на дете

42

АПО

Издаване на удостоверение, че лицето не е встъпило в брак с друго лице

43

АПО

Разрешение за ФЛ за достъп до лични данни или лични данни на трети лица.

44

АПО

Изготвяне на части документи, подлежащи на нот. Заверка с ДДС

45

АПО

Регистрация на политически партии и НПО

46

АПО

Издаване на УП2

47

АПО

Издаване на УП- 3 за пенсиониране

48

АПО

Нотариални заверки на документи (в общини, където няма действащ нотариус)

49

АПО

Нотариални заверки на копия от документи

50

АПО

Съставяне на актове по гражданско състояние - раждане и издаване на оригинално удостоверение

51

АПО

Съставяне на актове по гражданско състояние - брак и издаване на оригинално удостоверение

52

АПО

Съставяне на актове по гражданско състояние - смърт и издаване на първо препис-извлечение

53

АПО

Отбелязвания,допълвания,поправки и корекция на име на български гражданин в актовете по гражданско състояние

54

АПО

Учредяване на настойничество и назначаване на попечител

55

АПО

Поддържане регистъра на населението в т. ч. анкетиране на чужди граждани, получили разрешение за постоянно пребиваване и присвояване на ЕГН

56

АПО

Издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

57

АПО

Припознаване на родено извънбрачно дете.

58

АПО

Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

59

АПО

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

60

АПО

Удостоверения и кореспонденция с институции съгласно чл.7 от ЗГР

61

АПО

Издаване на УП-1

62

АПО

Решения за провеждане на митинги , събрания и манифестации на открито

63

В

Заверка на копия от документи, създавани или съхранявани в администрацията

64

В

Издаване на служебна бележка

65

ИДОС

Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение - за продажба на хранителни и промишлени стоки

66

ИДОС

Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение - За продажба на селскостопанска продукция

67

ИДОС

Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение - За стрелбища и лунапаркове

68

ИДОС

Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение - Разрешение за складиране на строителни материали,техника,МПС и други

69

ИДОС

Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение - Разрешение за продажба на хранителни и промишлени стоки

70

ИДОС

Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение - Разрешение за продажба на селскостопанска продукция

71

ИДОС

Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение - Разрешение за ползване на тротоари, площади и улични платна от заведения за обществено хранене

72

ТСУ

Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение - Разрешение за складиране на строителни материали,техника,МПС и други

73

ИДОС

Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост

74

ИДОС

Отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост

75

ИДОС

Удължаване срока на договори, съгласно §78 от ПЗР към ЗИД на ЗОС

76

ИДОС

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък

77

ИДОС

Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за гр.Стралджа за магазини

78

ИДОС

Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за гр.Стралджа за заведения за хранене и развлечения

79

ИДОС

Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметства за магазини

80

ИДОС

Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметства за заведения за хранене и развлечения

81

ИДОС

Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметски наместничества за магазини

82

ИДОС

Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметски намесничества за заведения за хранене и развлечения

83

ИДОС

Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за гр.Стралджа за магазини

84

ИДОС

Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за гр.Стралджа за заведения за хранене и развлечения

85

ИДОС

Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметства за магазини

86

ИДОС

Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметства за заведения за хранене и развлечения

87

ИДОС

Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметски наместничества за магазини

88

ИДОС

Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметски наместничества за заведения за хранене и развлечения

89

ИДОС

Годишна такса за издаване на разрешение за складиране,съхраняване,лагеруване и търговия на дребно на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки

90

ИДОС

Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за гр.Стралджа за магазини

91

ИДОС

Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за гр.Стралджа за заведения за хранене и развлечения

92

ИДОС

Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за кметства за магазини

93

ИДОС

Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за кметства за заведения за хранене и развлечения

94

ИДОС

Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за кметски намесничества за магазини

95

ИДОС

Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за кметски намесничества за заведения за хранене и развлечения

96

ИДОС

Дневна-за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и др.подобни за упражняване на правото

97

ИДОС

Такса за ползване на средство за подслон или място за настаняване

98

ИДОС

Регистрация на куче /за едно куче/

99

ИДОС

Издаване на удостоверения за регистрирани кучета

100

ИДОС

Разрешения за продажба на дърва и въглища от превозно средство - еднократно за 1 календарна година

101

ИДОС

Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти

102

ИДОС

Издаване на удостоверение по реституционни закони на граждани, настанени в общински жилищни имоти

103

ИДОС

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост

104

ИДОС

Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица

105

ИДОС

Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди

106

ИДОС

Картотекиране на жилище

107

ИДОС

Изпращане на искане до НКЖФ за компенсации по ЗУЖВГМЖСВ

108

ИДОС

Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове -молба-заявление и декларация по чл. 2, ал.1 ЗУМЖСВГ

109

ИДОС

Заверка на молба-декларация за нотариален акт по обстоятелствена проверка

110

ИДОС

Издаване на удостоверения по чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността за правна сделка със съсобствен имот

111

ИДОС

Предоставяне на помещения – частна общинска собственост без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласн чл.20 от НРПУРОИ

112

ИДОС

Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства.

113

ИДОС

Регистрация на собствениците на пчелни семейства на подвижно пчеларство

114

ИДОС

Издаване на служебна бележка за собственост на пчелни семейства

115

ИДОС

Издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин

116

ИДОС

Издаване на разрешение за преместване на временен пчелин

117

ИДОС

Издаване на регистрационен картон на собственици на ППС с животинска тяга

118

ИДОС

Удостоверения за даване на квота за отглеждане на тютюн

119

ИДОС

Заверяване на декларации за засети площи от земеделски производители

120

ИДОС

Бракуване на трайни насаждения /сформиране на междуведомствена комисия, осигуряване на транспорт за оглед и канцеларски/

121

ИДОС

Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ

122

ИДОС

Заверка на анкетни карти на земеделски производители

123

ИДОС

Издаване на документи от имотните регистри за земеделска собственост

124

ИДОС

Издаване на заповед за категоризация на заведения за обществено хранене

125

ИДОС

Издаване на заповед за категоризация на средства за подслон и места за настаняване

126

ИДОС

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им

127

ИДОС

Заверка на хотелски регистър

128

ИДОС

Издаване на разрешение за амбулантна търговия

129

ИДОС

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

130

ИДОС

Издаване на разрешение за движение на транспортни средства в забранени зони

131

ИДОС

Заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема

132

ИДОС

Съгласуване и възлагане на маршрутни разписания за специализиран превоз на пътници

133

ИДОС

Издаване на разрешение за поставяне на РИН (рекламно-информационни носители) и РИЕ (рекламно-информационни елементи) на общински терени

134

ИДОС

Издаване на удостоверение за регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на спиртни напитки

135

ИДОС

Издаване на удостоверение за регистрация и разкриване на търговски обекти

136

ИДОС

Издаване на удостоверение за регистрация на работно време на търговски обекти

137

ИДОС

Издаване на временно разрешение за удължено работно време на заведения за хранене, развлечение, настаняване и търговия

138

ИДОС

Регистрация на частна ветеринарномедицинска практика

139

ИДОС

Разкриване на пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция -без грозде

140

ИДОС

Разкриване на пунктове за изкупуване на грозде

141

ИДОС

Замяна на наети общински жилища по доброволно споразумение

142

ИДОС

Издаване на удостоверения за култивиране на лечебни растения

143

ИДОС

Маркиране на отсечени дървета

144

ИДОС

Издаване на удостоверение за маркиране на дървесина, добита по чл.131 б от ПП на Закона за горите

145

ИДОС

Издаване на удостоверение за превоз на дървесина, добита по реда на ЗОСИ

146

ИДОС

Огранизирано опазване на селскостопански имоти

147

ИДОС

Такса на корен за дърва за горене и вършина - дърва иглолистни – за пространствен куб.м.

148

ИДОС

Такса на корен за дърва за горене и вършина - дърва широколистни твърди – за пространствен куб.м

149

ИДОС

Такса на корен за дърва за горене и вършина - дърва широколистни меки – за пространствен куб.м.

150

ИДОС

Такса на корен за дърва за горене и вършина - вършина – за пространствен куб.м.

151

ИДОС

Категоризация на заведения

152

ИДОС

Ползване зали общинска собственост за зали в гр.Стралджа./за отоплителния сезон таксата се заплаща в двоен размер/

153

ИДОС

Ползване зали общинска собственост в селата/за отоплителния сезон таксата се заплаща в двоен размер/

154

ИДОС

Ползване на стадиони

155

ИДОС

Удостоверение за природни бедствия

156

ИДОС

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

157

ОЗКСД

Издаване на удостоверения за регистрация на настоятелствата

158

ОЗКСД

Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията

159

ОКЗСД

Такса за ползване на фитнес зала с ДДС- дневна такса за възрастни– за един час

160

ОКЗСД

Такса за ползване на фитнес зала с ДДС - месечна такса за възрастни – за по един час на ден

161

ОКЗСД

Такса за ползване на фитнес зала с ДДС - дневна такса за ученици – за един час

162

ОКЗСД

Такса за ползване на фитнес зала с ДДС - месечна такса за ученици – за по един час на ден

163

ФСД

Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица наематели на общински нежилищни имоти

164

ФСД

Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект

165

ФСД

Издаване на удостоверения за липса на задължения по договори за наем към общината

166

ТСУЕ

Добив на речен и кариерен пясък, чакъл и баластра

167

ТСУЕ

Добив на пясъчно-глинести материали, за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка

168

ТСУЕ

Добив глина

169

ТСУЕ

Добив обикновени камъни, вътрешна и външна облицовка

170

ТСУЕ

Добив варовици, мергели, калцити за добиване на вар

171

ТСУЕ

Издаване на разрешение за добив на кариерни материали.

172

ТСУЕ

Издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана територия за гр. Стралджа

173

ТСУЕ

Издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана територия за селата

174

ТСУЕ

Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ) и изчертан подземен кадастър за недвижим имот с указан начин на застрояване за гр. Стралджа

175

ТСУЕ

Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ) и изчертан подземен кадастър за недвижим имот с указан начин на застрояване за за селата

176

ТСУЕ

Издаване на скица за недвижим имот с изчертан подземен кадастър за гр. Стралджа

177

ТСУЕ

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

178

ТСУЕ

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ

179

ТСУЕ

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и на документацията към тях

180

ТСУЕ

Издаване и заверяване на копие от разрешение за строеж

181

ТСУЕ

Издаване и заверяване на копие от проектна документация

182

ТСУЕ

Изготвяне на копие от реперен карнет

183

ТСУЕ

Изготвяне на извадка от трасировъчен карнет

184

ТСУЕ

Изготвяне на извадка от действащ устройствен план

185

ТСУЕ

Издаване на заверено препис-извлечение от решение на ОЕСУТ

186

ТСУЕ

Заверка на строително разрешение (чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ)

187

ТСУЕ

Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия- маси,павилиони, кабини и други преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са свързани трайно с терена (чл. 56 от ЗУТ – в частни имоти)

188

ТСУЕ

Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1) и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ) За ново

189

ТСУЕ

Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1) и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ) За преус

190

ТСУЕ

Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен инвестиционен проект (чл. 150, ал. 4 на ЗУТ)

191

ТСУЕ

Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ)

192

ТСУЕ

Издаване на разрешение за строеж на огради (чл. 48 от ЗУТ)

193

ТСУЕ

Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ)

194

ТСУЕ

Издаване на позволително за бране на лечебни растения на територии, които са общинска собственост.

195

ТСУЕ

Издаване на разрешение за премахване на дървесна растителност (Наредба № 1 на МТРС от 10.03.1993 година за опазване на зелената растителност)

196

ТСУЕ

Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти в регулативните черти на населеното място

197

ТСУЕ

Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти извън регулативните черти на населеното място

198

ТСУЕ

Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти под режим на особена закрила

199

ТСУЕ

Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични плана и др. за строителни площадки

200

ТСУЕ

Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП (чл. 124, ал.2 от ЗУТ)

201

ТСУЕ

Одобряване и обявяване на проекта за ПУП (чл. 124 и чл. 129 от ЗУТ)

202

ТСУЕ

Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)

203

ТСУЕ

Одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)

204

ТСУЕ

Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150, ал. 1 от ЗУТ)

205

ТСУЕ

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ) за ново строителство

206

ТСУЕ

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ) за преустройство и основен ремонт

207

ТСУЕ

Одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни материали

208

ТСУЕ

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа (чл. 159, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ)

209

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория - частни пътища , улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях

210

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за стоежи четвърта категория -  жилищни сгради и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната

211

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория - производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;

212

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория -  паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;

213

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория -  реконструкции, преустройства, основни рамонти и смяна предназначението на строежите от тази категория; .

214

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория -  вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им. .

215

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи пета категория -   жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната

216

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи пета категория -   производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; .

217

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи пета категория -   строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;

218

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи пета категория -   реконструкции, преустройства, основни рамонти и смяна предназначението на строежите от тази категория .

219

ТСУЕ

Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ)

220

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти в цифровия модел и кадастралните планове (чл. 52 от ЗКИР и § 4 от Наредба № 4 за ОСИП)

221

ТСУЕ

Изготвяне на градоустройствена основа за разрешаване на временни строежи (чл. 49, чл. 50 и чл. 56 на ЗУТ)

222

ТСУЕ

Допускане за изработване на ПУП в неурегулирани територии (чл. 59 и чл. 60 на ЗУТ)

223

ТСУЕ

Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект (чл. 141, ал. 1, чл. 143 и чл. 144 ЗУТ)

224

ТСУЕ

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ (чл. 142, ал. 6 от ЗУТ) до 100 кв. м.

225

ТСУЕ

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ (чл. 142, ал. 6 от ЗУТ) от 100 до 1000 кв. м.

226

ТСУЕ

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ (чл. 142, ал. 6 от ЗУТ) над 1000 кв. м.

227

ТСУЕ

Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал. 1 от ЗУТ) за ново строителство

228

ТСУЕ

Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал. 1 от ЗУТ) за преустройство, осн. ремонт и др.

229

ТСУЕ

Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

230

ТСУЕ

Приемане и съхраняване на екзекутивна документация (чл. 175 от ЗУТ) за ново строителство

231

ТСУЕ

Приемане и съхраняване на екзекутивна документация (чл. 175 от ЗУТ) за преустройство и осн. ремонт

232

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ)

233

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (чл. 12 от Норми за данъчна оценка на недвижими имоти – приложение № 2 към ЗМДТ)

234

ТСУЕ

Учредяване право на преминаване през терени, публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура

235

ТСУЕ

Учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок (чл. 192 ал.1 и 2 и 193, ал. 3 на ЗУТ)

236

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот (чл. 200 от ЗУТ)

237

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда (чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ)

238

ТСУЕ

Изготвяне на оценки за обезщетяване (чл.210 от ЗУТ)

239

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§ 16 от ДР на ЗУТ)

240

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

241

ТСУЕ

Урегулиране на поземлени имоти – създаване на първа регулация (чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ)

242

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за попълнен кадастър

243

ТСУЕ

Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове

244

ТСУЕ

Попълване на приложение от данъчна декларация

245

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за вида на конструкцията на съществуващи сгради

246

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

247

ТСУЕ

Издаване на скица за линеен обект

248

ТСУЕ

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на строителни отпадъци

249

ТСУЕ

Издаване на становища по проекти и инвестиционни предложения

250

ТСУЕ

Издаване на становище за влияние на обекти върху околната среда

251

ТСУЕ

Издаване на становище за ползване на тротоарни площи за строителни материали

252

ТСУЕ

Удостоверение за имотно състояние на гражданите

253

ТСУЕ

Процедура за промяна предназначението на земеделски земи

254

ТСУЕ

Трасиране на имотни граници

255

ТСУЕ

Пробутване , товарене на ТБО и земни маси , изкопни работи с трактор ТК 80 БХ 03

256

ТСУЕ

Транспортна услуга с ГАЗ 53

257

ТСУЕ

Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи на възлагани по ЗОП

258

ТСУЕ

Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи на възлагани по ЗОП за проектиране на един обект

259

ТСУЕ

Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи на възлагани по ЗОП за строителство на един обект

260

ТСУЕ

Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи на възлагане по реда на ЗОП за обект

261

ТСУЕ

Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план (чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и § 4, ал. 1, т.2 от ЗКИР)

262

ТСУЕ

Писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка

263

ТСУЕ

Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение (чл. 195 от ЗУТ)

264

ТСУЕ

Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите

265

ТСУЕ

Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот

266

ТСУЕ

Определяне на обезщетения за предаваеми недвижими имоти към парцел по дворищно регулационен план и за технико-устройствени мероприятия

267

ТСУЕ

Даване на устни справки за кадастралното,регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти.

268

ТСУЕ

Даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване

269

ТСУЕ

Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (чл. 223 на ЗУТ)

270

ТСУЕ

Съставяне на констативен акт за незаконно строителство по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ)

271

ТСУЕ

Издаване на заповед за прокарване на временни пътища (чл. 190, ал. 6 на ЗУТ)

272

ТСУЕ

Изготвяне на констативни актове за непълноти и грешки в кадастрален план

273

ТСУЕ

Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването му

274

ТСУЕ

Издирване на собственост на граждани по разписни списъци

275

ТСУЕ

Изпращане на възражения до окръжния съд (чл. 215 от ЗУТ)

276

ТСУЕ

Съставяне на протоколи за нанесени щети в частни жилища на физически и юридически лица

277

ТСУЕ

Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

278

ТСУЕ

Проверка и отговор на жалби на граждани, свързани с проблеми по отглеждане на домашни животни в жилищната територия.

279

ТСУЕ

Предоставяне на обществен достъп на комплексни разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС.

280

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за наличие на нанесени имуществени щети на граждани вследствие на бедствия и аварии.

281

ТСУЕ

Издаване на удостоверение за корекционен коефициент за земи по § 4 на ЗСПЗЗ

282

ТСУЕ

Регистрация на кладенци за индивидуално водоползване от подземните води на територията на общината

283

ФСД-МДТ

Издавване на удостоверение за данъчна оценка за недвижим имот по декларирани данни

284

ФСД-МДТ

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот за незавършено строителство, нежилищни имоти на ЮЛ и земеделски земи

285

ФСД-МДТ

Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)

286

ФСД-МДТ

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

287

ФСД-МДТ

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

288

ФСД-МДТ

Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

289

ФСД-МДТ

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

290

ФСД-МДТ

Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации

291

ФСД-МДТ

Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения и/или такса - компютърни

292

ФСД-МДТ

Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения и/или такса - ръчни

293

ФСД-МДТ

Попълване на декларация по чл.14 от ЗМДТ с ДДС

294

ФСД-МДТ

Попълване на декларация по чл.54 от ЗМДТ с ДДС

295

ФСД-МДТ

Попълване на други декларации и образци с ДДС

296

ФСД-МДТ

Заверка на данъчна оценка за платен данък за годината

297

ФСД-МДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл.14 от ЗМДТ

298

ФСД-МДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл.17 от ЗМДТ

299

ФСД-МДТ

Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ

300

ФСД-МДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ

301

ФСД-МДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ

302

ФСД-МДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ

303

ФСД-МДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с патентен данък, съгласно чл. 61н от ЗМДТ

304

ФСД-МДТ

Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване

305

ФСД-МДТ

Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци

306

ФСД-МДТ

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал.1 ДОПК

307

ФСД-МДТ

Данъчни консултации

308

ТСУЕ

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения

309

ТСУЕ

Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична общинска собственост

310

ТСУЕ

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири - публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

311

ТСУЕ

Издаване на разрешително за водовземане и ползване от води, включително от язовири и микроязовири– публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения

312

ТСУЕ

За изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект

313

ТСУЕ

За продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект

 

  (c)2000-2016.Straldzha.net